กฎข้อ 7 การหาลูก การพบลูก และการระบุลูก

Rules of Golf 2019

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 7 การหาลูก การพบลูก และการระบุลูก

(Ball Search : Finding and Indentifying Ball)

 

กฎข้อ 7 การหาลูก การพบลูกและการระบุลูก (Ball Search : Finding and Indentifying Ball)

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 7 อนุญาตให้ผู้เล่นใช้การกระทำสมเหตุผล ในการหาลูกที่อยู่ในการเล่นอย่างเหมาะสม หลังจากสโตรคแต่ละครั้ง

 - แต่ผู้เล่นยังคงต้องระมัดระวังตามที่จะใช้การปรับโทษ ถ้าผู้เล่นกระทำเกินไปและไปปรับปรุงสภาพ ซึ่งมีผลต่อสโตรคต่อไปของเขา

 - ไม่มีการปรับโทษต่อผู้เล่น ถ้าลูกบังเอิญเคลื่อนที่ในความพยายามเพื่อหาหรือระบุลูก แต่ต้องนำลูกกลับมาไว้ที่จุดเดิม

หัวข้อกฎข้อ 7การเล่นในหลุม

            7.1 การหาลูกอย่างเหมาะสม

            7.2 วิธีการระบุลูก

            7.3 การหยิบเพื่อระบุลูก

            7.4 ลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญขณะพยายามหาหรือระบุลูก

การหาลูกอย่างเหมาะสม เป็นอย่างไร R.7.1a  

ผู้เล่นอาจกระทำอย่างสมเหตุผลเพื่อหา และระบุลูก เช่น

 - การเคลื่อนย้ายทรายและน้ำ และ

 - การขยับ หรือการงอ หญ้า พุ่มไม้ กิ่งไม้ หรือสิ่งงอกเงย หรือสิ่งธรรมชาติที่ติดตรึง หรืออาจจะหักวัตถุนั้น แต่การหักนั้นเป็นผลมาจากการกระทำอื่นสมเหตุผลเพื่อหาหรือระบุลูกเท่านั้น

 

มีโทษปรับหรือไม่ หากไปปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อการสโตรค

ไม่มีการปรับโทษ ถ้าการปรับปรุงนั้นเนื่องมาจากการค้นหาที่เหมาะสม

 แต่ถ้าการปรับปรุงนั้นเป็นผลมาจากการกระทำเกินควรในการหามากกว่าสมเหตุผล หรือมากเกินกว่าความเหมาะสม ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป

 

ตัวอย่างของการกระทำไม่ถือว่าสมเหตุผล Interpretation7.1a/1

ส่งผลให้มีการปรับโทษทั่วไป ตัวอย่าง

 - การกระทำให้พื้นหญ้าราบเรียบ เกินกว่าที่ต้องเดินผ่านไปอย่างสมเหตุผล หรือ เกินกว่าการค้นหาลูกในพื้นที่ ที่คิดว่าลูกอยู่ตามสภาพ

 - เจตนาเคลื่อนย้ายสิ่งงอกเงยออกไปจากพื้น หรือ

 - หักกิ่งไม้เพื่อเข้าไปถึงลูกง่ายขึ้น เมื่อเข้าไปได้โดยไม่ต้องทำอย่างนั้น

 

จะปฏิบัติอย่างไร ถ้าเคลื่อนย้ายทรายที่มีผลต่อสภาพที่ลูกอยู่ ขณะหาหรือระบุลูกของผู้เล่น R.7.1b

- ผู้เล่นต้องสร้างสภาพโดยรอบเดิมในทราย แต่อาจเหลือส่วนเล็กน้อยเพื่อให้มองเห็นลูก ถ้าทรายปกคลุมลูก

- ถ้าผู้เล่นเล่นโดยไม่ได้สร้างสภาพโดยรอบให้เหมือนเดิม ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป

 

วิธีการระบุลูก เป็นอย่างไร R.7.2

เพื่อป้องกันการเล่นลูกผิด เมื่อลูกที่เชื่อว่าเป็นลูกของผู้เล่น อยู่ในรัฟ อยู่ในทราย ผู้เล่นอาจระบุลูกที่หยุดอยู่ได้ดังนี้ :

 - โดยผู้เล่นหรือผู้อื่น ที่เห็นลูกมาหยุดอยู่ในสถานะการณ์ที่รู้ว่าเป็นลูกของผู้เล่น

 - ด้วยการมองเห็นเครื่องหมายบนลูกของผู้เล่น

 - โดยพบลูกที่มียี่ห้อ รุ่น เบอร์ และสภาพเดียวกันกับลูกของผู้เล่นในบริเวณที่คาดว่าลูกของผู้เล่นอยู่

 

ลูกอยู่บนต้นไม้ จะระบุลูกอย่างไร Interpretation7.2/1

ถ้าผู้เล่นเห็นลูกบนต้นไม้ หรือบริเวณที่ไม่สามารถนำลูกออกมาได้ มีวิธีดังนี้

 - ใช้กล้องส่องทางไกล หรืออุปกรณ์วัดระยะเพื่อดูเครื่องหมายที่ระบุได้อย่างแน่นอนว่าเป็นลูกของผู้เล่น หรือ

- หาผู้เล่นอื่น หรือผู้ชมที่เห็นลูกมาหยุดในบริเวณเฉพาะนั้น หลังจากการสโตรคของผู้เล่น

 

การหยิบเพื่อระบุลูก มีขั้นตอนอย่างไร R.7.3  

ผู้เล่นอาจหยิบลูกขึ้นเพื่อระบุลูก (รวมถึงการหมุนลูก) แต่:

 - ต้องมาร์คจุดของลูก และต้องไม่ทำความสะอาดลูกมากเกินกว่าจำเป็นเพื่อระบุลูก (ยกเว้นบนกรีน)

 - ถ้าลูกที่หยิบขึ้น เป็นลูกของผู้เล่นหรือของผู้เล่นอื่น ต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่จุดเดิม

 - ถ้าผู้เล่นหยิบลูกของเขา เมื่อไม่มีเหตุอันควรที่จำเป็นต้องระบุลูก โดยไม่มาร์คจุดของลูกก่อนหยิบ หรือทำความสะอาดเมื่อไม่อนุญาต ผู้เล่นมี 1 สโตรค ปรับโทษ

 

ลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญขณะพยายามหาหรือระบุลูก มีโทษหรือไม่

R.7.4  

ไม่มีการปรับโทษ

ถ้าผู้เล่น คู่แข่งหรือผู้อื่นบังเอิญทำลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ขณะกำลังพยายามหาลูกหรือระบุลูก

ต้องนำลูกกลับมาวางไว้จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

โดยกระทำดังนี้

 - ถ้าลูกอยู่บน อยู่ใต้ หรือลูกพิงกับสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ วัตถุรวม วัตถุเขต หรือสิ่งงอกเงยหรือวัสดุธรรมชาติที่ติดตรึง ต้องนำลูกนั้นกลับมาวางที่จุดเดิม บนจุดเดิม ใต้จุดเดิม หรือพิงกับวัตถุนั้น

 - ถ้าทรายปกคลุมลูก ต้องสร้างสภาพโดยรอบเช่นเดิม และนำลูกกลับมาวางไว้ในสภาพโดยรอบนั้น แต่ผู้เล่นสามารถปล่อยให้เห็นส่วนเล็กน้อยของลูกได้


Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand