กฎข้อ 14 ขั้นตอนการปฏิบัติกับลูก

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 14 – ขั้นตอนการปฏิบัติกับลูก การมาร์ค การหยิบ และการทําความสะอาด การกลับมาวางที่จุด การดรอปในพื้นที่ผ่อนปรน การเล่นจากที่ผิด

(Procedures for Ball: Marking,  Lifting and Cleaning; Replacing on Spot; Dropping in Relief Area; Playing from Wrong Place)

 

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

                หลังจากเว้นวรรคกฎกอล์ฟไปถึง 2 ฉบับ เนื่องจากได้แทรก กฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นฉบับ(ร่าง) ปี 2022 และคำอธิบายข้อเสนอ กฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นฉบับ(ร่าง) เพื่อให้ท่านนักกอล์ฟ สนามกอล์ฟ ชมรมกอล์ฟ สมาคมกีฬากอล์ฟ ได้ตระเตรียมปรับสภาพกับการเปลี่ยนแปลงกฎนักกอล์ฟสมัครเล่น ซึ่งเป็นนักกอล์ฟส่วนใหญ่กว่า 95 % สำหรับในฉบับนี้ ขอกลับเข้ามากฎกอล์ฟข้อที่ 14 การหยิบลูก และการนำลูกกลับมาเล่น กฎข้อนี้ยุ่งยาก สับสนที่สุดในบรรดากฎทั้ง 24 ข้อ ขั้นตอนการปฏิบัติกับลูก การมาร์ค การหยิบ และการทำความสะอาด การกลับมาวางที่จุด การดรอปในพื้นที่ผ่อนปรน  การเล่นจากที่ผิด

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 14 ครอบคลุมเมื่อผู้เล่นอาจมาร์คจุดของลูกที่หยุดอยู่ รวมถึงการหยิบและทำความสะอาดลูก และนำลูกกลับไปอยู่ในการเล่น เพื่อเล่นลูกจากที่ถูกต้อง

                - เมื่อหยิบลูกขึ้นหรือทำให้เคลื่อนที่ ต้องนำกลับมาวางที่เดิม ต้องใช้ลูกเดียวกันนั้นเพื่อนำกลับไปที่จุดเดิม

                - เมื่อทำการผ่อนปรนฟรี หรือผ่อนปรนมีการปรับโทษ ต้องดรอปลูกในพื้นที่ผ่อนปรนที่เจาะจงด้วยลูกนำมาแทนหรือลูกเดิมนั้น

อาจแก้ไขความพลาดผิดในการใช้ขั้นตอนเหล่านี้ให้ถูกต้อง โดยไม่มีการปรับโทษก่อนเล่นลูก แต่ผู้เล่นมีโทษปรับถ้าเขาหรือเธอเล่นลูกจากที่ผิด

กฎข้อ 14 มี 7 ข้อย่อย

                14.1   การมาร์ค การหยิบ และการทำความสะอาดลูก

                14.2   การนำลูกกลับมาวางที่จุด

                14.3   การดรอปลูกในพื้นที่ผ่อนปรน

                14.4   เมื่อลูกของผู้เล่นกลับมาอยูในการเล่น หลังจากลูกเดิมไม่อยู่ในการเล่น

                14.5   การแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง ในการนำมาแทน ในการนำกลับมาวาง ในการดรอป

                หรือในการวางลูก

                14.6   การทำสโตรคต่อไปจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว

                14.7   การเล่นจากที่ผิด

 

ในการหยิบลูกขึ้น และนำลูกกลับมาวาง จะปฏิบัติอย่างไร R.14.1a

ก่อนการหยิบลูกตามกฎที่กำหนด ที่ต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม ผู้เล่นต้องมาร์คจุดนั้นก่อน

วิธีการมาร์ค

                - วางที่มาร์คลูกชิดด้านหลังลูก หรือชิดกับลูก หรือ

                - จับไม้กอล์ฟแตะบนพื้นชิดด้านหลังลูก หรือชิดกับลูก

ถ้าผู้เล่นหยิบลูกโดยไม่มีการมาร์คจุดของลูก หรือมาร์คจุดในทางที่ผิด ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ

 

มาร์คด้วยอะไร

มาร์คด้วย ที่มาร์คลูก (Ball-Marker)

วัตถุประดิษฐ์เมื่อใช้มาร์คจุดของลูกที่จะหยิบขึ้น เช่น ทีตั้งลูก เหรียญ วัตถุที่ทำขึ้นเป็นที่มาร์คลูกหรืออุปกรณ์ชิ้นเล็กอื่น

 

ใครหยิบลูกได้ R. 14.1b

การหยิบลูกตามกฎ โดยผู้เล่น หรือ บุคคลใดที่ผู้เล่นมอบหมาย แต่ต้องทำการมอบหมายดังกล่าวแต่ละครั้งก่อนหยิบลูกขึ้น

เมื่อลูกอยู่ที่อื่นยกเว้นบนกรีน ถ้าแคดดี้หยิบลูกขึ้นโดยไม่มีการมอบหมาย ผู้เล่นมี 1 สโตรคปรับโทษ

ข้อยกเว้น - แคดดี้อาจหยิบลูกของผู้เล่นบนกรีนได้โดยไม่มีการมอบหมาย : เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน

 

เมื่อหยิบลูกขึ้นตามกฎ ทำความสะอาดได้หรือไม่ R.14.1c

เฉพาะลูกอยู่บนกรีน ทำความสะอาดได้เสมอ

แต่ถ้าลูกอยู่นอกกรีน ทำความสะอาดได้ ยกเว้น 4 กฎ ในการหยิบขึ้น เพื่อ

  1. เพื่อดูว่ามีรอยตัด หรือรอยแตก (กฎข้อ 4.2c(1))
  2. เพื่อระบุลูก อนุญาตให้ทำความสะอาดได้เท่าที่จำเป็น (กฎข้อ7.3)
  3. เพราะลูกติดขัดกับการเล่น (กฎข้อ 15.3b(2))
  4. เพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรนหรือไม่ เว้นแต่ผู้เล่นทำการผ่อนปรนตามกฎ (กฎข้อ16.4)

 

การนำลูกกลับที่เดิมต้องใช้ลูกใด R.14.2a

ต้องใช้ ลูกเดิม

ข้อยกเว้น - อาจใช้ลูกอื่นเมื่อ :

                 -ไม่สามารถนำลูกเดิมกลับมาได้ ด้วยพยายามพอควร และในเวลาสองสามวินาที

                - ลูกเดิมมีรอยตัดหรือรอยแตก

                - การกลับเข้าไปเล่นต่อหลังจากการหยุดชั่วคราว  หรือ      

                - ผู้เล่นอื่นเล่นลูกเดิมนั้นเป็นลูกผิด

 

ใครเป็นผู้นำลูกกลับมาวาง R.14.2b(1)

 - ผู้เล่น หรือ

 - บุคคลที่ได้หยิบลูกนั้นขึ้น หรือผู้ที่ทำลูกเคลื่อนที่ (แม้ว่าบุคคลนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นตามกฎ)

 - ถ้าผู้เล่น เล่นลูกที่ได้นำกลับมาวางโดยบางคน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น ผู้เล่นมี 1 สโตรคปรับโทษ

 

ต้องนำลูกกลับมาวางอย่างไร R.14.2b(2)

 - วางลูกลงให้อยู่บนจุดที่กำหนด

 - ถ้าผู้เล่น เล่นลูกที่นำกลับมาวางในทางที่ผิด แต่บนจุดที่กำหนดนั้น ผู้เล่นมี 1 สโตรคปรับโทษ

 - ถ้าผู้เล่น เล่นลูกที่นำกลับมาวางที่ผิด ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป

 

หากการนำกลับมาวาง สภาพที่เดิมเปลี่ยนไป จะปฏิบัติอย่างไร R.14.2d

มี 2 สภาพที่เดิมอาจเปลี่ยนไป

(1) ลูกในทราย เมื่อลูกอยู่ในทราย ไม่ว่าอยู่ในบังเกอร์ หรือที่อื่นในสนาม :

                - ในการนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) ผู้เล่นต้องสร้างสภาพโดยรอบลูกขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมมากเท่าที่เป็นไปได้

                - ในการสร้างสภาพโดยรอบลูกขึ้นใหม่ ถ้าทรายปกคลุมลูก ผู้เล่นอาจเหลือส่วนของลูกเล็กน้อยให้มองเห็นลูกได้

(2) ทุกแห่งที่ลูกอยู่ยกเว้นในทราย เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่อื่นใด ยกเว้นในทราย ผู้เล่นต้องนำลูกกลับมาวาง โดยวางลูกไว้ที่จุดที่ใกล้ที่สุดที่มีสภาพโดยรอบลูกคล้ายกับสภาพโดยรอบเดิมมากที่สุด ดังนี้ :

                - ภายในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟจากจุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

                - ไม่ใกล้หลุมกว่า และ

                - ในพื้นที่ของสนามเดียวกันที่จุดนั้น

 

ถ้าลูกที่วางกลับลงไปไม่หยุดนิ่งที่จุดเดิม จะปฏิบัติอย่างไร R.14.2e

                - ถ้าลูกไม่หยุดนิ่งที่จุดเดิมนั้น ผู้เล่นต้องพยายามวางครั้งที่สอง

                - ถ้าลูกยังไม่หยุดนิ่งที่จุดนั้นอีก ผู้เล่นต้องนำลูกกลับมาวางโดยการวางลูกที่จุดที่ใกล้ที่สุดที่ลูกจะหยุดนิ่งได้  โดย :

                - จุดเดิมนั้นต้องไม่อยู่ใกล้หลุม

                - จุดเดิมอยู่ในพื้นที่ทั่วไป จุดที่ใกล้ที่สุดต้องอยู่ในพื้นที่ทั่วไป

                - จุดเดิมในบังเกอร์หรือพื้นที่ปรับโทษ จุดที่ใกล้ที่สุดต้องอยู่ในบังเกอร์เดียวกันหรือพื้นที่ปรับโทษเดียวกัน

                - จุดเดิมบนกรีน จุดที่ใกล้ที่สุดต้องอยู่บนกรีน หรือในพื้นที่ทั่วไป

 

ในการดรอปลูก ผู้เล่นต้องใช้ลูกเดิมดรอปเสมอหรือไม่ R.14.3a

ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิม หรือใช้ลูกอื่น

 

ประโยคที่ว่า ต้องดรอปลูกในทางที่ถูก เป็นอย่างไร R.14.3b

หมายถึงทั้ง 3 อย่างต่อไปนี้ :

                (1) ผู้เล่นเท่านั้นต้องดรอปลูก

                (2) ต้องดรอปจากความสูงหัวเข่าลงมาโดยไม่สัมผัสผู้เล่นหรืออุปกรณ์

                (3) ต้องดรอปลูกกระทบพื้นที่ผ่อนปรน และลูกต้องหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน

 

ผู้อื่นดรอปลูก มีโทษอย่างไร R.14.3b(1)

                - ทั้งแคดดี้ของผู้เล่น หรือผู้อื่นดรอปแทนไม่ได้ ถ้าเล่นไป มีโทษปรับ 1 สโตรค

                - ถ้ายังไม่ได้เล่น แก้ไขได้ โดยผู้เล่นดรอปให้ถูกต้อง

หมายเหตุผู้แปล : ยกเว้นการเล่นแบบ โฟรซัมส์ กฎข้อ 22 (ดูกฎข้อ22.2)

                                และ โฟร์บอล กฎข้อ 23 (ดูกฎข้อ23.5a)

 

ต้องดรอปจากความสูงหัวเข่า มีลักษณะอย่างไร R.14.3b(2)

เล่นต้องปล่อยลูกจากบริเวณความสูงของหัวเข่าเพื่อให้ลูก :

                - ตกลงมาตรงๆ โดยผู้เล่นไม่โยน หรือไม่ปั่น หรือไม่กลิ้งลูก หรือใช้การเคลื่อนไหวอย่างอื่นที่อาจส่งผลกระทบกับที่ลูกจะมาหยุดอยู่ และ

                - ไม่สัมผัสส่วนใดของร่างกายผู้เล่น หรืออุปกรณ์ ก่อนที่ลูกตกถึงพื้น

 

ต้องดรอปในพื้นที่ผ่อนปรน เป็นอย่างไร R.14.3b(3)

ลูกที่ดรอปต้องกระทบพื้นที่ผ่อนปรน ผู้เล่นอาจยืนอยู่ใน หรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน

 

พื้นที่ผ่อนปรน (Relief Area) มีความหมายอย่างไร

พื้นที่ที่ผู้เล่นต้องดรอปลูก เมื่อได้รับการผ่อนปรนตามกฎ ทั้งผ่อนปรนฟรี และเสียโทษปรับ มีขนาดและบริเวณที่ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยดังนี้ :

                - จุดอ้างอิง : จุดที่ขนาดของพื้นที่ผ่อนปรนวัดจากจุดนี้

                - ขนาดของพื้นที่ผ่อนปรนวัดจากจุดอ้างอิง : พื้นที่ผ่อนปรนคืออาจจะเป็น หนึ่ง หรือสองช่วงไม้กอล์ฟจากจุดอ้างอิง

                - ข้อจำกัดเรื่องบริเวณของพื้นที่ผ่อนปรน : บางสถานการณ์การวัดหนึ่ง หรือสองช่วงไม้กอล์ฟอาจไม่ได้ เช่นติดขอบบังเกอร์ หรือติดพื้นที่ปรับโทษ

 

ถ้าดรอปลูกในทางที่ผิดจะแก้ไขอย่างไร R.14.3b(3)

                - ผู้เล่นต้องดรอปลูกอีกในทางที่ถูก และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ผู้เล่นต้องดรอปลูก

                - การดรอปลูกในทางที่ผิด ไม่นับเป็นหนึ่งครั้งของการดรอปสองครั้งที่ต้องทำก่อนต้องวางลูกตามกฎ

                - ถ้าผู้เล่นไม่ดรอปอีก และทำสโตรคกับลูกที่ได้มาหยุดอยู่ภายหลังการดรอปในทางที่ผิด :

                - มีโทษปรับ 1 สโตรค ถ้าลูกอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน

                - มีโทษปรับทั่วไป ถ้าลูกอยู่นอกพื้นที่ผ่อนปรน

 

เมื่อลูกของผู้เล่นกลับมาอยู่ในการเล่น หลังจากลูกเดิมไม่อยู่ในการเล่น มีความหมายอย่างไร R14.4

เมื่อผู้เล่นหยิบลูกอยู่ในการเล่นของเขาขึ้นจากสนาม หรือหาย หรือโอบี ลูกนั้นไม่อยู่ในการเล่นอีกต่อไป

ลูกจะอยู่ในการเล่นอีกเมื่อใด

                - เล่นลูกเดิมหรือลูกอื่นจากพื้นที่ตั้งที หรือ

                - นำกลับมาวาง ดรอป หรือวางลูกเดิม หรือลูกอื่นในสนาม โดยตั้งใจให้เป็นลูกอยูในการเล่น

                - แม้ว่า นำมาแทนที่ลูกเดิมเมื่อกฎไม่อนุญาต หรือ

                - นำกลับมาวาง ดรอป หรือวาง (1) ในที่ผิด (2) ในทางที่ผิด หรือ (3) โดยการใช้ขั้นตอนที่ไม่ได้กำหนดไว้

ลูกที่นำกลับมาวางเป็นลูกอยู่ในการเล่น แม้ว่าไม่ได้นำที่มาร์คลูกที่จุดนั้นออกไป 

 

หากผู้เล่น นำมาแทน นำกลับมาวาง ดรอป หรือวางลูก ไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร R.14.5

ก่อนเล่นลูก ผู้เล่นอาจหยิบลูกขึ้น และแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง โดยไม่มีการปรับโทษ

 

ถ้าต้องเล่น จากที่เดิมจะปฏิบัติอย่างไร R.14.6 

มีอยู่ 3 ที่เดิม

  1. จากพื้นที่ตั้งที

          - ต้องเล่นลูกเดิม หรือลูกอื่นจากที่ใดภายในพื้นที่ตั้งที (และอาจตั้งลูกบนที)

  1. จากพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ปรับโทษ หรือบังเกอร์

          - ต้องดรอปลูกเดิมหรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรน

  1. จากกรีน

          - ต้องวางลูกเดิม หรือลูกอื่นที่จุดที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

 

ที่ผิด (Wrong Place) มีความหมายอย่างไร

ที่ใดในสนามที่กฎไม่กำหนด หรือไม่อนุญาตให้เล่นลูกของเขา

ตัวอย่างการเล่นจากที่ผิด :

                - การเล่นลูก หลังจากนำลูกมาวางที่จุดที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่นำมาวางเมื่อกฎกำหนดให้วาง

                - การเล่นลูกที่ดรอปนอกพื้นที่ผ่อนปรนที่กำหนด

                - การผ่อนปรนตามกฎที่ไม่ถูกต้อง ดรอปลูกในและเล่นจากที่ที่กฎไม่อนุญาต

                - การเล่นลูกจากโซนห้ามเล่น

หมายเหตุ การเล่นลูกจากนอกพื้นที่ตั้งทีในการเริ่มเล่นหลุม หรือการพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ไม่เป็นการเล่นจากที่ผิด

 

เล่นจากที่ผิด มีโทษอย่างไร R.14.7  

โทษปรับทั่วไป 

ต้องแก้ไขหรือไม่

                - ไม่ละเมิดร้ายแรง ผู้เล่นต้องเล่นจบหลุมด้วยลูกที่เล่นมาจากที่ผิด โดยไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง

                - ละเมิดร้ายแรง ผู้เล่นต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง โดยการเล่นจบหลุมด้วยลูกที่ได้เล่นจากที่ถูกต้องตามกฎ

ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง ก่อนเริ่มทำสโตรคในอีกหลุมหนึ่ง หรือสำหรับหลุมสุดท้ายของรอบนั้นก่อนส่งคืนสกอร์การ์ดของเขา ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

 

จบกฎข้อ 14  ฉบับหน้า จะเป็นเรื่องราวของกฎข้อ 15 การผ่อนปรนที่ไม่มีโทษปรับ หรือเรียกกันว่า ผ่อนปรนฟรีจากลูสอิมเพดิเม้นท์เป็นสิ่งธรรมชาติที่ร่วงหล่น  และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ สามารถหยิบออกได้  รวมถึงการผ่อนปรนฟรี  กรณีลูกหรือที่มาร์คลูกที่ช่วยเหลือ หรือติดขัดกับการเล่น

               

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID: wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand