กฎข้อ 8 เล่นตามสภาพสนามที่พบ

Rules of Golf 2019 - 2020

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 8 เล่นตามสภาพสนามที่พบ

(Course Played as it is Found)

 

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

กฎข้อ 8 เล่นลูกตามสนามที่พบ โดยปกติไม่อนุญาตให้ผู้เล่นปรับปรุงสภาพสนามที่ลูกหยุดอยู่ เช่น ไม่อนุญาตเคลื่อนย้าย งอ หรือหักสิ่งใด หรือไม่อนุญาตเพื่อสร้างที่ยืน หรือเพื่อปรับปรุงเส้นทางเล่น แต่ในบางกรณีอาจกระทำได้ โดยไม่มีการปรับโทษ แม้เป็นการกระทำเพื่อปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค โปรดติดตามรายละเอียด

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 8 ครอบคลุมถึงหลักสำคัญของกีฬานี้ “เล่นตามสภาพที่ผู้เล่นพบ” เมื่อลูกของผู้เล่นมาหยุดอยู่ โดยปกติเขายอมรับสภาพที่มีผลต่อสโตรค และไม่ปรับปรุงสภาพนั้นก่อนการเล่นลูก แต่ผู้เล่นอาจกระทำบางอย่างที่สมเหตุผล แม้ว่าการกระทำนั้นอาจปรับปรุงสภาพดีขึ้น และมีสถานการณ์ที่จำกัดว่าเมื่อใดอาจปรับสภาพให้เป็นอย่างเดิมโดยไม่มีโทษปรับหลังจากทำให้ดีขึ้นหรือเลวลง

กฎข้อ 8 มี 3 หัวข้อย่อย

                8.1 การกระทำของผู้เล่นไปปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค

                8.2 ผู้เล่นจงใจไปปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ

                มีผลต่อลูกที่หยุดอยู่หรือต่อสโตรคที่จะทำของผู้เล่น

                8.3 ผู้เล่นจงใจไปปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ

มีผลต่อลูกที่หยุดอยู่หรือ ต่อสโตรคที่จะทำของผู้เล่นอื่น

กฎข้อ 8.1 การกระทำของผู้เล่นไปปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค

มี 4 ข้อย่อย

  8.1a การกระทำที่ไม่อนุญาต

  8.1b การกระทำที่อนุญาต

  8.1c หลีกเลี่ยงการปรับโทษโดยคืนสภาพที่ปรับปรุงอันเป็นการละเมิดกฎ

  8.1d การคืนสภาพที่แย่ลงหลังจากลูกมาหยุดอยู่

8.1a การกระทำที่ไม่อนุญาต

ผู้เล่นต้องไม่ทำสิ่งใดที่อาจปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค :

(1) เคลื่อนย้าย งอ หรือหักสิ่งใด

 - วัตถุธรรมชาติที่งอกเงยหรือติดตรึง

 - สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ วัตถุรวม หรือวัตถุเขต หรือ

 - หมุดทีสำหรับพื้นที่ตั้งทีเมื่อกำลังเล่นลูกจากพื้นที่ตั้งทีนั้น

(2) เคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ไปยังตำแหน่ง (เช่น เพื่อสร้างที่ยืน หรือเพื่อปรับปรุงเส้นทางเล่น)

(3) เปลี่ยนสภาพผิวพื้น รวมถึง :

 - นำแผ่นดิวอทกลับมาไว้ที่รอยดิวอท

 - ย้ายหรือกดดิวอทที่วางไว้ที่เดิมแล้ว หรือแผ่นหญ้าอื่นที่อยู่ในที่อยู่แล้ว

 - สร้างหรือขจัดหลุม บริเวณขรุขระ หรือพื้นผิวไม่เรียบ

(4) ปัดหรือกด ทราย หรือเศษดินร่วน

(5) ปัด น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หรือน้ำ

ละเมิดกฎข้อ 8.1a: โทษปรับทั่วไป

8.1b การกระทำที่อนุญาต

ผู้เล่นอาจกระทำสิ่งต่อไปนี้ได้ ไม่มีการปรับโทษ แม้เป็นการกระทำเพื่อปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค :

(1) ค้นหาลูกของเขาอย่างเหมาะสมโดยการกระทำสมเหตุผล ในการหาและระบุลูก

(2) การกระทำสมเหตุผลในการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

(3) กระทำสมเหตุผลเพื่อมาร์คจุดของลูกและหยิบลูก และนำลูกนั้นกลับมาวางตามกฎ

(4) จับไม้กอล์ฟแตะกับพื้นเบาๆ ชิดหน้าลูก หรือชิดหลังลูก

แต่ทั้งนี้ไม่อนุญาต :

 - การกดไม้กอล์ฟลงบนพื้น หรือ

 - เมื่อลูกอยู่ในบังเกอร์ การสัมผัสถูกทรายด้านหน้าหรือด้านหลังลูก

(5) ฝังเท้าให้มั่นคงเพื่อทำการยืน รวมถึงการกระทำที่สมเหตุผลเพียงพอในการฝังเท้าลงไปในทรายหรือดินร่วน

(6) เข้าไปยืนโดยสมเหตุผลอย่างเหมาะสม ในการเข้าไปที่ลูก และทำการยืน

แต่เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ผู้เล่น :

 - ไม่มีสิทธิ์ยืน หรือสวิงตามปกติ (เช่น เมื่อลูกอยู่ใต้พุ่มไม้ เข้าไปยืนได้อย่างสมเหตุผล แต่ไม่ยืนสวิงตามปกติ)

 - ต้องใช้การกระทำด้วยการบุกรุกน้อยที่สุด เพื่อกระทำกับสภาพการณ์นั้นโดยเฉพาะ

(7) ทำสโตรค หรือการสวิงขึ้นเพื่อทำสโตรคแล้ว

แต่ถ้าลูกนั้นอยู่ในบังเกอร์ ไม่อนุญาตการสัมผัสทรายตอนสวิงขึ้นตามกฎ

(8) ในพื้นที่ตั้งที

 - วางทีตั้งลูกลงในหรือบนพื้น

 - ย้าย งอ หรือหักสิ่งงอกเงยใด หรือวัตถุธรรมชาติที่ติดตรึง

 - ปรับเปลี่ยนผิวพื้นดิน ปัด หรือกดทรายและดิน หรือปัดน้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หรือปัดน้ำ

(9) ในบังเกอร์ คราดทรายเพื่อการดูแลรักษาสนาม ภายหลังเล่นลูกออกจากบังเกอร์ออกไปนอกบังเกอร์

(10) บนกรีน ปัดทรายและดินร่วน และซ่อมแซมความเสียหาย

(11) ขยับวัตถุธรรมชาติเพื่อดูว่าติดตรึงหรือไม่

แต่ถ้าพบว่าวัตถุนั้นงอกเงยหรือติดตรึงอยู่ ให้คงสภาพติดตรึงนั้น และนำกลับไปให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมเท่าที่เป็นไปได้

“แตะไม้กอล์ฟบนพื้นเบาๆ” มีความหมายอย่างไร Interpretation 8.1b/1

หมายถึง อนุญาตให้น้ำหนักของไม้กอล์ฟที่รองรับด้วยหญ้า ดิน ทราย หรือด้วยวัสดุอื่นบนหรือเหนือผิวพื้นดิน

ถ้าผู้เล่นปรับปรุงไลย์ หรือปรับปรุงพื้นที่ตั้งใจสวิงด้วยการกดไม้กอล์ฟลงไปมากกว่าเบาๆ มีโทษปรับทั่วไป

ผู้เล่นฝังเท้าอย่างมั่นคงมากกว่าหนึ่งครั้งในการทำการยืน ได้หรือไม่ Interpretation 8.1b/2

อนุญาตให้ผู้เล่นวางเท้าของเขาอย่างมั่นคงในการทำการยืน สามารถทำได้มากกว่าหนึ่งครั้งในการเตรียมทำการสโตรค

“การยืนอย่างเหมาะสม” เป็นอย่างไร Interpretation 8.1b/3

อนุญาตให้ผู้เล่นเล่นไปทิศทางใดก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ยืนหรือสวิงตามปกติ และต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ และใช้แนวทางการกระทำที่บุกรุกน้อยที่สุด

แม้ว่าอาจจะมีลักษณะปรับปรุงก็ตาม ดังตัวอย่าง

 - การผลักกิ่งไม้ หรือวัตถุเขต เมื่อเป็นวิธีเดียวเพื่อเข้าไปทำการยืนสำหรับเลือกทำการสโตรค แม้ว่าสิ่งนี้ไปเคลื่อนย้ายกิ่งไม้ หรือวัตถุเขตให้ออกนอกเส้นทาง หรือทำให้งอ หรือหัก

 - งอกิ่งไม้ด้วยมือของเขา เพื่อเข้าไปใต้ต้นไม้เพื่อเล่นลูก เมื่อเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อทำการยืนได้

“การยืนอย่างไม่เหมาะสม” เป็นอย่างไร Interpretation 8.1b/4

 -จงใจเคลื่อนย้าย งอ หรือหักกิ่งไม้ด้วยมือ ด้วยขา หรือร่างกาย เพื่อให้ออกนอกทางการสวิงขึ้น หรือการสโตรค

 - ยืนบนหญ้าสูง หรือวัชพืชในลักษณะดันลงและไปทางด้านข้าง เพื่อให้ออกนอกทางที่ตั้งใจยืนหรือการสวิง เมื่ออาจสามารถทำการยืนได้โดยไม่ต้องทำอย่างนั้น

- เกี่ยวกิ่งก้านไม้กับอีกกิ่งหนึ่ง หรือบิดวัชพืชสองใบ เพื่อให้ออกนอกทางการยืนหรือการสวิง

 - ใช้มืองอกิ่งที่บดบังการมองเห็นลูกหลังทำการยืน

 - งอกิ่งไม้ที่รบกวนในการยืน เมื่ออาจสามารถทำได้โดยไม่ทำอย่างนั้น

หมายเหตุ : ผู้เล่นมีการปรับโทษสำหรับการทำมากกว่าที่จำเป็นต้องเข้าไปทำการยืน

มีกรณีใดที่อาจแก้ไขคืนสภาพที่ปรับปรุง แล้วไม่มีโทษปรับ R.8.1c

มี 2 กรณี คือ ถ้าผู้เล่นปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรคด้วยการ

 8.1a(1) ย้าย งอ หรือหักวัตถุ เช่น :

      - นำวัตถุเขต (เช่น หลักเขต) ที่ได้นำออกไปนำกลับมาไว้ตำแหน่งเดิมหลังจากที่ได้ผลักไปอยู่ในมุมที่แตกต่างไป หรือ

      - นำกิ่งไม้ หรือนำหญ้า หรือนำสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้กลับมาตำแหน่งเดิมหลังจากได้ย้ายออกไป

 8.1a(2) เคลื่อนย้ายตำแหน่งของวัตถุ เช่น

      - ก่อนทำสโตรค โดยการย้ายวัตถุที่ย้ายไปกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิม

ไม่มีการปรับโทษ ถ้าก่อนการทำสโตรค ผู้เล่นขจัดการปรับปรุงนั้นโดยปรับให้กลับคืนสภาพเดิม

มีกรณีใดที่แก้ไขคืนสภาพที่ปรับปรุง แล้วยังมีโทษปรับ R.8.1c

มี 3 กรณี แม้จะปรับคืนสภาพเดิม ก็ยังมีโทษปรับ

 - 8.1a(3) เปลี่ยนสภาพผิวพื้น รวมถึง :

                - นำแผ่นดิวอทกลับมาไว้ที่รอยดิวอท

                - ย้ายหรือกดดิวอทที่วางไว้ที่เดิมแล้ว หรือแผ่นหญ้าอื่นที่อยู่ในที่อยู่แล้ว

                - สร้างหรือขจัดหลุม บริเวณขรุขระ หรือพื้นผิวไม่เรียบ

 - 8.1a(4) ปัดหรือกด ทราย หรือเศษดินร่วน

 - 8.1a(5) ปัด น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หรือน้ำ

ผู้เล่นจงใจไปปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ มีผลต่อลูกที่หยุดอยู่ หรือต่อสโตรคที่จะทำของผู้เล่น มีโทษอย่างไร R.8.2

มีโทษปรับทั่วไป

ข้อยกเว้น - การกระทำเพื่อดูแลรักษาสนาม ไม่มีการปรับโทษตามกฎข้อนี้ ถ้าผู้เล่นเปลี่ยนสภาพทางกายภาพเพื่อเป็นการดูแลรักษาสนาม

ผู้เล่นจงใจไปปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ มีผลต่อลูกที่หยุดอยู่หรือ ต่อสโตรคที่จะทำของผู้เล่นอื่น R.8.3

มีโทษปรับทั่วไป

ข้อยกเว้น- การกระทำเพื่อดูแลรักษาสนาม ไม่มีการปรับโทษตามกฎข้อนี้ ถ้าผู้เล่นเปลี่ยนสภาพทางกายภาพเพื่อเป็นการดูแลรักษาสนาม


Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand