กฎข้อ 20 การแก้ปัญหาในประเด็นของกฎระหว่างรอบ

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 20 การแก้ปัญหาในประเด็นของกฎระหว่างรอบ

การตัดสินโดยผู้ตัดสินและคณะกรรมการ

Rule 20 – Resolving Rules Issues During Round;

Rulings by Referee and Committee

 

สวัสดีครับครับท่านนักกอล์ฟ

ในฉบับนี้ เป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน ขั้นตอนสำหรับผู้เล่นและคณะกรรมการ เมื่อเกิดประเด็นในการใช้กฎ

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 20 ครอบคลุมสิ่งที่ผู้เล่นควรทำเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎในระหว่างรอบ รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติ (แตกต่างกันในแมทช์เพลย์ และในสโตรคเพลย์) ทำให้ผู้เล่นสามารถปกป้องสิทธิ์การได้รับการตัดสินในเวลาต่อมา

กฎข้อนี้ยังครอบคลุมบทบาทของผู้ตัดสินซึ่งมีอำนาจในการตัดสินตามความจริง การตัดสินจากผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการมีผลผูกพันต่อผู้เล่นทั้งหมด

กฎข้อ 20 มี 3 กฎย่อย

20.1 การตัดสินในประเด็นของกฎในระหว่างรอบ

20.2 การตัดสินในประเด็นตามกฎ

20.3 สถานการณ์ที่กฎไม่ครอบคลุม

 

20.1 การตัดสินในประเด็นของกฎในระหว่างรอบ

20.1a ผู้เล่นทุกคนต้องหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่สมเหตุผล

ผู้เล่นทุกคนต้องไม่เล่นล่าช้าที่ไม่สมเหตุผล เมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎระหว่างรอบ :

                - ถ้าผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องกฎในเวลาที่เหมาะสม ผู้เล่นต้องตัดสินใจทำสิ่งใดและเล่นต่อไป

                - ผู้เล่นอาจปกป้องสิทธิ์ของเขาได้ด้วยการขอการตัดสินในแมทช์เพลย์ (ดูกฎข้อ 20.1b(2))

                หรือเล่นสองลูกในสโตรคเพลย์ (ดูกฎข้อ 20.1c(3))

หมายเหตุผู้เขียน : การแข่งขันอย่างเป็นทางการในประเทศ ไม่ค่อยใช้รูปแบบการแข่งขันแมทช์เพลย์ นักกอล์ฟควรเรียนรู้ไว้

20.1b ประเด็นของกฎในแมทช์เพลย์

(1) การตัดสินในประเด็นตามการตกลง ในระหว่างรอบ ผู้เล่นในแมทช์เพลย์อาจตกลงวิธีการตัดสินเกี่ยวกับประเด็นกฎ :

                - ผลที่ตกลงกันคือข้อสรุปแม้ว่าไม่เป็นไปตามกฎ ตราบเท่าที่ผู้เล่นไม่จงใจยินยอมเพื่อเพิกเฉยกฎข้อใดหรือการปรับโทษที่พวกเขารู้ (ดูกฎข้อ 1.3b(1))

                - แต่ถ้ามีผู้ตัดสินได้รับมอบหมายในแมทช์ ผู้ตัดสินต้องตัดสินในประเด็นใดที่เขารู้ในเวลา และผู้เล่นต้องทำตามคำตัดสินดังกล่าว

                ในกรณีไม่มีผู้ตัดสิน ถ้าผู้เล่นไม่เห็นด้วย หรือมีความสงสัยเกี่ยวกับการใช้กฎดังกล่าว ผู้เล่นใดอาจขอการตัดสินตามกฎข้อ 20.1b(2)

(2) การร้องขอการตัดสินก่อนการแข่งขันสิ้นสุด เมื่อผู้เล่นต้องการผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการเพื่อตัดสินตามกฎที่นำมาใช้กับการเล่นของเขา หรือการเล่นของคู่แข่ง ผู้เล่นอาจขอการตัดสินได้

                ถ้าไม่มีผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการอยู่ ณ ที่นั้นในเวลาอันสมควร ผู้เล่นอาจขอการตัดสินโดยแจ้งให้คู่แข่งรู้ว่าจะมีการตัดสินในภายหลังเมื่อมีผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการ

ถ้าผู้เล่นทำการขอให้ตัดสินก่อนผลของการแข่งขันสิ้นสุด :

                - การตัดสินจะได้รับพิจารณาเฉพาะเมื่อมีการขอนั้นอยู่ในเวลาขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้เล่นรู้ความจริงที่เกิดกับประเด็นกฎ :

                - เมื่อผู้เล่นรู้ความจริงก่อนที่ผู้เล่นเริ่มในหลุมสุดท้ายของแมทช์ เมื่อผู้เล่นรู้ความจริง ต้องทำการขอการตัดสินก่อนผู้เล่นใดเริ่มทำสโตรคในหลุมอื่น

                - เมื่อผู้เล่นรู้ความจริงระหว่าง หรือหลังการแข่งขันของหลุมสุดท้ายก่อนของแมทช์ ต้องมีการขอก่อนผลการแข่งขันสิ้นสุดลง (ดูกฎ 3.2a(5))

                ถ้าผู้เล่นไม่ได้ทำการขอการตัดสินในเวลาดังกล่าว การตัดสินจะไม่ได้รับการพิจารณาโดย ผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการ และยืนผลของหลุมที่เป็นคำถามตามเดิม แม้ว่าได้ใช้กฎผิดพลาดไปแล้วก็ตาม

ถ้าผู้เล่นขอคำตัดสินในหลุมก่อนหน้านี้ ถ้าได้ทำตามทั้งสามข้อนี้จะได้รับการตัดสินเฉพาะ:

                - คู่แข่งละเมิดกฎข้อ 3.2d(1) (ให้ข้อมูลจำนวนสโตรคที่ทำได้ผิด) หรือกฎข้อ 3.2d(2) (ไม่ได้บอกผู้เล่นเรื่องการปรับโทษ)

                - การขอขึ้นอยู่กับความจริงที่ผู้เล่นไม่รู้ ก่อนผู้เล่นใดทำสโตรคเริ่มเล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ หรือถ้าระหว่างหลุมหลายหลุม หลุมที่เพิ่งจบ และ

                - หลังจากรู้ความจริงเหล่านี้ ผู้เล่นอาจขอให้มีการพิจารณาในเวลา (ตามที่ระบุไว้ด้านบน)

(3) ทำการขอการตัดสินหลังจากผลของแมทช์สิ้นสุดลง เมื่อผู้เล่นทำการขอการตัดสินหลังจากผลของแมทช์สิ้นสุดลง :

                - คณะกรรมการจะทำการตัดสินแก่ผู้เล่นต่อเมื่อทั้งสองข้อต่อไปนี้บังคับใช้ :

                - การขอขึ้นอยู่กับความจริงที่ผู้เล่นไม่รู้ก่อนผลของแมทช์สิ้นสุดลง และ

                - คู่แข่งละเมิดกฎข้อ 3.2d(1) (แจ้งจำนวนสโตรคที่ทำได้ผิด) หรือกฎข้อ 3.2d(2) (ไม่ได้บอกผู้เล่นเรื่องการปรับโทษ) และรู้การละเมิดก่อนผลของแมทช์สิ้นสุดลง

                - ไม่มีกำหนดเวลาในการตัดสินดังกล่าว

                (4) ไม่มีสิทธิ์เล่นลูกสองลูก ผู้เล่นที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ถูกต้องในแมทช์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นสองลูกจนจบหลุม ขั้นตอนดังกล่าวใช้เฉพาะในสโตรคเพลย์เท่านั้น (ดูกฎข้อ 20.1c)

 

หมายเหตุผู้เขียน : การแข่งขันอย่างเป็นทางการในประเทศ ทั้งสมัครเล่น และอาชีพมักจะเป็นรูปสโตรคเพลย์ ดังนั้น ทั้งนักกอล์ฟและผู้ฝึกสอนควรรู้กฎข้อ 20.1c

20.1c ประเด็นกฎในสโตรคเพลย์

(1) ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินประเด็นกฎโดยการตกลง ถ้าไม่มีผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการเข้าไปช่วยเหลือในการตัดสินในเวลาที่เหมาะสม:

                - ส่งเสริมให้ผู้เล่นช่วยซึ่งกันและกันในการใช้กฎ แต่ไม่มีสิทธิ์ตัดสินประเด็นกฎโดยการตกลง และการตกลงใดที่พวกเขาอาจอ้างถึง ไม่ผูกพันกับผู้เล่นใด ผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการ

                - ผู้เล่นควรยกประเด็นกฎกับคณะกรรมการก่อนส่งคืนสกอร์การ์ดของเขา

(2) ผู้เล่นควรปกป้องผู้เล่นอื่นในการแข่งขัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้เล่นอื่นทั้งหมด :

                - ถ้าผู้เล่นรู้หรือเชื่อว่าผู้เล่นอื่นได้ละเมิด หรืออาจละเมิด และผู้เล่นอื่นไม่รับรู้ หรือละเลยกฎ ผู้เล่นควรบอกผู้เล่นอื่น มาร์คเกอร์ของผู้เล่น ผู้ตัดสิน หรือบอกคณะกรรมการ

                - กรณีนี้ควรทำทันทีหลังจากผู้เล่นรู้ประเด็นกฎ และไม่ช้ากว่าก่อนที่ผู้เล่นอื่นส่งคืนสกอร์การ์ดของเขา นอกจากเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเช่นนั้น

ถ้าผู้เล่นไม่ทำเช่นนั้น คณะกรรมการอาจตัดสิทธิ์ผู้เล่นตามกฎข้อ 1.2a ถ้าตัดสินว่าเป็นการประพฤติผิดอย่างร้ายแรงที่ขัดกับเจตนารมณ์ของเกม

(3) เล่นสองลูกเมื่อไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทำ ผู้เล่นไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ถูกต้องระหว่างการเล่นในหลุมใด อาจจบหลุมนั้นด้วยการเล่นสองลูกโดยไม่มีการปรับโทษ :

                - ผู้เล่นต้องตัดสินใจเล่นสองลูกหลังจากสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจนั้นเกิดขึ้น และก่อนทำ สโตรค

                - ผู้เล่นควรเลือกลูกที่จะนับ ถ้ากฎอนุญาตให้ใช้ลูกนั้นตามขั้นตอน ด้วยการแจ้งการเลือกนั้นให้มาร์คเกอร์ของเขารู้ก่อนทำสโตรค

                - ถ้าผู้เล่นไม่ได้เลือกทันเวลา ลูกแรกที่เล่นถือว่าเป็นลูกที่ถูกเลือกโดยการเริ่มต้น

                - ผู้เล่นต้องรายงานสถานการณ์นี้ตามความจริงต่อคณะกรรมการก่อนส่งคืนสกอร์การ์ด แม้ว่าผู้เล่นทำสกอร์ทั้งสองลูกเท่ากัน ถ้าผู้เล่นไม่ทำเช่นนี้ เขามีโทษตัดสิทธิ์

                - ถ้าผู้เล่นทำสโตรคก่อนตัดสินใจเล่นลูกที่สอง :

                - ใช้กฎข้อนี้ไม่ได้เลย และสกอร์ที่นับเป็นสกอร์ของลูกที่ผู้เล่นเล่นก่อนตัดสินใจเล่นลูกที่สอง

                - แต่ผู้เล่นไม่มีการปรับโทษสำหรับการเล่นลูกที่สอง

ลูกที่สองที่เล่นตามกฎข้อนี้ไม่เหมือนกับโพรวิชันนัลบอลตามกฎข้อ 18.3

(4) คณะกรรมการตัดสินสกอร์ของหลุม เมื่อผู้เล่นเล่นสองลูกตาม (3) คณะกรรมการจะพิจารณาสกอร์ของผู้เล่นในหลุมนั้น ดังนี้ :

                - ถ้ากฎอนุญาตให้ใช้ตามขั้นตอนการเล่นลูกนั้น ให้นับสกอร์ของลูกที่ถูกเลือก (ไม่ว่าโดยผู้เล่น หรือโดยการเริ่มต้น)

                - ถ้ากฎไม่อนุญาตให้ใช้ตามขั้นตอนของลูกนั้น ให้นับสกอร์ของอีกลูกถ้ากฎอนุญาตให้ใช้ตามขั้นตอนสำหรับอีกลูก

                - ถ้ากฎไม่อนุญาตให้ใช้ตามขั้นตอนสำหรับแต่ละลูกทั้งสองลูก ให้นับสกอร์กับลูกที่เลือก (ไม่ว่าจะโดยผู้เล่น หรือโดยการเริ่มต้น) นอกจากมีการละเมิดร้ายแรงในการเล่นลูกนั้นจากที่ผิด กรณีเช่นนี้ให้นับลูกอื่นแทน

                - ถ้ามีการละเมิดร้ายแรงในการเล่นแต่ละลูกจากที่ผิด ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

                - จำนวนสโตรคทั้งหมดกับลูกที่ไม่นับ (รวมถึงสโตรคที่ทำได้ และสโตรคปรับโทษจากการเล่นเฉพาะลูกนั้น) ไม่นับรวมในสกอร์ของผู้เล่นสำหรับหลุมนั้น

"กฎอนุญาตให้ใช้ขั้นตอน" หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งว่า : (a) เล่นลูกเดิมตามที่อยู่ และอนุญาตให้เล่นได้จากที่นั้น หรือ (b) ลูกที่ได้เล่น ได้เป็นลูกอยู่ในการเล่นตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในทางที่ถูกต้อง และในที่ที่ถูกต้องตามกฎ

 

ท่านนักกอล์ฟ และผู้อ่านครับ เนื่องจากกฎข้อ 20 นี้ ค่อนข้างยาวและซับซ้อน ฉบับนี้จึงลงให้ท่านศึกษาเท่านี้ก่อน ในฉบับหน้าจะต่อด้วย

กฎข้อ 20.2 การตัดสินในประเด็นตามกฎ

                - 20.2a การตัดสินโดยผู้ตัดสิน

                - 20.2b การตัดสินโดยคณะกรรมการ

                - 20.2c การใช้มาตรฐาน "ตาเปล่า" เมื่อใช้หลักฐานวิดีโอ

                - 20.2d เมื่อต้องแก้ไขการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง

                - 20.2e ตัดสิทธิ์การแข่งขันผู้เล่นหลังผลจากแมทช์ หรือหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง

กฎข้อ 20.3 สถานการณ์ที่กฎไม่ครอบคลุม       

 

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID : wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand