กฎข้อ 20 การแก้ปัญหาในประเด็นของกฎระหว่างรอบ การตัดสินโดยผู้ตัดสินและคณะกรรมการ(ภาค 2)

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 20 การแก้ปัญหาในประเด็นของกฎระหว่างรอบ

การตัดสินโดยผู้ตัดสินและคณะกรรมการ(ภาค 2)

Rule 20 – Resolving Rules Issues During Round ;

Rulings by Referee and Committee(Part II)

 

สวัสดีครับครับท่านนักกอล์ฟ

                ในฉบับนี้ ยังเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน ขั้นตอนสำหรับผู้เล่นและคณะกรรมการ เมื่อเกิดประเด็นในการใช้กฎต่อจากฉบับที่แล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสิน และคณะกรรมการ แต่นักกอล์ฟก็ควรรู้ถึงการแก้ไขปัญหาในประเด็นของกฎไว้

เกริ่นนำอีกครั้ง  

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 20 ครอบคลุมสิ่งที่ผู้เล่นควรทำเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎในระหว่างรอบ รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติ (แตกต่างกันในแมทช์เพลย์ และในสโตรคเพลย์) ทำให้ผู้เล่นสามารถปกป้องสิทธิ์การได้รับการตัดสินในเวลาต่อมา

กฎข้อนี้ยังครอบคลุมบทบาทของผู้ตัดสินซึ่งมีอำนาจในการตัดสินตามความจริง การตัดสินจากผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการมีผลผูกพันต่อผู้เล่นทั้งหมด

กฎข้อ 20 มี 3 กฎย่อย

20.1 การตัดสินในประเด็นของกฎในระหว่างรอบ

20.2 การตัดสินในประเด็นตามกฎ

20.3 สถานการณ์ที่กฎไม่ครอบคลุม

 

ฉบับที่แล้วกล่าวถึง 20.1 การตัดสินในประเด็นของกฎในระหว่างรอบ มีหัวข้อย่อย

            -20.1a ผู้เล่นทุกคนต้องหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่สมเหตุผล

            -20.1b ประเด็นของกฎในแมทช์เพลย์

                - 20.1c ประเด็นกฎในสโตรคเพลย์

ในฉบับนี้ จะกล่าวถึง

กฎข้อ 20.2 การตัดสินในประเด็นตามกฎ

                - 20.2a การตัดสินโดยผู้ตัดสิน

                - 20.2b การตัดสินโดยคณะกรรมการ

                - 20.2c การใช้มาตรฐาน "ตาเปล่า" เมื่อใช้หลักฐานวิดีโอ

                - 20.2d เมื่อต้องแก้ไขการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง

                - 20.2e ตัดสิทธิ์การแข่งขันผู้เล่นหลังผลจากแมทช์ หรือหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง

กฎข้อ 20.3 สถานการณ์ที่กฎไม่ครอบคลุม 

 

20.2 การตัดสินในประเด็นตามกฎ

ความเห็นผู้เขียน : ในกฎข้อ1นักกอล์ฟต้องเล่นตามกฎและใช้จิตสำนึกของกีฬากอล์ฟผู้เล่นรับผิดชอบต่อการปรับโทษกับตนเองถ้าผู้เล่นละเมิดกฎ เพื่อไม่ให้ผู้เล่นได้เปรียบต่อ

                ในการแข่งขัน หากมีการตัดสิน จะมีการตัดสินอยู่ 2 ลักษณะคือ

                - การตัดสินโดยผู้ตัดสิน

                - การตัดสินโดยคณะกรรมการ

20.2a การตัดสินโดยผู้ตัดสิน

ผู้ตัดสินมีชื่ออย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการ เพื่อตัดสินคำถามตามความเป็นจริง และใช้กฎ

ผู้เล่นต้องทำตามการตัดสินของผู้ตัดสินต่อความเป็นจริงหรือวิธีการใช้กฎนั้น

                - ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์การตัดสินของผู้ตัดสินต่อคณะกรรมการ

                - ผู้ตัดสินอาจขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการก่อนทำการตัดสิน หรืออ้างถึงการตัดสินใดไปยังคณะกรรมการเพื่อการทบทวน แต่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นก็ได้

มีขั้นตอนของคณะกรรมการ ในหมวด 6C (การอธิบายขอบเขตอำนาจของผู้ตัดสิน)

20.2b การตัดสินโดยคณะกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ตัดสินให้การตัดสิน หรือเมื่อผู้ตัดสินอ้างการตัดสินไปยังคณะกรรมการ:

                - คณะกรรมการจะให้การตัดสิน และ

                - การตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ถ้าคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้ ก็อาจนำเรื่องนี้ส่งไปให้คณะกรรมการกฎกอล์ฟของ R&A ซึ่งการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ความเห็นผู้เขียน : มักมีคำถามว่า ใช้วิดีโอประกอบการตัดสิน ได้หรือไม่ มาดูคำตอบในกำข้อ 20.2c

20.2c การใช้มาตรฐาน "ตาเปล่า" เมื่อใช้หลักฐานวิดีโอ

เมื่อคณะกรรมการกำลังตัดสินคำถามต่อความจริงเพื่อทำการตัดสิน การใช้หลักฐานวิดีโอมีข้อจำกัดโดยมาตรฐาน "ตาเปล่า":

                - ถ้าความจริงที่ปรากฏบนวิดีโอไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างสมเหตุผล จะตัดหลักฐานวิดีโอนั้นออก แม้แสดงว่ามีการละเมิดกฎ

                - แต่แม้ว่าวิดีโอหลักฐานจะถูกตัดออกตามมาตรฐาน "ตาเปล่า" ยังคงพบการละเมิดกฎนั้นอยู่ ถ้า ผู้เล่นรู้ความจริงที่เกิดขึ้นจากการละเมิด (เช่น ผู้เล่นรู้สึกว่าไม้กอล์ฟสัมผัสทรายในบังเกอร์ แม้ว่าไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ตาม)

 

ความเห็นผู้เขียน : มีคำถามว่า หากผู้ตัดสิน ตัดสินไม่ถูกต้อง ผู้เล่นควรได้รับการปฏิบัติอย่างไร ดูกฎข้อ 20.2d

20.2d เมื่อต้องแก้ไขการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าพบภายหลังว่าการตัดสินของผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการเป็นการตัดสินผิด :

                - ถ้าเป็นไปได้ การตัดสินจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎ

                - ถ้าสายเกินกว่าทำเช่นนั้นได้ ให้ยืนตามที่ตัดสินผิด

ถ้าผู้เล่นกระทำการละเมิดกฎ เนื่องจากความเข้าใจผิดที่สมเหตุผลที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจต่อคำสั่งของผู้ตัดสิน หรือของคณะกรรมการในระหว่างรอบ หรือในขณะการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a (เช่น การหยิบลูกในการเล่นขึ้นเมื่อกฎไม่อนุญาต) ไม่มีการปรับโทษ และถือว่าคำสั่งนั้นเหมือนกับการตัดสินผิด

ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 6C (สิ่งที่คณะกรรมการควรทำเมื่อมีการตัดสินผิด)

 

ความเห็นผู้เขียน : การตัดสินผิด ต่างจากการบริหารผิด อย่างไร ดู 20.2d/1

Rule 20.2d Interpretations :

20.2d/1 – A Wrong Ruling Is Different from an Administrative Mistake

20.2d/1 – การตัดสินผิดแตกต่างไปจากข้อผิดพลาดในการบริหารงาน

มีข้อจำกัดว่าเมื่อใดอาจแก้ไขการตัดสินผิดให้ถูกต้องได้ แต่ไม่จำกัดเวลาสำหรับการแก้ไขให้ถูกต้องโดยการบริหาร

การตัดสินผิดเกิดขึ้นเมื่อผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการพยายามใช้กฎกับสถานการณ์ แต่ได้ทำอย่างไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่น โดย :

                - แปลความหมายผิด หรือไม่เข้าใจกฎ

                - ไม่ใช้กฎ หรือ

                - ใช้กฎที่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มีอยู่

ซึ่งสามารถแตกต่างไปจากข้อผิดพลาดในทางการบริหาร เมื่อผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการได้ทำผิดขั้นตอนเกี่ยวกับการการบริหารการแข่งขันตัวอย่างเช่น โดย:

                - คำนวณผลเสมอกันผิด หรือ

                - ใช้แฮนดิแคปเต็มของผู้เล่นในการแข่งขันสโตรคเพลย์เมื่อควรใช้เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

 

ความเห็นผู้เขียน : การแก้ไขการตัดสินผิด อาจมีจำกัดเรื่องเงื่อนเวลา แต่การไขการบริหารผิดพลาดไม่จำกัดเวลา

20.2d/2 – Administrative Errors Should Always Be Corrected

20.2d/2 – ควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการบริหารให้ถูกต้องเสมอ

กรอบเวลาในกฎข้อ 20.2d ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโทษ ไม่ได้นำมาใช้ในการบริหารผิดพลาดโดยคณะกรรมการ ไม่จำกัดเวลาสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องในการบริหาร

ตัวอย่างเช่นไม่มีการจำกัดเวลาในการแก้ไขให้ถูกต้อง:

                - คณะกรรมการคำนวณแฮนดิแคปทำให้ผู้เล่นอีกคนชนะการแข่งขัน

                - รางวัลที่มอบผิดให้กับผู้เล่นหลังจากที่คณะกรรมการไม่ติดประกาศสกอร์ของผู้ชนะ

ความเห็นผู้เขียน : ปกติทั่วไป การตัดสินจะมีขอบเขตเวลา หลังการแข่งขันสิ้นสุดลง(Competitionclosed)จะไม่มีปรับโทษหรือการแก้ไขใดๆ ยกเว้น บางกรณีในแมทช์เพลย์ และบางกรณีในสโตรคเพลย์ ดูกฎข้อ 20.2e

20.2e ตัดสิทธิ์การแข่งขันผู้เล่นหลังผลจากแมทช์ หรือหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง

(1) แมทช์เพลย์ ไม่จำกัดเวลาในการตัดสิทธิ์ผู้เล่นตามกฎข้อ 1.2 (การประพฤติผิดร้ายแรง) หรือกฎข้อ 1.3b(1) (จงใจละเลยการละเมิดหรือการปรับโทษที่รู้แล้ว หรือสมยอมกับผู้เล่นอื่นเพื่อละเลยกฎข้อใดหรือละเลยการปรับโทษที่พวกเขารู้)

อาจทำเช่นนี้ได้แม้หลังจากผลของแมทช์สิ้นสุดลงแล้ว (ดูกฎ 3.2a(5))

สำหรับเมื่อคณะกรรมการจะให้การตัดสินเมื่อมีการขอหลังจากผลของแมทช์สิ้นสุดลงแล้ว ดูกฎข้อ 20.1b(3)

(2) สโตรคเพลย์ ตามปกติต้องไม่เพิ่มหรือแก้ไขการปรับโทษหลังจากการแข่งขันสโตรคเพลย์ปิดลงแล้ว ได้แก่:

                - เมื่อผลเป็นที่สิ้นสุดตามแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการ หรือ

                - ในรอบคัดเลือกในสโตรคเพลย์เพื่อแข่งขันต่อในแมทช์เพลย์ เมื่อผู้เล่นได้ทีออฟเพื่อเริ่มแมทช์แรกของเขา

แต่ผู้เล่นต้องมีโทษตัดสิทธิ์ แม้ว่าปิดการแข่งขันแล้ว ถ้าเขา :

                - ส่งคืนสกอร์ที่ทำได้ของหลุมใดต่ำกว่าความจริง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม นอกเหนือไปจากการไม่นับรวมหนึ่งสโตรคปรับโทษหรือมากกว่าโดยผู้เล่นไม่รู้ ก่อนการแข่งขันปิดลง (ดูกฎข้อ 3.3b(3))

                - รู้ก่อนการแข่งขันปิดลงว่าการส่งคืนสกอร์การ์ดที่แสดงแฮนดิแคปสูงกว่าแฮนดิแคปที่แท้จริง และมีผลต่อจำนวนแฮนดิแคปที่ใช้ในการปรับสกอร์ของผู้เล่น (ดูกฎข้อ 3.3b(4))

                - รู้ก่อนการแข่งขันปิดลงว่าเขาหรือเธอได้ละเมิดกฎอื่นใดที่มีโทษตัดสิทธิ์ หรือ

                - จงใจตกลงกับผู้เล่นอื่นเพื่อละเลยการใช้กฎใดหรือการปรับโทษที่พวกเขารู้ (ดูกฎข้อ 1.3b(1))

คณะกรรมการอาจตัดสิทธิ์ผู้เล่นตามกฎข้อ 1.2 (การประพฤติผิดร้ายแรง) หลังจากการแข่งขันได้ปิดลง

ความเห็นผู้เขียน : เมื่อพบภายหลังว่า ผู้เล่นขาดคุณสมบัติ จะตัดสินอย่างไร ดู Interpretations:20.2e/1

Rule 20.2e Interpretations :

20.2e/1 – Player Found to Be Ineligible During Competition or After Result of Match or Competition Is Final

20.2e/1 – พบว่าผู้เล่นขาดคุณสมบัติเข้าแข่งระหว่างการแข่งขัน หรือหลังจากผลการแข่งขัน หรือการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด

ไม่จำกัดเวลาในการแก้ไขผลการแข่งขันให้ถูกต้อง เมื่อพบว่าผู้เล่นที่แข่งในการแข่งขันขาดคุณสมบัติ

ตัวอย่างเช่น ถ้าพบว่าผู้เล่นได้เล่นในการแข่งขันด้วยอายุสูงสุดและผู้เล่นอายุเกิน หรือผู้เล่นได้เล่นในการแข่งขันที่จำกัดเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่น เมื่อผู้เล่นไม่ใช่สมัครเล่น ผู้เล่นนั้นจึงขาดคุณสมบัติ

ในสถานการณ์เหล่านี้ ถือเสมือนว่าเขาหรือเธอไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน ตรงข้ามกับการถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน และให้แก้ไขสกอร์หรือผลตามนั้น

ความเห็นผู้เขียน : ในบางกรณีการตัดสิน อาจจำได้ข้อมูล หลักฐาน หรือสภาพ หรือสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน หรือสถานการณ์กฎไม่ครอบคลุม จะตัดสินอย่างไร ดูกฎข้อ 20.3

20.3 สถานการณ์ที่กฎไม่ครอบคลุม

สถานการณ์ใดที่ไม่ครอบคลุมโดยกฎควรได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการด้วยการ :

                - พิจารณาสถานการณ์ทั้งหมด และ

                 - จัดการกับสถานการณ์นั้นตามแนวทางที่สมเหตุผล เป็นธรรม และสอดคล้องในแนวทางเดียวกับสถานการณ์ที่เคยทำตามกฎนั้น

จบกฎข้อ 20 แต่เพียงนี้ ตั้งแต่กฎข้อ 21-24 จะเป็น การเล่นรูปแบบอื่น เช่น สเตเบิ้ลฟอร์ดสกอร์สูงสุด

พาร์/โบกี้ธรีบอล แมทช์เพลย์โฟร์ซัมส์โฟร์บอล และการแข่งขันประเภททีม ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการแข่งขัน และกฎที่ใช้การเล่นประกอบ ในฉบับถัดไป

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือLine ID: wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand