กฎข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น : 4.3 การใช้อุปกรณ์

Rules of Golf 2019

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น

การใช้อุปกรณ์

 

กฎข้อ 4 หัวข้อหลักกฎข้อ 4 ประกอบ 3 หัวข้อย่อย

       - 4.1 ไม้กอล์ฟ

       - 4.2 ลูกกอล์ฟ

       - 4.3 การใช้อุปกรณ์

       ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงกฎข้อ 4.1 ไม้กอล์ฟ และ กฎข้อ 4.2 ลูกกอล์ฟ ในฉบับนี้จะกล่าวถึง กฎข้อ 4.3 การใช้อุปกรณ์

กฎข้อ 4.3 การใช้อุปกรณ์

กฎข้อนี้ หมายถึงผู้เล่นอาจใช้อุปกรณ์อื่นๆ ระหว่างรอบได้ นอกเหนือจาก ไม้กอล์ฟ และลูกกอล์ฟ หัวข้อย่อยในกฎข้อ 4.3 การใช้อุปกรณ์ มีดังนี้

       - 4.3a อนุญาต และไม่อนุญาตการใช้อุปกรณ์

       - 4.3b อุปกรณ์ทางการแพทย์

กฎข้อ 4.3a อนุญาต และไม่อนุญาตการใช้อุปกรณ์

       ระหว่างรอบที่แข่งขัน ผู้เล่นอาจใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยการเล่นแต่ต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบต่อผู้เล่น ตัวอย่างเช่น

       - การใช้อุปกรณ์ ที่แปลกปลอมเพื่อขจัดหรือลดความชำนาญหรือการตัดสินใจที่มีลักษณะสำคัญต่อเกมที่ใช้ความท้าทาย หรือ

       - การใช้อุปกรณ์ “ในทางผิดปกติ” หมายถึงพื้นฐานแตกต่างไปจากเกมการเล่นที่รู้จักกันตามปกติ

กฎข้อนี้ไม่เกี่ยวกับใช้กฎข้ออื่น ในการใช้ไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟหรืออุปกรณ์อื่น ที่มีกฎเฉพาะตัว เช่น การวางไม้กอล์ฟ หรือวัตถุอื่นเพื่อช่วยเหลือในการวางแนวแก่ผู้เล่น จะอยู่ในกฎข้อ 10.2b(3) เป็นต้น

กฎข้อ 4.3a มีหัวข้อย่อย ดังนี้

              (1) ข้อมูลระยะและทิศทาง

              (2) ข้อมูลเกี่ยวกับลม และสภาพอากาศ

              (3) ข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนรอบ หรือระหว่างรอบ

              (4) เสียง และวิดีโอ

              (5) ถุงมือ และสารช่วยการจับกริพ

              (6) อุปกรณ์ยืดเหยียด และการฝึกซ้อม หรือการช่วยสวิง

ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดของกฎย่อย     

       (1) ข้อมูลระยะและทิศทาง 

       อนุญาต

              การใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลระยะ หรือข้อมูลทิศทาง (เช่น อุปกรณ์วัดระยะ หรือเข็มทิศ)

       ไม่อนุญาต

              »การใช้วัดการเปลี่ยนแปลงระดับสูงต่ำ (Slop) หรือ

              »การแปลข้อมูลของระยะหรือทิศทาง (เช่น การใช้สิ่งประดิษฐ์แนะนำเส้นทางเล่น หรือการเลือกใช้ไม้กอล์ฟในบริเวณลูกของผู้เล่น)

Interpretations:

4.3a(1)/1 – Restrictions on Using Equipment to Gauge Slope

4.3a(1)/1 - ข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์วัดความลาดเท

       ผู้เล่นอาจใช้ไม้กอล์ฟของเขาเป็นเส้นดิ่งเพื่อช่วยในการคาดคะเน หรือการวัดความลาดเท และวัดความต่างระดับ ตัวอย่าง ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นวัดความลาดเทด้วย:

  • การวางขวดบรรจุเครื่องดื่มเพื่อใช้เป็นระดับ
  • การถือ หรือการวางระดับฟองอากาศ
  • การใช้น้ำหนักแขวนอยู่กับเชือกทำเป็นเส้นดิ่ง

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับลม และสภาพอากาศ

อนุญาต

       »ให้รับข้อมูลสภาพอากาศ (รวมถึงความเร็วลม) ที่มีจากการพยากรณ์สภาพอากาศ หรือ

       »การวัดอุณหภูมิ และความชื้นในสนาม

ไม่อนุญาต

       »การวัดความเร็วลมในสนาม หรือ

       »การใช้สิ่งประดิษฐ์หาข้อมูลที่สัมพันธ์กับลม (เช่น การใช้แป้งฝุ่นเพื่อเข้าถึงข้อมูลของทิศทางลม)

Interpretations:

4.3a(2)/1 – Using Artificial Objects to Get Wind-Related Information Is Not Allowed

4.3a(2)/1 - ไม่อนุญาตการใช้วัตถุประดิษฐ์หาข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพลม

       กฎ 4.3a(2) ให้ตัวอย่างเดียวเรื่องวัตถุประดิษฐ์ที่ไม่อนุญาตให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลม (แป้งฝุ่นเพื่อประเมินทิศทางลม) แต่ต้องไม่ใช้วัตถุประดิษฐ์อื่นเพื่อจุดประสงค์ในการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลมเท่านั้น:

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เล่นนำผ้าเช็ดหน้าออกมาเพื่อจุดประสงค์เดียวโดยถือไว้ในอากาศเพื่อดูทิศทางที่ลมกำลังพัด การกระทำของผู้เล่นเป็นการละเมิดกฎ 4.3

(3) ข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนรอบ หรือระหว่างรอบ

อนุญาต

       »การใช้ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นก่อนรอบ (เช่น ข้อมูลการเล่นของรอบที่ผ่านมา แนะนำการสวิง หรือแนะนำการใช้ไม้กอล์ฟ) หรือ

       »การบันทึก (สำหรับการใช้หลังรอบ) การเล่น หรือข้อมูลทางสรีระจากรอบนั้น (เช่น ระยะในการใช้ไม้กอล์ฟ สถิติการเล่น หรืออัตราการเต้นของหัวใจ)

ไม่อนุญาต

       »การให้ได้มา หรือการแปลความหมายข้อมูลในการเล่นจากรอบนั้น (เช่น แนะนำการใช้ไม้กอล์ฟโดยใช้ระยะในรอบปัจจุบัน) หรือ

       »การใช้ข้อมูลทางสรีระที่บันทึกระหว่างรอบ

(4) เสียง และวิดีโอ

อนุญาต

       »การฟังเสียง หรือดูวิดีโอเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันที่กำลังเล่นอยู่ (เช่น รายงานข่าวหรือดนตรี)

       »แต่การทำเช่นนั้นควรแสดงความนึกถึงผู้อื่น (ดูกฎข้อ 1.2)

ไม่อนุญาต

       »การฟังดนตรีหรือฟังเสียงเพื่อขจัดการรบกวน หรือช่วยจังหวะสวิง หรือ

       »ดูวิดีโอแสดงการเล่นของผู้เล่นหรือผู้เล่นอื่นระหว่างการแข่งขัน เพื่อช่วยผู้เล่นในการเลือกไม้กอล์ฟ ในการทำสโตรค หรือในการตัดสินใจในการเล่นระหว่างรอบ

หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจออกกฎสนามห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เสียงและวิดีโอในระหว่างรอบ

Interpretations:

4.3a(4)/1 – Viewing Video That Is Being Shown at the Course

4.3a(4)/1 – ดูวิดีโอที่กำลังแสดงอยู่ที่สนาม

ไม่เป็นการละเมิดกฎข้อ 4.3a(4) ถ้าผู้เล่นดูวิดีโอที่กำลังแสดงเพื่อประโยชน์ของผู้ชมในการแข่งขันกอล์ฟ

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เล่นยืนอยู่บนแท่นทีกำลังรอเล่นอยู่ เขาหรือเธอสามารถดูหน้าจอสาธารณะที่แสดงการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ข้อมูลสถิติ ความเร็วลม หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่เป็นการละเมิดกฎข้อ 4.3 ถ้าผู้เล่นดูรายการหรือดูข้อมูลเช่นนี้ แม้ว่าสามารถช่วยผู้เล่นในการเลือกไม้กอล์ฟ ในการทำสโตรค หรือการตัดสินใจในการเล่น

(5) ถุงมือ และสารช่วยการจับกริพ

อนุญาต

       »ถุงมือราบเรียบตามข้อกำหนดในกฎอุปกรณ์

       »ยางสน แป้ง และสารทำให้ชื้นหรือทำให้แห้ง หรือ

       »ผ้าเช็ดเหงื่อหรือผ้าเช็ดหน้าพันรอบกริพ

ไม่อนุญาต

       »การใช้ถุงมือที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎอุปกรณ์ หรือ

       » การใช้อุปกรณ์อื่นที่เกิดความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมกับตำแหน่งมือ หรือการกดจับกริพ

(6) อุปกรณ์ยืดเหยียด และการฝึกซ้อม หรือการช่วยสวิง

อนุญาต

       »การใช้อุปกรณ์ใดสำหรับการยืดเหยียดทั่วไป (นอกเหนือจากในการทำการฝึกซ้อมสวิง) ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นออกแบบสำหรับการยืดเหยียดหรือใช้สำหรับกีฬากอล์ฟ (เช่น แท่งวางแนวพาดไหล่) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ไม่เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ (เช่น ท่อยางหรือส่วนของท่อ)

ไม่อนุญาต

       »การใช้อุปกรณ์ชนิดใดช่วยฝึกซ้อมหรือช่วยสวิง (เช่น แท่งที่ใช้วางแนว หรือหัวครอบที่มีน้ำหนัก หรือ “โดนัท”) หรือการใช้ไม้กอล์ฟที่ไม่สอดคล้องไปซ้อมสวิง หรือในทางอื่นที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในความได้เปรียบโดยช่วยเหลือผู้เล่นในการเตรียมสำหรับหรือการทำ สโตรค (เช่น การช่วยเหลือแนวสวิง กริพ การวางแนว ตำแหน่งลูก หรือท่ายืน)

แนวทางต่อไปในการใช้อุปกรณ์ที่ระบุไว้ข้างบน และอุปกรณ์ชนิดอื่น (เช่น เสื้อผ้า และรองเท้า) ดูได้ในกฎอุปกรณ์

ผู้เล่นที่ไม่แน่ใจว่าเขาหรือเธออาจใช้อุปกรณ์ที่เจาะจง ควรสอบถามคณะกรรมการเพื่อการตัดสิน

หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจออกกฎสนามห้ามใช้ยานยนต์ขนส่งในระหว่างรอบ

4.3b อุปกรณ์ทางการแพทย์

หัวข้อย่อย มีดังนี้

       (1) การยกเว้นทางการแพทย์

       (2) เทปหรือสิ่งคุ้มกันที่คล้ายกัน

รายละเอียดของกฎข้อ 4.3b

(1) การยกเว้นทางการแพทย์

       ผู้เล่นไม่ละเมิดข้อ 4.3 ถ้าเขาหรือเธอใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือสภาพทางการแพทย์ เท่าที่ :

  • ผู้เล่นใช้อุปกรณ์นั้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ และ
  • คณะกรรมการตัดสินว่าการใช้สิ่งนั้นไม่ทำให้ผู้เล่นมีความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เล่นอื่น

(2) เทปหรือสิ่งคุ้มกันที่คล้ายกัน

       ผู้เล่นอาจใช้เทปกาว หรือสิ่งคุ้มกันที่คล้ายกันสำหรับเหตุผลทางการแพทย์ (เช่น ป้องกันการบาดเจ็บ หรือช่วยการบาดเจ็บที่เป็นอยู่) แต่เทปหรือสิ่งคุ้มกันต้องไม่:

  • ใช้มากเกินไป หรือ
  • ช่วยผู้เล่นเกินความจำเป็นตามเหตุผลทางการแพทย์ (เช่น ต้องไม่ช่วยตรึงข้อต่อเพื่อช่วยการสวิงไม้กอล์ฟของผู้เล่น)

ผู้เล่นไม่แน่ใจเกี่ยวกับเทปหรือสิ่งคุ้มกันคล้ายกันที่อาจนำมาใช้ ควรถามคณะกรรมการเพื่อการตัดสิน

General Interpretation:

4.3/1 – Player Breaches Rule 4.3 Between Holes; How to Apply the Penalty

4.3/1 – ผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 4.3 ระหว่างหลุม ใช้การปรับโทษอย่างไร

ในการละเมิดกฎข้อ 4.3 ครั้งแรก ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปในหลุมที่เกิดการละเมิด แต่ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 4.3 ระหว่างการเล่นของสองหลุม ใช้การปรับโทษกับหลุมต่อไปที่จะเล่น

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นใช้แท่งวางแนวเพื่อตรวจสอบแนวระนาบของการสวิงของเขาหรือของเธอระหว่างการเล่นของสองหลุม

ในแมทช์เพลย์ ผู้เล่นแพ้ในหลุมต่อไป หรือในสโตรคเพลย์ เขาหรือเธอมีสองสโตรคปรับโทษ และเริ่มหลุมต่อไปเป็นสโตรคที่สามของเขาหรือของเธอ


Back
 


Copyright © 2009 - 2023 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand