กฎข้อ 5 การเล่นในรอบ (2)

Rules of Golf 2019

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 5 การเล่นในรอบ (2)

(Playing the Round)

 

ที่ผ่านมากล่าวถึงกฎข้อ 5 การเล่นในรอบ (Playing the Round) จบลงในหัวข้อ 5.5 การฝึกซ้อมระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลง ครั้งนี้ จะกล่าวถึงกฎข้อ 5 ต่อจากครั้งก่อน การเล่นในรอบท่านจะพบกฎข้อ 5.6 การล่าช้าไม่สมเหตุผล ก้าวเดินทันทีและกฎข้อ 5.7 การหยุดการเล่น การกลับเข้าไปเล่นต่อกฎทั้ง 2 ข้อย่อยนี้ ค่อนข้างจะมีรายละเอียดมาก

วัตถุประสงค์ของกฎ:

กฎข้อ 5 ครอบคลุมการเล่นในรอบ เช่น ผู้เล่นอาจซ้อมในสนามที่ไหนหรือเมื่อใด ก่อนหรือระหว่างรอบ เมื่อเริ่มเล่นและจบ เกิดอะไรเมื่อต้องหยุดเล่นและเริ่มเล่นต่อ คาดหวังให้ผู้เล่น:

 - เริ่มแต่ละรอบตรงเวลา และ

 - เล่นอย่างต่อเนื่องและก้าวเดินทันทีระหว่างแต่ละหลุมจนจบรอบ

เมื่อถึงลำดับของผู้เล่น ขอแนะนำให้เขาทำการสโตรคไม่เกิน 40 วินาที โดยปกติเร็วกว่านั้น

หัวข้อกฎข้อ 5 การเล่นในรอบ

       5.1 ความหมายของรอบ

       5.2 การฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบ

       5.3 การเริ่มต้นรอบ และการจบรอบ

       5.4 การเล่นในกลุ่ม

       5.5 การฝึกซ้อมระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลง

       5.6 การล่าช้าไม่สมเหตุผล ก้าวเดินทันที

       5.7 การหยุดการเล่น การกลับเข้าไปเล่นต่อ

 ผู้เล่นเล่นล่าช้าได้หรือไม่ R.5.6a

ไม่ได้ ผู้เล่นต้องไม่เล่นล่าช้าอย่างไม่สมควร เช่นเมื่อเล่นในหลุมหรือระหว่างสองหลุม มีโทษปรับดังนี้

 - การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรก: หนึ่งสโตรคปรับโทษ

 - การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สอง: โทษปรับทั่วไป

 - การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สาม: การตัดสิทธิ์

ตัวอย่างความล่าช้าที่พิจารณาว่ามีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล Interpretations 5.6a/1

ตัวอย่างการกระทำค่อนข้างเป็นไปได้ที่ถือว่าสมเหตุผล คือ:

 - หยุดที่คลับเฮ้าส์ชั่วครู่ เพื่อรับอาหารหรือเครื่องดื่ม

 - ใช้เวลาปรึกษากับผู้อื่นในกลุ่มที่เล่นด้วยกันเล่นเพื่อตัดสินใจว่าเล่นจบหลุมหรือไม่

ตัวอย่างของการกระทำที่ก่อให้เกิดความล่าช้าช่วงสั้นในการเล่น ค่อนข้างเป็นไปได้ที่ถือว่าเป็นความล่าช้าที่ไม่สมเหตุสมผล คือ:

 - จากกรีนกลับไปยังพื้นที่ตั้งทีเพื่อนำไม้กอล์ฟที่ลืมไว้กลับคืนมา

 - หาลูกที่หายต่อไปอีกหลายนาทีหลังเวลาที่อนุญาตให้หาสามนาทีสิ้นสุดลง

 - หยุดที่คลับเฮ้าส์ เพื่อรับอาหารหรือเครื่องดื่มมากกว่าสองสามนาที ถ้าคณะกรรมการไม่อนุญาต

 มีกรณีใด ที่อนุญาตให้เล่นช้าได้

อนุญาตให้ผู้เล่นล่าช้าในเวลาอันสั้นได้ ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น:

 - เมื่อผู้เล่นคอยความช่วยเหลือจากผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการ

 - เมื่อผู้เล่นบาดเจ็บหรือป่วย หรือ

 - เมื่อมีเหตุผลอื่นที่ดี

ผู้เล่นบาดเจ็บหรือป่วย ให้เวลาเท่าใดในการฟื้นตัวInterpretations5.6a/2

ถ้าผู้เล่นป่วย หรือบาดเจ็บกะทันหัน (เช่นจากความร้อนทำให้อ่อนเพลีย หรือผึ้งต่อย หรือโดนลูกกอล์ฟ) ตามปกติ คณะกรรมการควรอนุญาตให้ผู้เล่นนั้นใช้เวลา 15 นาทีในการฟื้นตัวก่อนที่ผู้เล่นทำให้การเล่นต่อไปเกิดความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุผล

ปกติแล้ว คณะกรรมการควรใช้เวลาเดียวกัน จำกัดกับเวลารวมทั้งหมดที่ผู้เล่นใช้เมื่อเขารับการรักษาซ้ำเพื่อบรรเทาการบาดเจ็บในระหว่างรอบ

พร้อมเล่นทันที (Prompt Pace of Play) มีความหมายอย่างไร R.5.6b

รอบของกอล์ฟหมายถึงให้เล่นด้วยการก้าวเดินทันทีมี 3 หัวข้อย่อย

(1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก้าวเดินในการเล่น

(2) การเล่นผิดลำดับเพื่อช่วยให้ก้าวเดินทันที

(3) นโยบายของคณะกรรมการ การก้าวเดินในการเล่น

(1) คำแนะนำในการก้าวเดินทันที

 - เตรียมพร้อมสำหรับและทำแต่ละสโตรค

 - เคลื่อนตัวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งระหว่างสโตรค และ

 - เคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ตั้งทีต่อไปหลังเล่นจบหลุม

 - ควรใช้เวลา Pre-shot routine ไม่เกิน 40 วินาที

(2) การเล่นผิดลำดับเพื่อช่วยให้ก้าวเดินทันที

ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่น

 - ในแมทช์เพลย์ผู้เล่นอาจตกลงกันว่าหนึ่งในนั้นเล่นผิดลำดับเพื่อประหยัดเวลา

 - ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นอาจ "พร้อมเล่น" ด้วยความปลอดภัยและในทางที่รับผิดชอบ

(3)นโยบายของคณะกรรมการ การก้าวเดินในการเล่น

เพื่อส่งเสริมและบังคับใช้ในการเล่นทันที คณะกรรมการควรใช้กฎสนามกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก้าวเดินในการเล่นทันที

นโยบายนี้อาจกำหนดเวลาสูงสุดในการจบรอบ จบหลุม หรือตามลำดับต่อเนื่องของหลุม และการสโตรค และอาจกำหนดการปรับโทษสำหรับการไม่ทำตามนโยบายนี้

นโยบาย Pace of Play

การแข่งขันระดับมาตรฐาน คณะกรรมการอาจประกาศนโยบายของช่วงเวลาการเล่น ตามหมวด 5G

กำหนดเวลาแต่ละหลุม ควรเล่นให้จบภายในเวลาที่กำหนด เช่น พาร์ 3 จบเวลา 13 นาที พาร์ 4 จบในเวลา 14 นาที พาร์ 5 จบในเวลา 15 นาที เป็นต้น

 ระหว่างรอบการแข่งขัน ผู้เล่นหยุดเล่นได้ หรือไม่R.5.7

ไม่ได้

แต่มีข้อยกเว้น

 - การเล่นหยุดลงชั่วคราวโดยคณะกรรมการ ผู้เล่นทุกคนต้องหยุดเล่น ถ้าคณะกรรมการให้การเล่นหยุดลงชั่วคราว

 - การเล่นหยุดลงตามข้อตกลงในแมทช์เพลย์ ผู้เล่นในแมทช์อาจตกลงหยุดเล่นด้วยเหตุผลใดก็ได้ ยกเว้น ถ้าการทำเช่นนั้นทำให้การแข่งขันล่าช้า ถ้าผู้เล่นตกลงหยุดเล่นและผู้เล่นหนึ่งคนต้องการกลับเข้าไปเล่นต่อ ข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงและผู้เล่นอื่นต้องเล่นต่อ

 - ผู้เล่นบางคนหยุดเล่นเพราะฟ้าผ่า ผู้เล่นอาจหยุดเล่นถ้าเขาเชื่ออย่างสมเหตุผลว่ามีอันตรายจากฟ้าผ่า แต่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็วเท่าที่ทำได้

ถ้าผู้เล่นหยุดเล่นด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎข้อนี้ หรือไม่รายงานต่อคณะกรรมการเมื่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

หยุดการเล่นอย่างไร มีโทษตัดสิทธิ์ Interpretations 5.7a/1

การหยุดเล่น ที่เป็นความล่าช้าที่ไม่สมเหตุผล ตัวอย่างเช่น

 - ผู้เล่นเดินออกไปจากสนามด้วยความหงุดหงิดโดยไม่มีเจตนากลับมา

 - ผู้เล่นหยุดในคลับเฮ้าส์หลังจากเก้าหลุม ขยายเวลาดูโทรทัศน์ หรือทานอาหารกลางวันเมื่อคณะกรรมการไม่อนุญาต

 - ผู้เล่นหลบฝนในซุ้มเป็นเวลานานมาก

เมื่อคณะกรรมการให้การเล่นหยุดลงชั่วคราว ผู้เล่นต้องปฏิบัติอย่างไร R.5.7b

การหยุดเล่นมี 2 แบบ

(1) การเล่นหยุดลงชั่วคราวทันที (เช่น เมื่อมีอันตรายใกล้เข้ามา)

ถ้าคณะกรรมการสั่งการเล่นหยุดลงชั่วคราวทันที ผู้เล่นทุกคนต้องหยุดเล่นทันที และต้องไม่ทำสโตรคอีกจนกว่าคณะกรรมการให้กลับเข้าไปเล่นต่อ

(2) การเล่นหยุดลงชั่วคราวปกติ (เช่น ค่ำมืด หรือไม่สามารถใช้สนามเล่นได้) ถ้าคณะกรรมการหยุดการเล่นชั่วคราวด้วยเหตุผลปกติ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มที่กำลังเล่น คือ:

- ระหว่างสองหลุม ถ้าผู้เล่นทุกคนในกลุ่มอยู่ระหว่างสองหลุม ผู้เล่นต้องหยุดเล่นและต้องไม่ทำสโตรคเพื่อเริ่มต้นอีกหลุมหนึ่ง จนกว่าคณะกรรมการให้กลับเข้าไปเล่นต่อ

- ขณะกำลังเล่นในหลุม ถ้าผู้เล่นคนใดในกลุ่มได้เริ่มเล่นหลุมแล้ว ผู้เล่นอาจเลือกหยุดเล่นหรือเล่นจบหลุมนั้น

       » อนุญาตผู้เล่นมีระยะเวลาชั่วขณะ (ปกติไม่ควรเกินสองนาที) เพื่อตัดสินใจหยุดเล่นหรือเล่นจบหลุม

       » ถ้าผู้เล่นเล่นในหลุมนั้นต่อไป ผู้เล่นอาจเล่นต่อจนจบหลุม หรืออาจหยุดเล่นก่อนจบหลุม

       » เมื่อผู้เล่นเล่นจบหลุม หรือหยุดเล่นก่อนจบหลุมนั้น ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคอีกจนกว่า

 เมื่อคณะกรรมการให้กลับเข้าไปเล่นต่อ ผู้เล่นต้องปฏิบัติอย่างไร R.5.7c

สิ่งที่ผู้เล่นต้องทำเมื่อกลับเข้าไปเล่นต่อ

(1) จุดที่กลับเข้าไปเล่นต่อ ผู้เล่นต้องกลับเข้าไปเล่นต่อจากจุดที่เขาหยุดเล่นในหลุมใด หรือถ้าอยู่ระหว่างสองหลุม หรือที่พื้นที่ตั้งทีต่อไป แม้ว่ากลับเข้าไปเล่นต่อในวันรุ่งขึ้น

(2) เมื่อกลับเข้าไปเล่นต่อ ผู้เล่นต้องอยู่ในบริเวณตามที่ระบุตาม (1) และพร้อมเล่น:

- ตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนดให้เล่นต่อ และ

- ผู้เล่นต้องเล่นต่อตามเวลานั้น (และไม่ใช่ก่อนเวลา)

ถ้าการเล่นต่อจะล่าช้าออกไปด้วยเหตุผล (เช่น เมื่อผู้เล่นในกลุ่มข้างหน้าจำเป็นต้องเล่นก่อน และออกไปให้พ้นทาง) ไม่มีการละเมิดกฎข้อนี้ ถ้าผู้เล่นอยู่ที่นั้น และเมื่อกลุ่มของผู้เล่นพร้อมเล่นต่อได้

ในการกลับเข้าไปเล่นต่อ หากเล่นก่อน หรือไม่เล่นตามที่คณะกรรมการอนุญาต มีโทษอย่างไร

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 5.7c: การตัดสิทธิ์

 ผู้เล่นต้องกลับเข้าไปต่อเมื่อคณะกรรมการสรุปว่าไม่มีอันตรายจากฟ้าผ่า Interpretations: 5.7c/1

ผู้เล่นอาจหยุดเล่นถ้าเขาเชื่ออย่างสมเหตุผลว่ามีอันตรายจากฟ้าผ่า

แต่ถ้าคณะกรรมการได้สั่งให้กลับเข้าไปเล่นต่อหลังจากใช้หนทางที่สมเหตุผลในการสรุปว่าอันตรายจากฟ้าผ่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป ผู้เล่นทุกคนต้องกลับเข้าไปเล่นต่อ ถ้าผู้เล่นปฏิเสธเพราะเขาว่ายังคงมีอันตราย คณะกรรมการอาจสรุปได้ว่าความเชื่อของผู้เล่นไม่สมเหตุผล และเขาอาจมีโทษตัดสิทธิ์ตามกฎข้อ 5.7c

 ข้อปฏิบัติของผู้เล่น ในการมาร์ค และในการนำกลับที่เดิม เมื่อมีการสั่งหยุดการเล่นชั่วคราว R.5.7d

มี 2 หัวข้อย่อย

       (1) การหยิบลูกเมื่อการเล่นหยุดลง หรือก่อนกลับเข้าไปเล่นต่อ

       (2) ถ้าลูกหรือที่มาร์คลูกเคลื่อนย้ายไปขณะการเล่นหยุดลง

(1) การหยิบลูกเมื่อการเล่นหยุดลง หรือก่อนกลับเข้าไปเล่นต่อ

เมื่อหยุดเล่นในหลุมตามกฎข้อนี้ ผู้เล่นอาจมาร์คจุดของลูกของเขาและหยิบลูก

ทั้งก่อนหรือกลับเข้าไปเล่นต่อ:

 - เมื่อหยิบลูกของผู้เล่นขึ้นเมื่อการเล่นหยุดลง ผู้เล่นต้องนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางลงที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

 - เมื่อไม่หยิบลูกของผู้เล่นขึ้นเมื่อการเล่นหยุดลง ผู้เล่นอาจเล่นลูกตามที่ลูกอยู่ หรืออาจมาร์คจุดของลูก และหยิบลูก และนำลูกนั้นหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง:

 - ถ้าสภาพโดยรอบของลูกเปลี่ยนไปเนื่องจากการหยิบลูกขึ้น ผู้เล่นต้องนำลูกนั้นหรือลูกอื่นกลับมาวางตามที่กำหนดไว้ในกฎ

 - ถ้าสภาพโดยรอบของลูกเปลี่ยนไปหลังจากหยิบลูกขึ้น และก่อนที่นำลูกใดกลับมาวาง

       »ต้องนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)

       »ถ้าสภาพโดยรอบหรือสภาพที่มีผลต่อสโตรคแย่ลงในระหว่างเวลานี้ ให้ใช้กฎข้อ 8.1d ผู้เล่นอาจปรับสภาพให้กลับคืนมาให้ใกล้เคียงสภาพเดิมเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่มีโทษปรับ

(2) ถ้าลูกหรือที่มาร์คลูกเคลื่อนย้ายไปขณะการเล่นหยุดลง

ถ้าลูกของผู้เล่นหรือที่มาร์คลูกเคลื่อนย้ายไปทางใดก่อนกลับเข้าไปเล่นต่อ (รวมถึงแรงธรรมชาติ) ผู้เล่นต้อง:

 - นำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) หรือ

 - วางที่มาร์คลูกเพื่อมาร์คจุดเดิม แล้วนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดนั้น

ถ้าสภาพที่มีผลต่อสโตรคของผู้เล่นแย่ลงในขณะการเล่นหยุดลง ดูกฎข้อ 8.1d ผู้เล่นอาจปรับสภาพให้กลับคืนมาให้ใกล้เคียงสภาพเดิมเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่มีโทษปรับ

ผู้เล่นต้องยอมรับสภาพไลย์ในบังเกอร์ที่ดีขึ้น หรือแย่ลง ระหว่างการเล่นหยุดลง หรือไม่Interpretations 5.7d(1)/1

เมื่อนำลูกกลับมาวางในการเล่นต่อ (ตำแหน่งที่นำลูกกลับมาวางเมื่อสภาพที่เดิมเปลี่ยนไป) และผู้เล่นไม่จำเป็นต้องสร้างสภาพโดยรอบเดิมขึ้นใหม่

ตัวอย่างเช่น ลูกของผู้เล่นจมอยู่ในบังเกอร์เมื่อการเล่นหยุดลงชั่วคราว ในระหว่างหยุดการเล่น ได้จัดเตรียมบังเกอร์นั้นโดยเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสนาม และไปปรับพื้นทรายราบเรียบ ผู้เล่นต้องกลับมาเล่นต่อเล่นโดยการวางลูกบนจุดที่ประมาณจากที่หยิบลูกขึ้น แม้ว่าสิ่งนี้อยู่บนพื้นผิวของทราย และไม่ฝังอยู่

แต่ถ้าบังเกอร์ไม่ได้จัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสนาม ผู้เล่นไม่จำเป็นได้สิทธิ์จากสภาพที่มีผลต่อสโตรคที่เขาได้ก่อนหยุดการเล่น ถ้าสภาพที่มีผลต่อสโตรคแย่ลงโดยแรงธรรมชาติ (เช่น ลม หรือน้ำ) ผู้เล่นจะต้องไม่ปรับปรุงสภาพที่แย่ลงนั้น

 

ครั้งนี้ได้จบกฎข้อ 5 การเล่นในรอบ (Playing the Round) ซึ่งมี 7 หัวข้อ       

              5.1 ความหมายของรอบ

              5.2 การฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบ

              5.3 การเริ่มต้นรอบ และการจบรอบ

              5.4 การเล่นในกลุ่ม

              5.5 การฝึกซ้อมระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลง

              5.6 การล่าช้าไม่สมเหตุผล ก้าวเดินทันที

              5.7 การหยุดการเล่น การกลับเข้าไปเล่นต่อ

 

ครั้งหน้าจะเป็นกฎข้อ 6 การเล่นในหลุม (Playing a Hole) เริ่มตั้งแต่เล่นจากพื้นที่ตั้งที การเล่นตามลำดับ ต้องใช้ลูกเดียวตลอดการเล่นในหลุมนั้น จนจบหลุม เว้นแต่ว่ากฎอนุญาตให้นำลูกมาเปลี่ยนแทนได้ เช่น ลูกหาย ลูกชำรุด ได้รับการผ่อนปรน แฟนๆ Ongreen Golf e-Magazine กรุณาติดตามรายละเอียดต่อไป


Back
 


Copyright © 2009 - 2023 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand