กฎข้อ 17 พื้นที่ปรับโทษ

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 17 พื้นที่ปรับโทษ

(Penalty Areas)

 

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

                นิตยสาร On Green E-Magazine ฉบับนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 33 ถือว่าเป็นนิตยสารกอล์ฟที่ยืนหยัดยาวนานที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย ผู้เขียนมีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวันเปิดตัวฉบับแรก เมื่อ 32 ปีที่ผ่านมา และได้มีโอกาสร่วมงานเขียนกรณีศึกษาการตัดสิน และกฎกอล์ฟเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกันมา ผู้เขียนขออำนวยพรให้นิตยสาร On Green อยู่กับวงการกอล์ฟไปนานเท่านานครับ

 

                ย้ำกันอีกครั้งครับ ผ่อนปรนฟรี อยู่ใน กฎข้อ 15-16 การผ่อนปรนจะไม่มีโทษปรับ ส่วนกฎข้อ 17-18-19 ถ้าผ่อนปรนจะมีโทษปรับ1 สโตรค ยกเว้น กฎข้อ 19.3b ทางเลือกเพิ่ม (สองสโตรคปรับโทษ) ลูกไม่สามารถเล่นได้ในบังเกอร์ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนบนเส้นด้านหลังนอกบังเกอร์

                ฉบับนี้กฎข้อ 17 พื้นที่ปรับโทษ (Penalty Areas) เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ ถ้าสามารถเล่นได้ไม่มีโทษปรับ แต่หากว่าลูกหายในพื้นที่ปรับโทษ หรือขอผ่อนปรน จะมีโทษปรับ 1 สโตรค มี 2-3 ทางเลือก

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 17 คือกฎเฉพาะสำหรับพื้นที่ปรับโทษ ได้แก่ พื้นน้ำ หรือพื้นที่อื่นที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ซึ่งบ่อยครั้งลูกหาย หรือไม่สามารถเล่นได้ โดยมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ ผู้เล่นอาจใช้ทางเลือกเฉพาะเพื่อเล่นลูกจากภายนอกพื้นที่ปรับโทษ

กฎข้อ 17 มี 3 ข้อย่อย

17.1 ทางเลือกสำหรับลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ

17.2 ทางเลือกหลังจากการเล่นลูกจากพื้นที่ปรับโทษ

17.3 ไม่มีการผ่อนปรนตามกฎข้ออื่นสำหรับลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ

ก่อนจะเข้ากฎข้อ 17 จำเป็นต้องรู้จักนิยามศัพท์เสียก่อน

นิยามศัพท์ : พื้นที่ปรับโทษ (Penalty Area)

                บริเวณที่อนุญาตให้ผ่อนปรนได้ด้วยการปรับโทษหนึ่งสโตรค ถ้าลูกของผู้เล่นเข้ามาหยุดอยู่ที่นั่น

พื้นที่ปรับโทษคือ :

                - แหล่งน้ำในสนาม (ไม่ว่าคณะกรรมการทำเครื่องหมายหรือไม่) รวมถึงทะเล ทะเลสาบ บ่อน้ำ แม่น้ำ คูน้ำ ร่องระบายน้ำผิวดิน หรือร่องน้ำเปิด (ไม่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่) และ

                - ส่วนใดของสนามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นพื้นที่ปรับโทษ

                พื้นที่ปรับโทษเป็นหนึ่งในห้าพื้นที่ของสนามที่กำหนด

                พื้นที่ปรับโทษมีสองชนิดที่แตกต่างกันชัดเจนด้วยสีที่ใช้ในการทำเครื่องหมาย :

                - พื้นที่ปรับโทษสีเหลือง (ทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีเหลืองหรือหลักสีเหลือง) ผู้เล่นมีสองทางเลือกในการผ่อนปรน (กฎ17.1d(1) และ (2))

                - พื้นที่ปรับโทษสีแดง (ทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีแดงหรือหลักสีแดง) ผู้เล่นมีทางเลือกเพิ่มเติมผ่อนปรนด้านข้าง (กฎข้อ 17.1d(3)) นอกเหนือจากทางเลือกผ่อนปรนสองทางที่มีอยู่สำหรับพื้นที่ปรับโทษสีเหลือง

ถ้าคณะกรรมการไม่ได้ทำเครื่องหมายหรือแสดงด้วยสีของพื้นที่ปรับโทษ ให้ถือเป็นพื้นที่ปรับโทษสีแดง

เขตของพื้นที่ปรับโทษขยายทั้งขึ้นเหนือพื้นและต่ำกว่าพื้น :

                - หมายความว่าพื้นทั้งหมดและสิ่งอื่นใด (เช่น วัตถุธรรมชาติหรือวัตถุประดิษฐ์) ภายในเขตเป็นส่วนของพื้นที่ปรับโทษไม่ว่าอยู่เหนือหรือต่ำกว่าผิวของพื้น

                - ถ้าวัตถุอยู่ทั้งในและนอกเขต (เช่น สะพานที่อยู่เหนือพื้นที่ปรับโทษ หรือต้นไม้ที่หยั่งรากในเขตที่มีกิ่งยื่นออกไปนอกเขต หรือในทางกลับกัน) เฉพาะส่วนของวัตถุที่อยู่ในเขตเป็นส่วนของพื้นที่ปรับโทษ

เขตของพื้นที่ปรับโทษควรกำหนดด้วยหลัก เส้น หรือลักษณะสภาพทางกายภาพ :

                - หลัก : เมื่อกำหนดด้วยหลัก เขตของพื้นที่ปรับโทษกำหนดโดยแนวระหว่างจุดด้านนอกของหลักที่ระดับพื้น และหลักเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ

                - เส้น : เมื่อกำหนดด้วยเส้นสีบนพื้น เขตของพื้นที่ปรับโทษคือขอบด้านนอกของเส้นนั้น และเส้นนั้นอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ

                - ลักษณะสภาพทางกายภาพ : เมื่อกำหนดด้วยลักษณะสภาพทางกายภาพ (เช่น ชายหาด หรือพื้นที่ทะเลทราย หรือกำแพงเขื่อน) คณะกรรมการควรบอกว่าเขตของพื้นที่ปรับโทษมีการกำหนดไว้อย่างไร

เมื่อเขตพื้นที่ปรับโทษกำหนดด้วยเส้น หรือลักษณะสภาพทางกายภาพอาจใช้หลักเพื่อแสดงตำแหน่งพื้นที่ปรับโทษว่าอยู่ที่ใด แต่หลักนั้นไม่มีความหมาย

เมื่อคณะกรรมการไม่กำหนดเขตของแหล่งน้ำ เขตพื้นที่ปรับโทษกำหนดโดยเขตตามธรรมชาติ (นั่นคือ ที่พื้นลาดลงไปเป็นลักษณะแอ่งไปที่สามารถบรรจุน้ำได้)

ถ้าร่องน้ำเปิดปกติไม่มีน้ำ (เช่น คูระบายน้ำ หรือทางน้ำหลากที่แห้ง ยกเว้นระหว่างฤดูฝน) คณะกรรมการอาจกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนของพื้นที่ทั่วไป (ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่พื้นที่ปรับโทษ)

หมายเหตุ(ผู้เขียน) : 1. กฎกอล์ฟล่าสุดปี 2019 ยกเลิกนิยามศัพท์คำว่า “อุปสรรคน้ำ”(water hazard)

  1. พื้นที่ปรับโทษ (Penalty Area) อาจเป็นทะเลสาบ บ่อน้ำ ลำธาร ป่า ทุ่งหญ้า ป่า
  2. ผู้เล่นสามารถสัมผัสพื้นดิน หญ้าหรือน้ำ ในพื้นที่ปรับโทษ
  3. ผู้เล่นสามารถหยิบ หรือสัมผัส ลูสอิมเพดิเม้นท์ในพื้นที่ปรับโทษได้ แต่ต้องไม่ทำให้ลูกเคลื่อนที่

พื้นที่ปรับโทษ มีลักษณะอย่างไร R.17.1

พื้นที่ปรับโทษ คือพื้นที่กำหนดโดยสีแดงหรือสีเหลือง มีผลต่อทางเลือกในการผ่อนปรนของผู้เล่น

ผู้เล่นอาจยืนในพื้นที่ปรับโทษ เพื่อเล่นลูกที่อยู่ภายนอกพื้นที่ปรับโทษ รวมถึงหลังจากทำการผ่อนปรนจากพื้นที่ปรับโทษ

เมื่อใด จึงถือว่าลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ R.17.1a

ลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ เมื่อส่วนใดของลูก :

 - อยู่บน หรือสัมผัสพื้น หรือสิ่งอื่น (เช่น สิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุประดิษฐ์) ภายในขอบของพื้นที่ปรับโทษ หรือ

 - อยู่เหนือขอบ หรือส่วนอื่นของพื้นที่ปรับโทษ

คำถาม : ลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษแต่ทางสนามไม่ได้มาร์คอย่างถูกต้อง จะปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ : ผู้เล่นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดดังกล่าวที่คณะกรรมการไม่ได้ทำไว้

                ตัวอย่างเช่น พบลูกในพื้นน้ำที่กว้างใหญ่ เพราะสภาพของพื้นดินเป็นส่วนของพื้นที่ปรับโทษอย่างชัดเจน แต่อยู่นอกหลัก และดังนั้นตามหลักทางเทคนิคลูกนั้นอยู่นอกพื้นที่ปรับโทษ ผู้เล่นไม่อาจจะอ้างได้ว่าลูกนั้นที่หยุดอยู่ในน้ำชั่วคราว ในเมื่อพื้นที่ปรับโทษรวมถึงส่วนประกอบหลักของน้ำในสนาม ไม่ว่าทำเครื่องหมายไว้โดยคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม (Interpretation:17.1a/1)

เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ ผู้เล่นมีทางเลือกอย่างไร R.17.1b

ผู้เล่นอาจเล่นลูกตามที่อยู่ในพื้นที่ปรับโทษ หรือทำการผ่อนปรนมีการปรับโทษ

อย่างใดอย่างหนึ่ง :

 - เล่นลูกตามที่อยู่ โดยไม่มีการปรับโทษ

 - เล่นลูกจากภายนอกพื้นที่ปรับโทษ โดยการผ่อนปรนมีการปรับโทษ

ลูกหาไม่พบ ในพื้นที่ปรับโทษ จะผ่อนปรนอย่างไร R.17.1c

รู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกนั้นหยุดอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ แต่หาลูกของผู้เล่นไม่พบ

 - ผู้เล่นอาจผ่อนปรนมีการปรับโทษตามกฎ

 - เมื่อผู้เล่นได้ใช้ลูกอื่นเข้ามาอยู่ในการเล่นเพื่อทำการผ่อนปรนตามนี้

 - ลูกเดิมไม่อยู่ในการเล่นอีกต่อไป และต้องไม่เล่นลูกเดิม

 - แม้ว่าต่อมาพบลูกอยู่ในสนามก่อนหมดเวลาสามนาทีในการหาลูก

การผ่อนปรนสำหรับลูกในพื้นที่ปรับโทษ มีวิธีอย่างไร R.17.1d.

ผู้เล่นมีทางเลือกดังนี้ โดยมี 1 สโตรคปรับโทษ :

(1) การผ่อนปรนสโตรคและระยะ ผู้เล่นอาจเล่นลูกเดิมหรือลูกอื่นจากที่เดิม

(2) การผ่อนปรนด้านหลังบนเส้น ผู้เล่นอาจดรอปลูกเดิมหรือลูกอื่น ในพื้นที่ผ่อนปรนขึ้นอยู่กับ เส้นอ้างอิงที่เป็นเส้นตรงจากหลุมผ่านที่จุดประมาณที่ลูกเดิมผ่านขอบครั้งสุดท้ายของพื้นที่ปรับโทษ

(3) ผ่อนปรนด้านข้าง (เฉพาะพื้นที่ปรับโทษสีแดง) เมื่อลูกผ่านจุดสุดท้ายที่ขอบของพื้นที่ปรับโทษสีแดง ผู้เล่นอาจดรอปลูกเดิม หรือดรอปลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรนด้านข้าง

คำถาม : ถ้าไม่รู้จุดที่ลูกข้ามขอบของพื้นที่ปรับโทษครั้งสุดท้ายจะปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ : ผู้เล่นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสมเหตุผลในการหาจุดอ้างอิงนั้น

                ตัวอย่างเช่น ในสโตรคเพลย์ รู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกของผู้เล่นอยู่ในพื้นที่ปรับโทษสีแดง

ผู้เล่นควรปรึกษากับผู้เล่นอื่นในกลุ่ม หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้น ประมาณว่าลูกข้ามขอบของพื้นที่ปรับโทษครั้งสุดท้าย

เมื่อลูกที่เล่นจากพื้นที่ปรับโทษ มาหยุดอยู่ในพื้นที่ปรับโทษเดียวกัน หรือในพื้นที่ปรับโทษอื่น จะปฏิบัติอย่างไร R.17.2a

ถ้าเล่นลูกจากพื้นที่ปรับโทษแล้ว ลูกไม่ออกพ้นพื้นที่ปรับโทษ มาหยุดอยู่ในพื้นที่ปรับโทษเดียวกัน หรือหยุดอยู่ในพื้นที่ปรับโทษอื่น ผู้เล่นอาจเล่นลูกตามที่ลูกอยู่ (เล่นซ้ำ) โดยไม่มีโทษปรับ

หรือมี 1 สโตรคปรับโทษ ผู้เล่นอาจผ่อนปรนตามทางเลือก ดังนี้ :

 (1) ทางเลือกผ่อนปรนตามปกติ ผู้เล่นอาจทำการผ่อน ตามกฎข้อ 17.1d(1) ผ่อนปรนตามกฎข้อ 17.1d(2)

หรือพื้นที่ปรับโทษสีแดง ผ่อนปรนด้านข้าง ตามกฎข้อ 17.1d(3)

(2) ทางเลือกผ่อนปรนเพิ่ม : การเล่นลูกจากที่สโตรคลูกครั้งที่แล้วนอกพื้นที่ปรับโทษ แทนการใช้ทางเลือกในการผ่อนปรนแบบปกติตาม (1) ผู้เล่นอาจเลือกเล่นลูกเดิม หรือเล่นลูกอื่นจากที่สุดท้ายที่เขาสโตรคลูกจากภายนอกพื้นที่ปรับโทษ

เมื่อเล่นลูกจากพื้นที่ปรับโทษไปหาย โอบี หรือไม่สามารถเล่นได้นอกพื้นที่ปรับโทษ จะปฏิบัติอย่างไร R.17.2b

หลังจากเล่นลูกจากพื้นที่ปรับโทษ บางครั้งผู้เล่นอาจต้องการเลือกผ่อนปรนสโตรคและระยะ เนื่องจากลูกเดิม :

 - โอบี หรือ หายนอกพื้นที่ปรับโทษ หรือ

 - ไม่สามารถเล่นได้นอกพื้นที่ปรับโทษ

ปกติผู้เล่นจะผ่อนปรนสโตรคและระยะโดยดรอปลูกในพื้นที่ปรับโทษ แต่หากตัดสินใจไม่เล่นลูกที่ดรอปจากที่ลูกหยุดอยู่ :

 - ผู้เล่นยังคงอาจผ่อนปรนต่อไปนอกพื้นที่ปรับโทษตามกฎข้อ 17.1d(2) หรือ (3) (สำหรับพื้นที่ปรับโทษสีแดง) หรือตามกฎข้อ 17.2a(2)

โดยมีการปรับโทษเพิ่ม 1 สโตรค รวมการปรับโทษทั้งหมด 2 สโตรค มาจาก 1 สโตรคปรับโทษสำหรับการผ่อนปรนสโตรคและระยะ และ 1 สโตรคสำหรับทำการผ่อนปรนภายนอกพื้นที่ปรับโทษ

ผู้เล่นอาจผ่อนทำการปรนนอกพื้นที่ปรับโทษได้โดยตรงโดยไม่ต้องดรอปลูกในพื้นที่ปรับโทษ แต่ ยังคงมีการปรับโทษทั้งหมด 2 สโตรค

มีการผ่อนปรนตามกฎข้ออื่นสำหรับลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษหรือไม่ R.17.3

ไม่มีการผ่อนปรนสำหรับ เมื่อลูกผู้เล่นอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ ดังนี้

 -การติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ(กฎข้อ 16.1)

 - ลูกจม 16.3)

 - ลูกไม่สามารถเล่นได้ (กฎข้อ 19)

ทางเลือกเดียวของผู้เล่นเท่านั้น คือทำการผ่อนปรนมีการปรับโทษตามกฎข้อ 17

แต่เมื่อสภาพสัตว์อันตรายติดขัดกับการเล่นลูกในพื้นที่ปรับโทษ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรีในพื้นที่ปรับโทษนั้น หรือทำการผ่อนปรนมีการปรับโทษนอกพื้นที่ปรับโทษ

 

จบกฎข้อ 17 พื้นที่ปรับโทษ(Penalty Areas) สรุปได้ดังนี้ ลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ ถ้าจะเล่นก็เสมือนลูกอยู่ในพื้นที่ทั่วไป ยกเว้น ไม่มีการผ่อนปรนสำหรับ การติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ ลูกจม และ ลูกไม่สามารถเล่นได้ หากไม่เล่น หรือลูกหายในพื้นที่ปรับโทษ ผ่อนปรนโดยมีโทษปรับ

ฉบับหน้า จะเป็นเรื่องของกฎข้อ 18 เกี่ยวกับ ลูกหายหรือโอบี โพรวิชันนัลบอล

 

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID : wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand