กฎข้อ 5 การเล่นในรอบ

Rules of Golf 2019

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 5 การเล่นในรอบ

(Playing the Round)

กฎข้อ 5 การเล่นในรอบ ท่านจะพบกับความหมายของรอบการฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบการเริ่มต้นรอบ และการจบรอบการเล่นในกลุ่มการฝึกซ้อมระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลง เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของกฎ:

กฎข้อ 5 ครอบคลุมการเล่นในรอบ เช่น ผู้เล่นอาจซ้อมในสนามที่ไหนหรือเมื่อใด ก่อนหรือระหว่างรอบ เมื่อเริ่มเล่นและจบ เกิดอะไรเมื่อต้องหยุดเล่นและเริ่มเล่นต่อ คาดหวังให้ผู้เล่น:

 - เริ่มแต่ละรอบตรงเวลา และ

 - เล่นอย่างต่อเนื่องและก้าวเดินทันทีระหว่างแต่ละหลุมจนจบรอบ

เมื่อถึงลำดับของผู้เล่น ขอแนะนำให้เขาทำการสโตรคไม่เกิน 40 วินาที โดยปกติเร็วกว่านั้น

หัวข้อกฎข้อ 5 การเล่นในรอบ

       5.1 ความหมายของรอบ

       5.2 การฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบ

       5.3 การเริ่มต้นรอบ และการจบรอบ

       5.4 การเล่นในกลุ่ม

       5.5 การฝึกซ้อมระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลง

       5.6 การล่าช้าไม่สมเหตุผล ก้าวเดินทันที

       5.7 การหยุดการเล่น การกลับเข้าไปเล่นต่อ

กฎข้อ 5.1 ความหมายของรอบ

ความหมายของรอบ R.5.1

"รอบ" คือ 18 หลุมหรือน้อยกว่าที่เล่นตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนด

กรณี Play off มีความหมายต่างกันอย่างไร

       แมทช์เพลย์ เป็นความต่อเนื่องของรอบเดียวกัน

       ในสโตรคเพลย์ ถือว่าเป็นรอบใหม่

กฎข้อ 5.2 การฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบ

การฝึกซ้อมในสนามก่อน หรือระหว่างรอบ

การฝึกซ้อมในสนามแข่งขัน หมายถึงการเล่นลูก หรือการทดสอบพื้นผิวกรีน ของหลุมใดโดยการกลิ้งลูก หรือการถูลูกกับพื้นผิว

มี 2 ข้อย่อย คือ

5.2aแมทช์เพลย์

ผู้เล่นอาจฝึกซ้อมในสนามก่อนรอบหรือระหว่างรอบของการแข่งขัน

5.2bสโตรคเพลย์

ในวันที่มีการแข่งขันสโตรคเพลย์:

 - ผู้เล่นต้องไม่ฝึกซ้อมในสนามก่อนรอบ ยกเว้นผู้เล่นอาจฝึกซ้อมพัตต์หรือชิพใกล้บนหรือใกล้กับพื้นที่ตั้งทีแรกของเขา และฝึกซ้อมในพื้นที่ฝึกซ้อมใด

 - ผู้เล่นอาจฝึกซ้อมในสนามหลังจากเล่นจบรอบสุดท้ายของเขาในวันนั้น

อธิบายความ : ผู้เล่นจบการแข่งขันในวันนั้นแล้ว

- การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรก: โทษปรับทั่วไป (ใช้กับหลุมแรกของผู้เล่น)

- การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สอง: การตัดสิทธิ์

กฎข้อ 5.3 การเริ่มต้นรอบ และการจบรอบ

มี 2 ข้อย่อย คือ

5.3a เมื่อเริ่มต้นรอบ

ผู้เล่นเริ่มเล่นหลังเวลาที่กำหนด มีโทษอย่างไร

มีโทษตัดสิทธิ์ แต่มียกเว้น 3 กรณี

 - ข้อยกเว้น 1 – ผู้เล่นมาถึงจุดเริ่มต้นพร้อมเล่น ช้าไม่เกินห้านาที: ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรกของเขา เช่น เริ่ม 07:00 น. พร้อมเล่น 07:04 น.

 - ข้อยกเว้น 2 – ผู้เล่นเริ่มต้นไม่เกินห้านาทีก่อนเวลา: ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรกของเขา เช่น เริ่ม 07:00 น. แต่เล่นลูกเวลา 06:56 น.

 - ข้อยกเว้น 3 - คณะกรรมการตัดสินว่าสถานการณ์ที่มีข้อยกเว้นทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเริ่มต้นได้ตามเวลา: ไม่มีการละเมิดกฎนี้ และไม่มีการปรับโทษ

เช่น เริ่ม 07:00 น. ไปสายพร้อมเล่นเวลา 07:06 น. แต่ยังปล่อยตัวไม่ได้ เพราะกลุ่มหน้ามีกรณีตัดสิน

ผู้เล่นเริ่มเล่นก่อนเวลาที่กำหนด มีโทษอย่างไร

อยู่ในข้อยกเว้น 2 – ผู้เล่นเริ่มต้นไม่เกินห้านาทีก่อนเวลา: ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรกของเขา เช่น เริ่ม 07:00 น. เล่นลูกเวลา 06:56 น.

แต่ถ้าเล่นก่อนเกิน 5 นาที มีโทษตัดสิทธิ์ ถ้าเล่นก่อนเวลา 06:55 น.

Interpretations 5.3a/3คำว่า “พร้อมเล่น” มีความหมายอย่างไร

หมายความว่าผู้เล่นมีไม้กอล์ฟอย่างน้อยหนึ่งอัน และลูกกอล์ฟพร้อมใช้ทันที

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เล่นมาถึงจุดเริ่มต้นของเขาตามเวลาเริ่มต้น พร้อมกับกับลูกกอล์ฟและไม้กอล์ฟ (แม้ว่าเป็นพัตเตอร์ของผู้เล่น) ถือว่าผู้เล่นพร้อมที่จะเล่น ถ้าผู้เล่นตัดสินใจคอยที่จะใช้ไม้กอล์ฟที่แตกต่างเมื่อถึงลำดับการเล่นของเขา เขาอาจมีโทษปรับสำหรับการเล่นช้าอย่างไม่สมเหตุผล (กฎข้อ 5.6a)

5.3b เมื่อจบหลุม

รอบของผู้เล่นจบลง:

 - ในแมทช์เพลย์ เมื่อได้ตัดสินผลการแข่งขันตามกฎ

 - ในสโตรคเพลย์ เมื่อผู้เล่นจบหลุมที่หลุมสุดท้าย

กฎข้อ 5.4 การเล่นในกลุ่ม

มี 2 ข้อย่อย คือ

5.4a แมทช์เพลย์

5.4b สโตรคเพลย์

ระหว่างรอบแข่งขัน ย้ายกลุ่มเล่นเองได้หรือไม่ R.5.4

ไม่ได้ มีโทษตัดสิทธิ์ ทั้งแมทช์เพลย์และสโตรคเพลย์

ในสโตรคเพลย์ เว้นแต่คณะกรรมการอนุมัติ

กฎข้อ 5.5 การฝึกซ้อมระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลง

มี 3 ข้อย่อย คือ

5.5a ไม่ซ้อมสโตรคขณะกำลังเล่นในหลุม

ระหว่างรอบการแข่งขัน ซ้อมตีระหว่างหลุม ได้หรือไม่

ไม่ได้ มีโทษปรับทั่วไป ระหว่างสองหลุมผู้เล่นต้องไม่ทำการซ้อมสโตรค

5.5b ข้อจำกัดในการซ้อมระหว่างสองหลุม

ระหว่างสองหลุมผู้เล่นต้องไม่ทำการซ้อมสโตรค

ข้อยกเว้น – บริเวณที่ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้ซ้อมพัตต์หรือชิพ: ผู้เล่นอาจซ้อมพัตต์หรือชิพหรือบนหรือใกล้กับ:

 - กรีนของหลุมที่เพิ่งจบ และกรีนซ้อม และ

 - พื้นที่ตั้งทีของหลุมต่อไป

แต่การซ้อมสโตรคดังกล่าวต้องไม่ทำจากบังเกอร์ และต้องไม่ทำให้การเล่นล่าช้าอย่างไม่สมเหตุผล

หมายเหตุ : การแข่งขันระดับมาตรฐาน คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม  ห้ามการฝึกซ้อมพัตตฺหรือชิพบนหรือใกล้กับกรีนของหลุมที่เพิ่งจบ

5.5c การซ้อมขณะการเล่นหยุดลงชั่วคราวหรือหยุดลง

ขณะการเล่นหยุดลงชั่วคราวหรือหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a ผู้เล่นต้องไม่ทำการซ้อมสโตรคยกเว้น:

       - ตามที่อนุญาตในกฎข้อ 5.5b

       - ทุกแห่งนอกสนาม และ

       - ทุกแห่งในสนามที่คณะกรรมการอนุญาต


Back
 


Copyright © 2009 - 2023 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand