กฎข้อ 19 ลูกไม่สามารถเล่นได้

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 19 ลูกไม่สามารถเล่นได้

Unplayable Ball

 

แม้จะมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดปีที่ผ่านมาก็ตาม ขึ้นปีใหม่ ก็เป็นความหวังของประชาชนชาวไทยรวมทั้งประชาชนชาวกอล์ฟด้วย ชีวิตดำเนินไปได้ก็เพราะยังมีความหวัง ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆ เพื่อนๆ ชาวกอล์ฟให้ฝ่าฟันต่อไปอีกสักปีครับ

สามฉบับก่อน กล่าวถึงกฎข้อ 17-18 การผ่อนปรนจะมีโทษปรับ 1 สโตรคในฉบับนี้จะเป็นกฎข้อ กฎข้อ 19 ลูกไม่สามารถเล่นได้ (Unplayable Ball) การผ่อนปรนจะมีโทษปรับ 1 สโตรค ยกเว้น กฎข้อ 19.3b ทางเลือกเพิ่ม (สองสโตรคปรับโทษ) ลูกไม่สามารถเล่นได้ในบังเกอร์ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนบนเส้นด้านหลังนอกบังเกอร์ จะมีโทษปรับ 2 สโตรค รายละเอียด เชิญติดตามครับ

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 19 ครอบคลุมทางเลือกการผ่อนปรนหลายทางสำหรับลูกไม่สามารถเล่นได้ ช่วย ผู้เล่นมีทางที่จะเลือกใช้ ปกติมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ – เพื่อออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ใดในสนาม (ยกเว้นในพื้นที่ปรับโทษ)

กฎข้อ 19 มี 3 กฎย่อย

19.1 ผู้เล่นอาจตัดสินใจทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้ทุกที่ ยกเว้นในพื้นที่ปรับโทษ

19.2 ทางเลือกในการผ่อนปรนสำหรับลูกไม่สามารถเล่นได้ในพื้นที่ทั่วไปหรือบนกรีน

19.3 ทางเลือกในการผ่อนปรนสำหรับลูกไม่สามารถเล่นได้ในบังเกอร์

ผู้เล่นจะทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้ที่ใดบ้าง กฎข้อ19.1

ผู้เล่นอาจตัดสินใจทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้ทุกที่ ยกเว้นในพื้นที่ปรับโทษ

ผู้เล่นเป็นเพียงผู้เดียวที่อาจตัดสินใจว่าลูกของเขาเป็นลูกไม่สามารถเล่นได้ตามการปรับโทษจากการผ่อนปรน

เมื่อเป็นลูกเล่นไม่ได้ ผู้เล่นมีทางเลือกใดบ้าง กฎข้อ 19.2

ภายใต้โทษปรับ 1 สโตรค มี 3 ทางเลือก

19.2a การผ่อนปรนสโตรคและระยะ

 - กลับไปเล่นที่เดิม

19.2b การผ่อนปรนบนเส้นด้านหลัง

 - เล็งแนวธงกับลูกที่เล่นไม่ได้ ถอยหลังเท่าใดก็ได้

19.2c การผ่อนปรนด้านข้าง

 - วัดจากลูก 2 ช่วงไม้กอล์ฟ ซ้าย หรือขวา

อธิบายเพิ่มเติม

กฎข้อ 19.2a การผ่อนปรนสโตรคและระยะ

 - กลับไปเล่นที่เดิม

ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนสโตรคและระยะ แม้ว่าจุดที่สโตรคครั้งที่แล้วอยู่ใกล้หลุมกว่าที่ลูกไม่สามารถเล่นได้อยู่Interpretations:19.2a/1

ตัวอย่าง การผ่อนปรนสโตรคและระยะอาจใกล้หลุมกว่าได้ รวมถึงเมื่อ :

- สโตรคของผู้เล่นจากพื้นที่ตั้งทีตีไปโดนบนต้นไม้กระดอนมาข้างหลังและมาหยุดอยู่ที่ด้านหลังของพื้นที่ตั้งที ผู้เล่นอาจเล่นอีกครั้งจากพื้นที่ตั้งทีตามการปรับโทษหนึ่งสโตรค

- ผู้เล่นพัทลงเนิน และเขาหรือเธอพัทตกกรีน และลูกกลิ้งออกจากกรีนไปยังสภาพที่ไม่ดี หรือเข้าไปในพื้นที่ปรับโทษ ผู้เล่นอาจเล่นอีกครั้งจากกรีนตามการปรับโทษหนึ่งสโตรค

อธิบายเพิ่มเติม

กฎข้อ 19.2c การผ่อนปรนด้านข้าง

- วัดจากลูก 2 ช่วงไม้กอล์ฟ ซ้าย หรือขวา

จุดอ้างอิงสำหรับการผ่อนปรนด้านข้างเมื่อลูกไม่ได้อยู่บนพื้นInterpretations:19.2c/1

เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่เหนือพื้นดิน (เช่น ในพุ่มไม้หรือต้นไม้) ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนด้านข้างโดยใช้จุดบนพื้นโดยตรงจุดที่ลูกอยู่ด้านล่างของจุดอ้างอิง :

- พื้นที่ผ่อนปรนอยู่ภายในสองช่วงไม้กอล์ฟ และไม่ใกล้หลุมกว่าจุดอ้างอิงบนพื้นนั้น (ดูกฎข้อ 19.2c)

- ในบางกรณี การทำเช่นนี้อาจอนุญาตให้ดรอปลูกบนกรีนได้

แต่ถ้าลูกไม่สามารถเล่นได้อยู่บนพื้นดิน ใช้จุดของลูกเดิมนั้นเป็นจุดอ้างอิงเสมอ

ตัวอย่างเช่น :

- ถ้าลูกของผู้เล่นอยู่ที่ด้านล่างสุดของหน้าผาหรือของทางลาดชัน จุดของลูกเดิมเป็นจุดอ้างอิง

- หมายความว่าผู้เล่นไม่อาจเพิกเฉยกับระยะทางแนวดิ่ง และดรอปลูกที่ด้านบนสุดของหน้าผาหรือความลาดชันภายในสองช่วงไม้กอล์ฟเหนือขึ้นไปตรงที่ลูกอยู่บนพื้นดินที่ด้านล่างสุดของหน้าผาหรือของทางลาดชัน

อธิบายเพิ่มเติม

กฎข้อ 19.2 เมื่อเป็นลูกเล่นไม่ได้ ผู้เล่นมีทางเลือกใดบ้าง

ไม่มีหลักประกันว่าลูกจะสามารถเล่นได้หลังจากทำการผ่อนปรนลูกไม่ได้สามารถเล่นได้Interpretations : 19.2/1

เมื่อทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้ ผู้เล่นต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้น ถ้าไม่เอื้ออำนวย เช่น เมื่อลูกที่ดรอปลงเข้าไปหยุดอยู่ในบริเวณเดิม หรืออยู่ในสภาพอื่นที่ไม่ดีในพื้นที่ผ่อนปรน :

- เมื่อลูกที่ดรอปมาหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน ผู้เล่นมีสถานการณ์ใหม่

- ถ้าผู้เล่นตัดสินใจว่าเขาไม่สามารถ (หรือไม่ต้องการ) เล่นลูกตามสภาพที่ลูกอยู่ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้อีกครั้ง มีการปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งสโตรคโดยใช้ทางเลือกการผ่อนปรนที่มีตามกฎข้อ 19

อาจดรอปลูกในพื้นที่ใดของสนามเมื่อทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้Interpretations : 19.2/2

ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนโดยดรอปลูกลงในพื้นที่ผ่อนปรนในพื้นที่ของสนาม ตามทางเลือกการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้ ซึ่งรวมถึงทำการผ่อนปรนจากพื้นที่ทั่วไปและดรอปโดยตรงในบังเกอร์ หรือในพื้นที่ปรับโทษ หรือบนกรีน หรือในพื้นที่ห้ามเล่น หรือบนกรีนผิด

ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนโดยไม่การปรับโทษ ถ้าเขาหรือเธอหยิบลูกเพื่อทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้ และค้นพบว่าลูกอยู่ในพื้นที่ซ่อมก่อนการดรอปInterpretations : 19.2/4

ถ้าผู้เล่นหยิบลูกของเขาเพื่อทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้ แล้วพบว่าลูกอยู่ในพื้นที่ซ่อม หรือสภาพสนามผิดปกติอื่น ผู้เล่นอาจยังคงผ่อนปรนฟรีตามกฎข้อ 16.1 ตราบใดที่เขายังไม่ได้นำลูกเข้าไปอยู่ในการเล่นตามกฎข้อ 19 เพื่อทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้

ลูกเล่นไม่ได้ในบังเกอร์ มีทางเลือกอย่างไร R.19.3

a.ทางเลือกผ่อนปรนปกติ (หนึ่งสโตรคปรับโทษ) มี 3 วิธีดรอป

- กลับไปเล่นที่เดิม

- เล็งแนวธงกับลูกที่เล่นไม่ได้ ถอยหลังเท่าใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบังเกอร์

- วัดจากลูก 2 ช่วงไม้กอล์ฟ ซ้าย หรือขวา แต่ต้องดรอปอยู่ในบังเกอร์

b.ทางเลือกเพิ่ม (สองสโตรคปรับโทษ)

- 2 สโตรคปรับโทษ ทำการผ่อนปรนบนเส้นด้างหลังนอกบังเกอร์

 

จบกฎข้อ 19 กฎข้อที่ 20 เกี่ยวข้องกับการตัดสินของผู้ตัดสิน และคณะกรรมการ ฉบับหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา กรุณาติดตามต่อไปครับ

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID : wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand