กฎข้อ 13.2 คันธง (The Flagstick)

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 13.2คันธง (The Flagstick)

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

ตอนนี้ จะกล่าวถึงกฎข้อ 13.2 คันธง (The Flagstick) มีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การปล่อยคันธงไว้ในหลุม ลูกชนคันธงมีผลอย่างไร ขณะลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ ผู้เล่นขยับ หรือนำคันธงออกในหลุม มีโทษหรือไม่ ถ้าลูกชนถูกคันธงหรือบุคคลที่เฝ้าคันธงอยู่ มีโทษหรือไม่ ลูกพิงคันธงในหลุม ถือว่าลูกลงหลุมหรือยัง ลูกค้างปากหลุม ปฏิบัติอย่างไร

กฎข้อ 13.2 คันธง

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อนี้ครอบคลุมการเลือกของผู้เล่นในการปฏิบัติกับคันธง ผู้เล่นอาจปล่อยคันธงไว้ในหลุม หรือนำคันธงออก (รวมถึงการมีผู้เฝ้าคันธง และนำคันธงออกหลังจากได้เล่นลูก) แต่ต้องตัดสินใจก่อนการทำสโตรค โดยปกติไม่มีการปรับโทษถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ไปชนถูกคันธง

คันธงในหลุม ตั้งลักษณะใด R.13.2a(1)

            - ปกติธงควรจะตั้งตรงอยู่ในหลุม

            - ก่อนทำการสโตรค หากธงตั้งไม่ตรงผู้เล่นอาจ ปล่อยคันธงไว้ในหลุมตามที่เป็นอยู่ หรือขยับเพื่อให้อยู่ตรงกลางหลุม

            - หากธงไม่อยู่ในหลุม ให้นำคันธงที่นำออกใส่กลับไปในหลุม หรือ

            - ให้นำคันธงออกจากหลุม

Interpretation:13.2a(1)/1 ผู้เล่นมีสิทธิ์ปล่อยคันธงไว้ในตำแหน่งที่กลุ่มหน้าปล่อยไว้ (Player Has the Right to Leave Flagstick in Position Preceding Group Left It)

ผู้เล่นมีสิทธิ์เล่นในสนามที่เขาไปพบเห็น รวมถึงตำแหน่งที่กลุ่มหน้าปล่อยคันธงไว้

ตัวอย่างเช่น ถ้ากลุ่มก่อนหน้านำคันธงไว้ในตำแหน่งที่เอนตัวออกห่างจากผู้เล่น ผู้เล่นมีสิทธิ์เล่นตามที่คันธงอยู่ในตำแหน่งนั้นที่เขาอาจมีความได้เปรียบ

ถ้าผู้เล่นอื่นหรือแคดดี้ปรับคันธงให้อยู่กลางหลุม ผู้เล่นอาจปล่อยไว้ในตำแหน่งนั้น หรือให้คันธงกลับคืนสู่ตำแหน่งก่อนหน้านั้น

พัตลูกชนคันธงที่ตั้งอยู่ในหลุม มีโทษปรับหรือไม่ R.13.2a(2)

ไม่มีการปรับโทษ ไม่ว่าลูกอยู่บนกรีน หรือนอกกรีน

ขณะลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ ผู้เล่นขยับ หรือนำคันธงออกในหลุม มีโทษหรือไม่ R.13.2a(3)

 - ผู้เล่น และแคดดี้ของเขา ต้องไม่จงใจขยับ หรือนำคันธงออกที่มีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่อาจมาหยุดอยู่ ถ้าทำเช่นนี้ ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป

 - แต่ไม่มีการปรับโทษ เมื่อเขามีเหตุผลเชื่อว่าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่จะไม่ชนถูกคันธงก่อนมาหยุดอยู่

ผู้เล่นอื่นไปนำคันธงออกแทนผู้เล่นได้หรือไม่ R.13.2a(4)

 - เมื่อผู้เล่นได้ปล่อยคันธงไว้ในหลุม และไม่ได้ให้ผู้ใดเฝ้าคันธง ผู้เล่นอื่นต้องไม่จงใจขยับ หรือนำคัน

ธงออกที่มีผลกระทบต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นมาหยุดอยู่

 - ถ้าผู้เล่นอื่น หรือแคดดี้ของผู้เล่นอื่นได้ทำดังนั้นก่อน หรือระหว่างการสโตรค และผู้เล่นทำสโตรคโดยไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ ผู้เล่นอื่นนั้นมีโทษปรับทั่วไป

 - แต่ไม่มีการปรับโทษ เมื่อผู้เล่นอื่นมีเหตุผลเชื่อว่าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่จะไม่ชนถูกคันธงก่อนมาหยุดอยู่ หรือ

 - ไม่รู้ว่าผู้เล่นกำลังจะเล่น หรือไม่รู้ว่าลูกของผู้เล่นอยู่ในการเคลื่อนที่

Interpretation13.2a(4)/1– เคลื่อนย้ายคันธงที่ไม่มีการเฝ้าออกไปโดยผู้เล่นที่ไม่ได้มอบหมาย อาจนำกลับมาที่เดิม (Unattended Flagstick Removed Without Player’s Authority May Be Replaced)

ถ้าผู้เล่นเลือกเล่นกับคันธงที่อยู่ในหลุม และผู้เล่นอื่นนำคันธงออกจากหลุมโดยผู้เล่นไม่ได้มอบหมาย อาจนำใส่กลับในหลุมขณะที่ลูกของผู้เล่นอยู่ในการเคลื่อนที่

แต่ถ้าการกระทำของผู้เล่นอื่นละเมิดกฎข้อ 13.2a(4) เขาหรือเธอมีโทษปรับที่นำคันธงไปใส่กลับไปที่เดิม

ผู้เล่นจะนำคันธงออกจากหลุม เมื่อใด R.13.2b(1)

- ให้นำคันธงออกจากหลุมนั้นก่อนการเล่นลูกนั้น หรือ

- มอบหมายให้แคดดี้ หรือบุคคลอื่นเฝ้าคันธง

Interpretation:13.2b(1)/1 – ผู้เฝ้าคันธงอาจยืนที่ใดก็ได้ (Flagstick Attendee May Stand Anywhere)

บุคคลที่เฝ้าคันธงอาจยืนที่ใดก็ได้ขณะจับคันธงเหนือหลุมหรือถัดจากหลุม

ตัวอย่างเช่น ผู้เฝ้าอาจยืนอยู่ด้านหลัง หรือยืนด้านใดด้านหนึ่งของหลุมโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการยืนอยู่บนเส้นทางเล่นของผู้เล่นอื่น

Interpretation:13.2b(1)/2– ผู้เล่นอาจทำสโตรคขณะกำลังจับคันธงอยู่ (Player May Make Stroke While Holding Flagstick)

กฎข้อ 13.2b (1) อนุญาตให้ผู้เล่นทำสโตรคด้วยมือเดียวขณะถือคันธงด้วยมืออีกข้าง แต่ผู้เล่นไม่อาจใช้คันธงทำให้ตัวเองมั่นคงขณะทำสโตรค (กฎข้อ 4.3a)

ตัวอย่างเช่นผู้เล่นอาจ:

 - นำคันธงออกจากหลุมด้วยมือเดียวก่อนพัต และจับต่อขณะกำลังทำสโตรคด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

 - เฝ้าคันธงที่อยู่ในหลุมของเขาเองด้วยมือข้างหนึ่งก่อนและขณะกำลังพัตด้วยมืออีกข้าง ขณะหรือหลังจากการทำสโตรคด้วยมือเดียว เขาอาจนำคันธงออกจากหลุม แต่ต้องไม่จงใจให้ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ไปโดนคันธง

ถ้าลูกชนถูกคันธงหรือบุคคลที่เฝ้าคันธงอยู่ มีโทษหรือไม่ R.13.2b(2)

ขึ้นอยู่กับ บังเอิญ หรือจงใจ

- ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นบังเอิญชนถูกคันธง หรือบุคคลที่นำออกไปหรือกำลังเฝ้าอยู่ (หรือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลนั้นถืออยู่) ไม่มีการปรับโทษ และต้องเล่นลูกตามที่ลูกอยู่

- ถ้าบุคคลที่จงใจทำให้ลูกเฉไปหรือหยุดลงเป็นผู้เล่นหรือแคดดี้ของเขา ผู้เล่นนั้นมีโทษปรับทั่วไป

ลูกพิงคันธงในหลุม ถือว่าลูกลงหลุมหรือยัง R.13.2c

 - ถ้าส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำกว่าพื้นผิวของกรีน ถือว่าลูกนั้นลงหลุมแล้วแม้ว่าทั้งลูกไม่ได้อยู่ต่ำกว่าพื้นผิว

 - ถ้าไม่มีส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำกว่าพื้นผิวของกรีน ลูกไม่ได้ลงหลุมและต้องเล่นตามที่ลูกอยู่

 - ถ้านำคันธงออกและลูกเคลื่อนที่ (ไม่ว่าลูกตกลงในหลุมหรือขยับออกจากหลุม) ไม่มีการปรับโทษ และลูกต้องนำกลับมาวางที่ปากหลุม

หมายเหตุ : ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์ ถ้าเขาเล่นไม่จบหลุมตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 3.3c

ลูกค้างปากหลุม ปฏิบัติอย่างไร R.13.3a

ถ้าส่วนใดของลูกของผู้เล่นค้างปากหลุม :

 - อนุญาตให้ผู้เล่นมีเวลาที่สมเหตุผลเพื่อเข้าถึงหลุม และมีเวลา10 วินาทีเพื่อคอยดูว่าลูกจะลงหลุมนั้นหรือไม่

 - ถ้าลูกลงหลุมในขณะเวลาที่กำลังคอยนี้ ผู้เล่นได้จบหลุมกับสโตรคครั้งที่แล้วนั้น

 - ถ้าลูกไม่ลงในหลุมภายในเวลาที่กำลังคอยนี้ ถือว่าลูกกำลังหยุดนิ่ง

 - ถ้าต่อมาลูกลงหลุมก่อนเล่น ผู้เล่นได้จบหลุมกับสโตรคครั้งที่แล้วนั้น แต่มีหนึ่งสโตรคปรับโทษบวกเพิ่มในสกอร์สำหรับหลุมนั้น

 - แต่ถ้าลูกค้างปากหลุมที่หยุดนิ่ง ไม่ไหลลงหลุม ผู้เล่นต้องพัตจบหลุม

Interpretation:13.3a/1 ความหมายของเวลาที่สมเหตุผลสำหรับผู้เล่นเข้าไปยังหลุม (Meaning of Reasonable Time for Player to Reach Hole)

การหาขีดจำกัดของเวลาที่สมเหตุผลในการเข้าไปยังหลุมนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การสโตรค และรวมถึงเวลาตามธรรมชาติของผู้เล่น หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับลูกที่กำลังไม่ลงในหลุม

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นอาจเล่นช็อทจากนอกกรีน และอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อเข้าไปยังหลุม ผู้เล่นอื่นเล่นช็อทของพวกเขาและทุกคนเดินไปที่กรีน หรือผู้เล่นอาจต้องใช้เส้นทางอ้อมเส้นทางเล่นของผู้เล่นอื่นบนกรีนเข้าไปยังหลุม

ถ้าหยิบลูกค้างปากหลุมขึ้น หรือขยับออกไปก่อนเวลาที่คอยสิ้นสุดลง จะปฏิบัติอย่างไร R.13.3b

- ต้องนำลูกกลับมาวางที่ปากหลุม และ

- ไม่นำเวลา 10 วินาทีมาใช้อีกต่อไป

- ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นที่ได้หยิบขึ้นหรือเคลื่อนที่ลูกค้างปากหลุมออกไป ซึ่งยังอยู่ในเวลา 10 วินาที มีโทษปรับสองสโตรค ต้องนำลูกกลับมาวางที่ปากหลุม

Interpretation:13.3b/1 – สิ่งที่ต้องทำเมื่อลูกของผู้เล่นกำลังค้างปากหลุมเคลื่อนที่เมื่อผู้เล่นนำคันธงออก(What to Do When Player’s Ball Overhanging Hole Moves When Player Removes Flagstick)

หลังจากผู้เล่นนำคันธงออก ถ้าลูกของผู้เล่นที่ค้างปากหลุมเคลื่อนที่ เขาต้องตามขั้นตอนดังนี้:

- ถ้ารู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าการนำคันธงออกของผู้เล่นทำให้ลูกเคลื่อนที่ นำลูกกลับมาวางที่ปากหลุมและใช้กฎข้อ 13.3b ถือว่าลูกนั้นหยุดนิ่งอยู่ และใช้กฎข้อ 13.3a ที่กำลังคอยดูเวลาไม่ได้อีกต่อไป ไม่มีการปรับโทษต่อผู้เล่น ในเมื่อคันธงเป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ (กฎข้อ 15.2a(1))

- ถ้าผู้เล่นนำคันธงออก ไม่ได้ทำให้ลูกเคลื่อนที่และลูกตกลงหลุม ให้ใช้กฎข้อ 13.3a

- ถ้าลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่เนื่องจากแรงธรรมชาติไปยังจุดใหม่ที่ไม่ค้างอยู่ที่ปากหลุม ไม่มีการปรับโทษ และต้องเล่นลูกจากจุดใหม่ (กฎข้อ 9.3)

 

ฉบับหน้าจะเป็นกฎข้อ 14 การหยิบลูก และการนำลูกกลับมาเล่นกฎข้อนี้ยุ่งยาก สับสนที่สุดในบรรดากฎทั้ง 24 ข้อ ขั้นตอนการปฏิบัติกับลูก การมาร์ค การหยิบ และการทำความสะอาด การกลับมาวางที่จุด การดรอปในพื้นที่ผ่อนปรน การเล่นจากที่ผิด นักกอล์ฟ และผู้ศึกษากฎกอล์ฟต้องไม่พลาด

 

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com 

Line ID: wichitttt

 

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand