กฎข้อ 11 ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคล สัตว์ หรือวัตถุ

Rules of Golf 2019 - 2020

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 11 ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคล สัตว์ หรือวัตถุ

การกระทำโดยจงใจให้มีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่

(Ball in Motion Accidentally Hits Person, Animal 0r Object; Deliberte Actions to Affect Ball in Motion

 

ลาแล้วปีเก่า เตรียมตัว สวัสดีปีใหม่

            ปี 2563 เป็นปีนักษัตร "ชวด" ความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนเรื่องปีชง หรือปีที่อาจมีการปะทะเกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับ "เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา" เป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์และยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วย ส่วนปี 2564 เป็นปีนักษัตรปีฉลู ธาตุกำเนิด คือ ธาตุดิน อุปนิสัยของคนเกิดปีฉลู คุณเป็นคนซื่อสัตย์ ใจเย็น และไม่ทำอะไรโดยไม่คิด ไม่หวั่นไหวกับคำนินทา หรือ เรื่องหยุมหยิม เท็จจริงอย่างไร ปีหน้าคอยพิสูจน์กันเองนะครับ

            ฉบับนี้ กฎกอล์ฟข้อ 11 เกี่ยวกับลูกที่เคลื่อนที่ ไปโดนผู้เล่น แคดดี้ บุคคลอื่น สัตว์ หรือวัตถุ มีข้อแตกต่างกันว่า โดยบังเอิญ หรือจงใจกระทำ จะมีโทษปรับ หรือไม่มี ต้องติดตามดู

วัตถุประสงค์ของกฎ:

            กฎข้อ 11 ครอบคลุมถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไปถูกบุคคล สัตว์ อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นในสนาม ไม่มีโทษปรับถ้าเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และปกติผู้เล่นต้องยอมรับผลนั้น และเล่นลูกนั้นจากที่ลูกมาหยุดอยู่ กฎข้อ 11 ยังห้ามผู้เล่นไปจงใจกระทำให้มีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่อาจมาหยุดอยู่ในที่นั้นด้วย

กฎข้อ 11 มี 3 ข้อย่อย

            11.1 ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคล หรือถูกสิ่งกระทบภายนอก

            11.2 บุคคลจงใจทำลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ให้เฉไปหรือหยุดลง

            11.3 จงใจเคลื่อนย้ายวัตถุ หรือปรับเปลี่ยนสภาพที่มีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่

ผู้เล่นตีลูกไปโดนตัวเอง มีโทษหรือไม่ R.11.1a

            ไม่มีการปรับโทษต่อผู้เล่นใด ถ้าลูกไปถูกผู้เล่น คู่แข่ง หรือผู้เล่นอื่น หรือแคดดี้หรืออุปกรณ์ใดของเขา

ข้อยกเว้น

            ในสโตรคเพลย์ ลูกที่เล่นอยู่บนกรีน ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไปถูกลูกอื่นที่หยุดอยู่บนกรีน และลูกทั้งสองนั้นอยู่บนกรีนก่อนการสโตรค ผู้เล่นมีโทษปรับสองสโตรค

ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นบังเอิญถูกบุคคล จะต้องเล่นที่ใด R.11.1b

            บังเอิญโดนบุคคล หรือสิ่งกระทบภายนอก ต้องเล่นลูกตามที่ลูกอยู่

ยกเว้นใน 2 สถานการณ์นี้ :

          ข้อยกเว้น 1- เมื่อลูกที่เล่นจากที่อื่น ยกเว้นบนกรีนมาหยุดอยู่บนบุคคล สัตว์ หรือสิ่งกระทบภายนอกที่กำลังเคลื่อนที่ ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนแทนการเล่นลูกตามสภาพที่หยุดอยู่

          ข้อยกเว้น 2 – เมื่อลูกที่เล่นจากกรีน บังเอิญไปถูกบุคคล สัตว์ หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ (รวมถึงลูกอื่นที่อยู่ในการเคลื่อนที่) บนกรีน

ไม่นับสโตรคและนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางจุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

สิ่งที่ต้องทำเมื่อลูกเคลื่อนที่หลังจากบังเอิญเฉไปหรือหยุดลง Interpretation11.1b/2

            ถ้าลูกมาหยุดอยู่กับบุคคลหรือสิ่งกระทบภายนอกหลังจากบังเอิญเฉไปหรือหยุดลง และบุคคลหรือสิ่งกระทบภายนอกทำให้เคลื่อนที่หรือถูกทำให้เคลื่อนที่ และผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้อง แต่ไม่มีการปรับโทษ ถ้าลูกเคลื่อนที่หลังจากมาหยุดอยู่กับกับบุคคลหรืออุปกรณ์

ตัวอย่างสถานที่ไม่มีโทษปรับ รวมถึงเมื่อ :

            - ลูกของผู้เล่นเข้ามาหยุดอยู่ที่เท้าของคู่แข่งหลังจากลูกบังเอิญหยุดลงโดยเขาหรือเธอ และลูกเคลื่อนที่อันเป็นผลมาจากคู่แข่งขยับเท้าออก ผู้เล่นต้องนำลูกกลับมาวางตามกฎข้อ 9.5 กำหนดไว้ แต่ทั้งผู้เล่นหรือคู่แข่งไม่มีโทษปรับ

            - ลูกของผู้เล่นอยู่ในการเคลื่อนที่บังเอิญหยุดลงโดยไม้กอล์ฟของเขา หลังจากกลิ้งกลับลงมาจากเนินเขา และลูกเคลื่อนที่เป็นผลจากการเคลื่อนไม้กอล์ฟออก ผู้เล่นต้องนำลูกกลับมาวางตามกฎข้อ 9.4 กำหนดไว้ แต่ไม่มีโทษ

            สำหรับสถานการณ์อื่น เมื่อลูกบังเอิญเฉไป หรือหยุดลงโดยสิ่งกระทบภายนอก (เช่น สัตว์) และสิ่งกระทบภายนอกนั้นเคลื่อนไหว และทำให้ลูกเคลื่อนที่ ดูกฎข้อ 9.6 สำหรับสิ่งที่ต้องทำ

เมื่อใดจึงถือว่า บุคคลจงใจทำลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ให้เฉไปหรือหยุดลง R11.2a

            เมื่อรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นมีบุคคลจงใจทำให้เฉไปหรือหยุดลง

            - บุคคลจงใจสัมผัสลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ หรือ

            - ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ไปโดนอุปกรณ์หรือวัตถุอื่น (ยกเว้นที่มาร์คลูกหรือลูกอื่นที่หยุดอยู่ก่อนเล่น หรืออยู่ในการเคลื่อนที่) หรือบุคคลใด (เช่น แคดดี้ของผู้เล่น) ที่ผู้เล่นจงใจให้อยู่ในตำแหน่งหรือทิ้งไว้ในบริเวณเฉพาะเพื่ออุปกรณ์ วัตถุ หรือบุคคลอาจทำให้ลูกที่กำลังเคลื่อนที่เฉไปหรือหยุดลง

ปล่อยอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งหลังจากผู้เล่นรู้ว่ามันอาจช่วยถ้าตีลูกไปโดน Interpretation 11.2a/1

            กฎข้อนี้ ใช้กับสถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่ได้เริ่มต้นวางตำแหน่งอุปกรณ์ วัตถุ หรือบุคคลอื่นเพื่อจุดประสงค์ทำให้ลูกอยู่ในการเคลื่อนเฉไป แต่เมื่อวางตำแหน่งโดยผู้เล่น เขามารู้ว่าอาจทำให้เฉไปหรือหยุดลูก และจงใจปล่อยไว้ที่นั้น

ตัวอย่างที่ผู้เล่นมีการปรับโทษเมื่อ :

            - หลังจากเกลี่ยทรายในบังเกอร์ ผู้เล่นวางคราดระหว่างกรีนและบังเกอร์ โดยไม่คิดว่ามีผลกับลูก ตอนนี้ผู้เล่นจะพัตต์ลงเนินไปยังบังเกอร์ รู้ว่าคราดนั้นอาจหยุดลูกของเขา และเล่นโดยไม่ย้ายคราดออกไปก่อนผู้เล่นพัตต์ และลูกมาหยุดอยู่กับคราดนั้น

ตัวอย่างที่ผู้เล่นไม่มีการปรับโทษเมื่อ:

            - กลุ่มก่อนหน้าทิ้งคราดไว้ระหว่างกรีนและบังเกอร์ ผู้เล่นจะพัตต์ลงเนินไปยังบังเกอร์ เห็นคราดและปล่อยไว้ที่นั้นเพราะอาจหยุดลูกของเขาถ้าพัตต์แรงไป ผู้เล่นพัตต์และลูกหยุดอยู่กับคราดนั้น

ผู้เล่นจงใจทำลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ ให้เฉไปหรือหยุดลง มีโทษหรือไม่ R.11.2b

            - ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป จงใจทำลูกที่กำลังเคลื่อนที่เฉไปหรือหยุดลง

            - จะเป็นลูกของผู้เล่นเอง หรือเป็นลูกที่เล่นโดยคู่แข่ง หรือผู้เล่นอื่นในสโตรคเพลย์

จะต้องเล่นจากที่ใด R.11.2c

            ถ้ารู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่ามีบุคคลจงใจทำลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเฉไปหรือหยุดลง ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนแทนการเล่นลูกตามสภาพที่หยุดอยู่ :

            (1) ทำสโตรคจากที่ใดยกเว้นบนกรีน ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนโดยประมาณจุดที่ลูกอาจไปหยุดอยู่ถ้าไม่ถูกทำให้เฉไปหรือหยุดอยู่

            (2) ทำสโตรคจากกรีน ไม่นับสโตรค และต้องนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

ขณะลูกกำลังเคลื่อนที่ จงใจเคลื่อนย้ายวัตถุได้หรือไม่ R.11.3

            ขณะลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ ผู้เล่นต้องไม่จงใจกระทำให้มีผลต่อลูก (ไม่ว่าจะเป็นลูกของผู้เล่นเองหรือของผู้อื่น) ซึ่งอาจมาหยุดอยู่ เช่น ลูสอิมเพดิเม้นท์ สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ การปะรอยดิวอท หรือการกดแผ่นหญ้าบริเวณที่เผยอขึ้น

            ฉบับนี้จบกฎข้อ 11 ในฉบับหน้าจะเป็นกฎข้อ 12 เกี่ยวกับบังเกอร์ กล่าวถึงเมื่อใดจึงถือว่าลูกอยู่ในบังเกอร์ เมื่อลูกอยู่ในบังเกอร์ อนุญาตให้กระทำอะไรได้บ้าง และห้ามกระทำอะไรบ้าง สัมผัสทรายที่ไม่มีโทษปรับ มีอะไรบ้าง การผ่อนปรนฟรีในบังเกอร์มีอะไรบ้าง และผ่อนปรนโดยมีโทษปรับมีอะไรบ้าง นักกอล์ฟ ควรติดตามกฎข้อนี้

            ขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากันหน่อยครับ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการอบรมและสอบผู้ตัดสินหลักสูตรนานาชาติ ระดับ 1 R&A Rules Seminar Level I ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ท่านที่สนใจกรุณาติดตามข่าวสารล่าสุด พร้อมสถานที่อบรม

 

หากท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com

หรือ Line ID: wichitttt

 

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand