กฎข้อ 21 รูปแบบอื่นในสโตรคเพลย์ และในแมทช์เพลย์ประเภทบุคคล

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

สวัสดีครับครับท่านนักกอล์ฟ

       นอกเหนือจากเล่นประเภทบุคคล รูปแบบ แมท์เพลย์ ตามกฎข้อ 3.2 และสโตรคเพลย์ ตามกฎข้อ 3.3แล้วกฎข้อ 21-24 ทั้ง 4 ข้อ เป็นการเล่นรูปแบบอื่น (Rules 21-24  Other Forms of Play) ซึ่งจะอธิบายวิธีการเล่น และกฎกอล์ฟประกอบ อาจจะสรุปหัวข้อกฎข้อ ได้ดังนี้

กฎข้อ 21 รูปแบบอื่นในสโตรคเพลย์ และในแมทช์เพลย์ประเภทบุคคล

       21.1 สเตเบิ้ลฟอร์ด

       21.2 สกอร์สูงสุด

       21.3 พาร์/โบกี้

       21.4 ธรีบอล แมทช์เพลย์

       21.5 รูปแบบอื่นของการเล่นกอล์ฟ

 

21.1 สเตเบิ้ลฟอร์ด

       ดร.แฟรงค์ สเตเบิ้ลฟอร์ด (1870-1959) เป็นคิดระบบการใช้คะแนนมาคิด นำมาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1932 ระบบนี้เข้าไปอยู่ในท้ายกฎเมื่อ ค.ศ. 1952 และเป็นกฎหลักเมื่อ ค.ศ. 1968

       ดร.สเตเบิ้ลฟอร์ด มีแนวคิดว่านักกอล์ฟทั่วๆ ไปไม่ควรเล่นแต่ละหลุมเกินหนึ่งสโตรคหลุมที่ทำสกอร์โบกี้จึงให้คะแนน(point) =1 ทำสกอร์ดีขึ้นเป็นพาร์ ให้คะแนน(point) =2 และสกอร์ดีมากขึ้นในแต่ละหลุม ก็จะให้คะแนน(point) =3 . 4 . 5 . 6

ผู้ชนะคือ ผู้แข่งขันที่ทำคะแนน(points) รวมสูงสุด

21.1b การคิดสกอร์ในสเตเบิ้ลฟอร์ด

การนับสกอร์ในสเตเบิ้ลฟอร์ด เป็นการให้คะแนน(points) สัมพันธ์กับสกอร์ที่กำหนดของแต่ละหลุมดังนี้

(เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดสกอร์ที่กำหนดต่างไป)

เล่นจบหลุม(Hole Played In)

คะแนน(points)

มากกว่าหนึ่งสูงกว่าสกอร์ที่กำหนด หรือไม่ส่งสกอร์

0

หนึ่งสูงกว่าสกอร์ที่กำหนด (bogey)

1

สกอร์ที่กำหนด (par)

2

หนึ่งต่ำกว่าสกอร์ที่กำหนด (birdie)

3

สองต่ำกว่าสกอร์ที่กำหนด (eagle) 

4

สามต่ำกว่าสกอร์ที่กำหนด (albatross)

5

สี่ต่ำกว่าสกอร์ที่กำหนด (condor)

6

 

 

 

 

 

 

มาร์คเกอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการจดจำนวน กรอสสโตรครวมของแต่ละหลุมที่สกอร์สุทธิของผู้แข่งขันนั้นได้หนึ่งคะแนนหรือมากกว่าสำหรับหลุมใดหลุมหนึ่ง

ในกรณีอื่นๆ ทุกกรณีที่มีการละเมิดกฎข้อหนึ่งข้อใด อันอาจส่งผลให้มีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ผู้แข่งขันนั้นมีโทษตัดสิทธิ์เฉพาะหลุมที่มีการละเมิดเท่านั้น

 

21.2  สกอร์สูงสุด

การเล่นรูปแบบ Maximum Score

ตัวอย่าง : คณะกรรมการกำหนดสกอร์สูงสุด

       พาร์ 3 สูงสุด = 6

       พาร์ 4 สูงสุด = 8

       พาร์ 5 สูงสุด = 10

       Maximum Score เป็นรูปแบบการเล่นแบบสโตรคเพลย์ทั่วไป เพียงแต่บางหลุมที่ทำสกอร์สูงตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ สามารถหยุดเล่นหยิบลูกไปทีออฟหลุมถัดไปได้เลย ช่วยให้ประหยัดเวลา และไม่เสียกำลังใจ

สำหรับหลุมใด ที่ทำสกอร์เบอร์ดี้ พาร์ โบกี้ ดับเบิ้ลโบกี้ ทริเปิ้ลโบกี้ ต้องพัตจนจบหลุม

 หากหลุมใดหยิบลูกก่อนจบ ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง สกอร์หลุมนั้น จะเป็นสกอร์สูงสุด

วิธีการเล่นรูปแบบ Maximum Score

       การเล่นรูปแบบ Maximum Score ได้รับรองจาก R&A และ USGA อยู่ในกฎข้อ 21.2 สกอร์สูงสุด รูปแบบสโตรคเพลย์ มีการแก้ไขกฎบางข้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นที่ผิดพลาดบางหลุม หรือหลายหลุมมีเพดานจำกัดสกอร์เสียหายสูงสุดที่ควรเป็น ช่วยให้ลดความเครียดบางหลุม หรือหลายหลุมที่ผิดพลาด และช่วยให้เล่นได้รวดเร็วขึ้น แต่ยังเล่นตามกฎกอล์ฟในรูปแบบสโตรคเพลย์ จะมีเพียงกฎบางส่วนที่ดัดแปลงเท่านั้น

กฎข้อ 21.2a Overview of Maximum Score (ภาพรวมของสกอร์สูงสุด)

       คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดสกอร์สูงสุดในแต่ละหลุม ยังใช้กฎข้อ 1 – 20 ในสโตรคเพลย์ตามปกติ โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหล่านี้

 

กฎข้อ 21.2b Scoring in Maximum Score (การคิดสกอร์ในสกอร์สูงสุด)

       (1) สกอร์ของผู้เล่นในหลุม สกอร์ของผู้เล่นแต่ละหลุมขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวนสโตรค(ช๊อตตี) ของผู้เล่น (สกอร์รวมแต่ละหลุม = สโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษ ถ้ามี)

ยกเว้น ผู้เล่นจะได้รับเพียงสกอร์สูงสุดเท่านั้น ถึงแม้ว่าสกอร์จริงจะเกินจำนวนสูงสุดก็ตาม

ผู้เล่นที่ไม่จบหลุมตามกฎ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะได้รับสกอร์สูงสุดสำหรับหลุมนั้น

เพื่อช่วยช่วงเวลาการเล่น ส่งเสริมให้ผู้เล่นสมควรหยุดการเล่นในหลุมใด เมื่อสกอร์ของพวกเขาถึงสกอร์สูงสุดแล้ว

หลุมนั้นจบลงเมื่อผู้เล่นจบหลุม หรือเมื่อสกอร์ของเขาถึงสกอร์สูงสุดแล้ว

       (2) บันทึกสกอร์สำหรับแต่ละหลุม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของกฎข้อ3.3b การสกอร์ในสโตรคเพลย์ สำหรับการบันทึกสกอร์ของหลุมในสกอร์การ์ด :

  • ถ้าเล่นจบหลุม :

       » เมื่อสกอร์ต่ำกว่าสูงสุด สกอร์การ์ดนั้นต้องแสดงสกอร์จริง

       » เมื่อสกอร์เท่า หรือมากกว่าสูงสุด สกอร์การ์ดต้องแสดงสกอร์สูงกว่าสูงสุด ไม่ว่าจะไม่มีสกอร์ หรือสกอร์เท่ากับสกอร์สูงสุด

  • ถ้าไม่เล่นจบหลุม :

 ถ้าผู้เล่นไม่จบหลุมตามกฎ สกอร์การ์ดแม้ว่าจะแสดงไม่มีสกอร์ หรือสกอร์เท่ากับ หรือสกอร์สูงกว่าสูงสุด

คณะกรรมการรับผิดชอบสำหรับการปรับสกอร์ของผู้เล่นเป็นสกอร์สูงสุดในหลุมใดที่สกอร์การ์ดแสดงไม่มีสกอร์ หรือสกอร์เท่ากับ หรือสกอร์สูงกว่าสูงสุด

21.2c การปรับโทษในสกอร์สูงสุด

หลังจากมีสโตรคปรับโทษใด สกอร์ของผู้เล่นสำหรับหลุมไม่อาจเกินสกอร์สูงสุดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ทุกการปรับโทษที่ใช้ในสโตรคเพลย์ใช้ในสกอร์สูงสุด

ยกเว้น ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เล่นที่ละเมิดกฎใดใน 4 ข้อนี้ แต่ได้สกอร์สูงสุดสำหรับหลุมที่การละเมิดเกิดขึ้น :

       (1)ไม่จบหลุมตามกฎข้อ3.3c

       (2)ไม่แก้ไขความผิดในการเล่นจากนอกพื้นที่ตั้งทีในการเริ่มหลุม (ดูกฎข้อ 6.1b (2))

       (3)ไม่แก้ไขความผิดในการเล่นลูกผิด (ดูกฎข้อ 6.3c) หรือ

       (4)ไม่แก้ไขความผิดในการเล่นจากที่ผิดเมื่อมีการละเมิดร้ายแรง (ดูกฎข้อ 14.7b)

แต่ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้ออื่นใด(นอกจาก 4 ข้อนี้) ที่มีการปรับโทษตัดสิทธิ์ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

21.2d ข้อยกเว้นกฎข้อ 11.2 ในสกอร์สูงสุด

ไม่ใช้กฎข้อ 11.2 (บุคคลจงใจทำลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ให้เฉไปหรือหยุดลง) ในสถานการณ์นี้ :

ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นต้องลงหลุม เพื่อทำสกอร์ต่ำกว่าสกอร์สูงสุดอยู่หนึ่งสำหรับหลุมนั้น และบุคคลใดจงใจทำให้เฉไปหรือหยุดลูกนั้น ในขณะไม่มีโอกาสอย่างสมเหตุผลที่ลูกนั้นลงหลุมได้ ไม่มีการปรับโทษแก่บุคคลนั้น และผู้เล่นได้สกอร์สูงสุดสำหรับหลุมนั้น

21.2e เมื่อจบรอบในสกอร์สูงสุด

รอบของผู้เล่นจบลง เมื่อผู้เล่น :

  • จบหลุมสุดท้ายของเขา
  • เลือกไม่จบหลุมในหลุมสุดท้าย หรือได้สกอร์สูงสุดแล้วในหลุมนั้น

 

21.3 พาร์/โบกี้

Par/Bogey
กำหนดในกอล์ฟตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และใช้ทั่วไปตั้งแต่ ต้น ค.ศ. 1900

21.3a ภาพรวมของพาร์/โบกี้

พาร์/โบกี้เป็นรูปแบบของสโตรคเพลย์ที่ใช้การคิดสกอร์เหมือนในแมทช์เพลย์ :

21.3b การคิดสกอร์ในพาร์/โบกี้

       - ถ้าสกอร์ของผู้เล่นต่ำกว่าสกอร์ที่กำหนด ผู้เล่นชนะหลุมนั้น

       - ถ้าสกอร์ของผู้เล่นเท่ากับสกอร์ที่กำหนด เสมอหลุมนั้น (รู้จักกันว่าเสมอ)

       - ถ้าสกอร์ของผู้เล่นสูงกว่าสกอร์ที่กำหนด หรือไม่ส่งสกอร์ ผู้เล่นแพ้หลุมนั้น

ผู้เล่นที่ไม่จบหลุมตามกฎไม่ว่าด้วยเหตุผลใด แพ้หลุมนั้น

ผู้ชนะคือผู้เล่นที่ชนะจำนวนหลุมรวมมากที่สุด

 

21.4 ธรีบอล แมทช์เพลย์

ธรีบอลแมทช์เพลย์ เป็นรูปแบบของแมทช์เพลย์ที่ :

       - ผู้เล่นสามคน แต่ละคนเล่นแมทช์ประเภทบุคคลกับผู้เล่นอีกสองในเวลาเดียวกัน และ

       - ผู้เล่นแต่ละคนเล่นใช้หนึ่งลูกในทั้งสองแมทช์ของเขา

 

ในฉบับหน้าจะกล่าวถึงกฎการเล่นของ กฎข้อ 22 โฟร์ซัมส์ และกฎข้อ 23 โฟร์บอล ซึ่งสโมสรกอล์ฟระดับชาติมักจะแข่งขันในรูปแบบนี้ กรุณาติดตามนะครับ

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือLine ID: wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์

 


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand