กฎข้อ 9 เล่นลูกตามที่ลูกอยู่ หยิบหรือเคลื่อนย้ายลูกที่หยุดอยู่

Rules of Golf 2019 - 2020

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 9 เล่นลูกตามที่ลูกอยู่ หยิบหรือเคลื่อนย้ายลูกที่หยุดอยู่

(Ball Played as It Lies ; Ball at Rest Lifted or Moved)

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

       เราผ่านปี ค.ศ. 2020 มาอย่างโชกโชน อีกไม่กี่เดือนจะสิ้นปี ปีหน้าฟ้าใหม่สภาวะเศรษฐกิจคงจะดีกว่านี้ ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป

กฎข้อ 9 เล่นลูกตามที่ลูกอยู่ หยิบหรือเคลื่อนย้ายลูกที่หยุดอยู่ (Ball Played as It Lies ; Ball at Rest Lifted or Moved)

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 9 ครอบคลุมหลักของการ “เล่นลูกตามที่ลูกอยู่”

 - ถ้าลูกของผู้เล่นหยุดอยู่ และแรงธรรมชาติ เช่น ลม หรือน้ำ ทำให้ลูกเคลื่อนที่ ตามปกติผู้เล่นต้องเล่นลูกที่จุดใหม่

 - ถ้าลูกที่หยุดถูกใคร หรือสิ่งกระทบภายนอกหยิบขึ้น หรือทำให้เคลื่อนที่ก่อนทำสโตรค ต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม

 - ผู้เล่นต้องระมัดระวัง เมื่อเข้าไปใกล้ลูกที่หยุดอยู่ และผู้เล่นที่ทำให้ลูกของเขา หรือลูกของคู่แข่งเคลื่อนที่ ปกติจะมีโทษปรับ (ยกเว้นบนกรีน)

กฎข้อ 9 มี 7 หัวข้อย่อย

9.1 เล่นลูกตามที่ลูกอยู่

9.2 การตัดสินว่าลูกเคลื่อนที่หรือไม่ และสาเหตุทำลูกเคลื่อนที่

9.3 ลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ

9.4 ผู้เล่นหยิบลูก หรือเคลื่อนย้ายลูก

9.5 คู่แข่งหยิบลูก หรือทำลูกเคลื่อนที่ในแมทช์เพลย์

9.6 สิ่งกระทบภายนอกหยิบลูก หรือทำลูกเคลื่อนที่

9.7 หยิบหรือเคลื่อนย้ายที่มาร์คลูก

เล่นลูกจากที่ลูกอยู่ R.9.1a

 - ต้องเล่นลูกของผู้เล่นที่หยุดอยู่ในสนามตามสภาพนั้น ยกเว้นเมื่อกฎต้องการหรืออนุญาตให้

เมื่อลูกเคลื่อนที่ระหว่างสวิงขึ้น หรือสโตรค จะปฏิบัติอย่างไร R.9.1b

 - ต้องไม่นำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม ไม่ว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุทำลูกเคลื่อนที่

 - ผู้เล่นต้องเล่นลูกตรงที่ลูกมาหยุดอยู่ภายหลังสโตรค

 - ถ้าผู้เล่นเป็นสาเหตุทำลูกเคลื่อนที่ มีโทษปรับ 1 สโตรค

มีหลักเกณฑ์การตัดสินอย่างไรว่า ลูกเคลื่อนที่หรือไม่ R.9.2a

ต้องรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกเคลื่อนที่ไปเท่านั้น

ถ้าลูกอาจเคลื่อนที่แต่ไม่รู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริง ถือว่าลูกไม่เคลื่อนที่ และต้องเล่นลูกตามสภาพนั้น

ลูกได้เคลื่อนที่ มีลักษณะอย่างไร Interpretations 9.2a/1

ลูกได้เคลื่อนที่ มีลักษณะคือ ลูกที่หยุดอยู่ต้องออกจากจุดเดิม และมาหยุดอยู่ที่จุดอื่น และการเคลื่อนที่ต้องพอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพื่อถือว่าลูกเคลื่อนที่ ต้องรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกได้เคลื่อนที่

มีสาเหตุใดที่ทำลูกเคลื่อนที่ R.9.2b(1)

มี 4 สาเหตุ

 - แรงธรรมชาติ เช่น ลม หรือน้ำ

 - ผู้เล่นรวมถึงแคดดี้ของผู้เล่น

 - คู่แข่งในแมทช์เพลย์รวมถึงแคดดี้ของคู่แข่ง

 - สิ่งกระทบภายนอกรวมถึงผู้เล่นอื่นในการเล่นแบบสโตรคเพลย์

มีหลักเกณฑ์ใด บ่งบอกสาเหตุใดที่ทำลูกเคลื่อนที่ R.9.2b(2)

 - ต้องรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงเท่านั้น จึงจะเป็น ผู้เล่น คู่แข่ง หรือสิ่งกระทบภายนอกที่เป็นสาเหตุทำลูกเคลื่อนที่

 - ถ้าไม่รู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงอย่างน้อยหนึ่งในสี่นี้เป็นสาเหตุ ให้ถือว่าลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ

ลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ มีผลอย่างไร R.9.3

 - ไม่มีการปรับโทษ และ

 - ต้องเล่นลูกจากจุดใหม่

ข้อยกเว้น - ลูกบนกรีน ต้องนำลูกกลับมาวาง ถ้าลูกเคลื่อนที่หลังจากได้หยิบขึ้นและนำกลับมาวางแล้ว

 - ต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

 - กรณีนี้ ไม่สนใจว่า สิ่งใดทำลูกเคลื่อนที่ (รวมทั้งแรงธรรมชาติ)

ผู้เล่นจงใจสัมผัสลูก หรือทำลูกเคลื่อนที่ มีโทษอย่างไร R.9.4b

มีโทษปรับ 1 สโตรค และต้องนำลูกกลับที่เดิม

แต่มี 4 ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้น 1 – อนุญาตให้ผู้เล่นหยิบหรือเคลื่อนย้ายลูก ไม่มีการปรับโทษ เมื่อผู้เล่นหยิบหรือทำลูกเคลื่อนที่ตามกฎ

ข้อยกเว้น 2 - การเคลื่อนที่โดยบังเอิญก่อนหาลูกพบ

ข้อยกเว้น 3 - เมื่อผู้เล่นบังเอิญทำลูกเคลื่อนที่บนกรีน ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร

ข้อยกเว้น 4 – การเคลื่อนที่โดยบังเอิญทุกแห่งยกเว้นบนกรีน ขณะกำลังทำตามกฎ

ในแมทช์ เพลย์ คู่แข่งจงใจสัมผัส หรือการทำลูกเคลื่อนที่ R.9.5b

มีหนึ่งสโตรค ปรับโทษ

แต่มีข้อยกเว้น:

ข้อยกเว้น 1- คู่แข่งได้รับอนุญาตให้หยิบลูกของผู้เล่น: ไม่มีการปรับโทษถ้าคู่แข่งหยิบลูกของผู้เล่น:

ข้อยกเว้น 2 - การมาร์คลูก และหยิบลูกของผู้เล่นบนกรีนโดยเข้าใจผิด ไม่มีการปรับโทษ เมื่อคู่แข่งมาร์คจุดของลูกของผู้เล่นและหยิบลูกบนกรีนโดยความเข้าใจผิดเชื่อว่าเป็นลูกของคู่แข่งเอง

ข้อยกเว้น 3 - ยกเว้นเช่นเดียวกันสำหรับผู้เล่น ไม่มีการปรับโทษเมื่อคู่แข่งบังเอิญทำลูกเคลื่อนที่ขณะกำลังทำตามข้อยกเว้น 2, 3 หรือ 4 ในกฎข้อ 9.4b

สิ่งกระทบภายนอกหยิบลูก หรือทำลูกเคลื่อนที่ มีโทษหรือไม่ R.9.6

สิ่งกระทบภายนอก หมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เล่น และแคดดี้ของผู้เล่น สัตว์ วัตถุธรรมชาติ วัตถุประดิษฐ์ รวมถึงลูกอื่นที่เคลื่อนที่ ยกเว้น แรงธรรมชาติ

 -ถ้ารู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าสิ่งกระทบภายนอก หยิบหรือทำลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ ไม่มีการปรับโทษ และต้องนำลูกกลับมาวางไว้จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

ถ้าลูก หรือที่มาร์คลูกเคลื่อนที่ จะปฏิบัติอย่างไร R.9.7a

 - นำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) หรือ

 - วางที่มาร์คลูกเพื่อมาร์คจุดเดิม


Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand