กฎข้อ 10 การเตรียมเพื่อการทำสโตรค คำปรึกษา และการช่วยเหลือ แคดดี้

Rules of Golf 2019 - 2020

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 10 การเตรียมเพื่อการทำสโตรค คำปรึกษาและการช่วยเหลือ แคดดี้

(Preparing for and Making a Stroke; Advice and Help; Caddies)

 

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

       เวลาของเรามาถึงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้ว ตามปกติจะเป็นช่วงที่เรียกกันว่า High Season นักกอล์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลั่งไหลเข้ามาเล่นกอล์ฟตามสนามกอล์ฟต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ในปีนี้นักกอล์ฟต่างประเทศยังติดขัด โควิด-19 เข้าประเทศน้อย นักกอล์ฟไทยประสบสภาพเศรษฐกิจ หยุดเล่นกอล์ฟไปจำนวนมาก

       กฎกอล์ฟครั้งนี้ จะกล่าวถึงกฎข้อ 10 การเตรียมเพื่อการทำสโตรค คำปรึกษาและการช่วยเหลือ แคดดี้ (Preparing for and Making a Stroke; Advice and Help; Caddies) กฎข้อ 10 มีข้อย่อย 3 ข้อ

10.1 การทำสโตรค 10.2 คำปรึกษา และการช่วยเหลืออื่น

วัตถุประสงค์ของกฎ:

กฎข้อ 10 ครอบคลุมวิธีการทำสโตรค รวมถึงคำปรึกษาและความช่วยเหลืออื่นที่ผู้เล่นอาจได้รับจากผู้อื่น (รวมถึงแคดดี้) ภายใต้หลักการกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความชำนาญและความท้าทายส่วนตัว

กฎข้อ 10 มีข้อย่อย 3 ข้อ

       10.1 การทำสโตรค

       10.2 คำปรึกษา และการช่วยเหลืออื่น

       10.3 แคดดี้

กฎข้อ 10.1 การทำสโตรค

กฎข้อ 10.1 ครอบคลุมการทำสโตรค และห้ามการกระทำหลายอย่าง สโตรค หมายถึงการตีไปที่ลูกด้วยหัวไม้กอล์ฟอย่างถูกต้อง ความท้าทายขั้นพื้นฐานคือการนำและควบคุมการเคลื่อนไหวของไม้กอล์ฟโดยการสวิงไม้กอล์ฟอย่างอิสระโดยไม่ตรึงไม้กอล์ฟ

การตีอย่างถูกต้อง เป็นอย่างไร R.10.1a

- ผู้เล่นต้องตีลูกด้วยหัวของไม้กอล์ฟ ซึ่งกระทบชั่วขณะระหว่างลูกและหัวของไม้กอล์ฟ และต้องไม่ดันลูก กวาดลูก หรือตักลูก

ตีหนึ่งครั้ง ไม้กอล์ฟโดนลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง มีโทษปรับหรือไม่ R.10.1a

ไม่มีการปรับโทษ นับเป็นการตี 1 สโตรคธรรมดา

การตรึงไม้กอล์ฟ มีลักษณะอย่างไร มีโทษปรับหรือไม่ R.10.1b

การตรึงไม้กอล์ฟ มีลักษณะ

 - จับไม้กอล์ฟ หรือมือจับกริพติดกับส่วนใดของร่างกาย

 - ใช้ “จุดตรึง” ด้วยการจับไม้กอล์ฟติดกับส่วนใดของร่างกาย ใช้มือที่จับไม้กอล์ฟเป็นจุดยึดที่มั่นคงเพื่อมืออีกข้างหนึ่งอาจสวิงไม้กอล์ฟ

ในสโตรคเพลย์ ต้องนับสโตรคที่ทำได้ในการละเมิดกฎข้อนี้ และผู้เล่นมีสอง

สโตรคปรับโทษ

เล่นลูกที่กำลังเคลื่อนที่ มีลักษณะอย่างไร มีโทษอย่างไร R.10.1d

ลูกที่กำลังเคลื่อนที่ มีลักษณะคือ ลูกอยู่ในการเล่น “กำลังเคลื่อนที่” ไม่หยุดอยู่ที่จุด

แต่ถ้า ลูกหยุดอยู่แล้วโยกไปมา (บางครั้งหมายถึงสั่นไหว) แต่ยังอยู่ที่จุดเดิมหรือกลับมาอยู่ที่จุดเดิม ถือว่าลูกหยุดอยู่และไม่ใช่ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่

ละเมิดกฎข้อ 10.1: โทษปรับทั่วไป

เล่นลูกที่กำลังเคลื่อนที่ มีข้อยกเว้น การปรับโทษหรือไม่ R.10.1d

มีข้อยกเว้น 3 ข้อ ที่ไม่มีการปรับโทษ:

ข้อยกเว้น 1 - ลูกเริ่มเคลื่อนที่หลังจากผู้เล่นเริ่มสวิงขึ้นเพื่อการสโตรค

การทำสโตรคลูก หากผู้เล่นไม่ได้เป็นผู้ทำให้ลูกเคลื่อนที่

ข้อยกเว้น 2 - ลูกตกจากทีตั้งลูก การทำสโตรคกับลูกที่กำลังตกจากทีตั้งลูก

ข้อยกเว้น 3 – ลูกกำลังเคลื่อนที่ในน้ำ เมื่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ในน้ำชั่วคราวหรือในน้ำในพื้นที่ปรับโทษ ผู้เล่นอาจทำสโตรคกับลูกที่กำลังเคลื่อนที่โดยไม่มีการปรับโทษ

10.2 คำปรึกษา และการช่วยเหลืออื่น

วัตถุประสงค์ของกฎ:

ความท้าทายหลักสำหรับผู้เล่น คือการเลือกกลยุทธ และวิธีการเล่นสำหรับเขา ดังนั้นจึงจำกัดคำปรึกษา และการช่วยเหลืออื่น ที่ผู้เล่นอาจได้รับระหว่างการเล่น

ผู้เล่นปรึกษาใครได้บ้าง R.10.2a

ระหว่างรอบ ผู้เล่นปรึกษาแคดดี้ของผู้เล่น หรือพาร์ทเนอร์ และแคดดี้ของพาร์ทเนอร์ในการเล่นประเภททีม

ระหว่างรอบ ห้ามกระทำใดในคำปรึกษา

ระหว่างรอบ ผู้เล่นต้องไม่:

 - ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใดในการแข่งขัน เป็นผู้ที่กำลังเล่นอยู่ในสนาม

 - ขอคำปรึกษาจากผู้ใดที่ไม่ใช่แคดดี้ของผู้เล่น หรือ

 - จับต้องอุปกรณ์ของผู้เล่นอื่น เพื่อหาข้อมูลซึ่งอาจเป็นคำปรึกษา เช่นเดียวกับได้ให้หรือได้ถามจากผู้เล่นอื่น (เช่น จับต้องไม้กอล์ฟหรือถุงกอล์ฟของผู้เล่นอื่นเพื่อดูว่ากำลังใช้ไม้กอล์ฟอะไร)

ระหว่างรอบ ผู้เล่นได้รับการช่วยเหลืออื่นอะไรบ้าง R.10.2b

       (1) การชี้เส้นทางเล่นสำหรับลูกทุกแห่ง ยกเว้นบนกรีน

       (2) ชี้เส้นทางเล่นสำหรับลูกบนกรีน

       (3) ไม่วางวัตถุเพื่อช่วยในการยืน

       (4) ข้อจำกัดเมื่อแคดดี้ยืนอยู่หลังผู้เล่น

       (5) การช่วยเหลือทางร่างกาย และการปกป้องจากสิ่งอื่น

การชี้เส้นทางเล่นสำหรับลูกทุกแห่ง ยกเว้นบนกรีน R.10.2b(1)

 - ให้แคดดี้ของเขา หรือผู้อื่นยืนบน หรือใกล้กับเส้นทางเล่นของผู้เล่น เพื่อแสดงว่าอยู่ที่ไหน แต่บุคคลนั้นต้องออกไปก่อนการทำสโตรค

 - ลูกอยู่นอกกรีน อาจใช้วัตถุ (เช่นถุง หรือผ้าเช็ดเหงื่อ) วางบนสนามเพื่อแสดงเส้นทางเล่น แต่ต้องนำวัตถุนั้นออกก่อนการทำสโตรค

ชี้เส้นทางเล่นสำหรับลูกบนกรีน R.10.2b(2)

ก่อนทำการพัตต์ เฉพาะผู้เล่น หรือแคดดี้ของเขา อาจชี้เส้นทางเล่นของผู้เล่น

แต่มีข้อจำกัดคือ:

 - ผู้เล่นหรือแคดดี้อาจสัมผัสกรีนด้วยมือ เท้าหรือสิ่งที่เขากำลังจับอยู่ แต่ต้องไม่ปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค และ

 - ผู้เล่น หรือแคดดี้ต้องไม่วางวัตถุใดในที่ใด วางบนหรือวางนอกกรีนเพื่อแสดงเส้นทางเล่น

ขณะกำลังทำสโตรคแคดดี้ต้องไม่จงใจยืนอยู่ในบริเวณหรือใกล้เส้นทางเล่นของผู้เล่น หรือทำสิ่งอื่นใด (เช่น การชี้จุดบนกรีน) เพื่อชี้เส้นทางเล่น

หมายเหตุ : ลูกบนกรีนไม่อนุญาตวางวัตถุใดๆ บนกรีน หรือนอกกรีน เพื่อชี้เส้นทางเล่น มีโทษปรับ แม้จะนำออกก่อนพัต

ไม่วางวัตถุเพื่อช่วยในการยืน R.10.2b(3)

ผู้เล่นต้องไม่ทำการยืน เพื่อการสโตรคโดยใช้วัตถุใดวางไว้หรือสำหรับผู้เล่นเพื่อช่วยในการเล็งที่เท้า หรือร่างกายของเขา เช่น วางไม้กอล์ฟบนพื้นเพื่อแสดงเส้นทางเล่น มีโทษปรับทั่วไป แม้ว่าจะนำออกก่อนสโตรค

ไม่อนุญาตแคดดี้ยืนอยู่หลังผู้เล่น R.10.2b(4) 

เมื่อผู้เล่นเริ่มทำการยืน เพื่อสโตรคจนกระทั่งทำสโตรคแล้ว

 - แคดดี้ของผู้เล่นจะต้องไม่จงใจยืนอยู่ในบริเวณหรือใกล้กับระยะต่อจากเส้นทางเล่นหลังลูกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 - เมื่ออยู่บนแท่นตั้งที พื้นสนามทั่วไป และบนกรีน

หมายเหตุ : ไม่มีโทษปรับ หากผู้เล่น และแคดดี้ถอยออกจากบริเวณนั้น และผู้เล่นกลับเข้าไปยืนใหม่ โดยแคดดี้ไม่อยู่ในเส้นทางเล่นอีก

การช่วยเหลือทางร่างกาย และการปกป้องจากสิ่งอื่น R.102b(5)

ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรค:

 - ขณะรับการช่วยเหลือทางร่างกายจากแคดดี้ของเขา หรือจากบุคคลอื่น

 - จงใจให้แคดดี้ของเขา หรือบุคคลอื่น วางวัตถุในตำแหน่งที่ทำการปกป้องจากแสงแดด ฝน ลม หรือสิ่งอื่น


Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand