“โทษปรับ” ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ กฎกอล์ฟ ปี 2019

Rules of Golf 2019

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

“โทษปรับ” ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ กฎกอล์ฟ ปี 2019

มีนักกอล์ฟ และผู้สนใจกฎกอล์ฟอยากจะให้กล่าวถึง โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่ กฎกอล์ฟปี 2019 

ข้อเขียนต่อไปนี้ เป็นการสรุปโทษปรับที่เปลี่ยนแปลงในกฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 แตกต่างจากปี 2016 ส่วนโทษปรับในลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ในที่นี่ไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งไม่ได้กล่าวถึงโทษปรับ ผิดขั้นตอนของกฎสนามใหม่บางข้อ (Model Local Rules E2, E3, E5)

หมานเหตุ : หากมีข้อสงสัยในข้อเขียนนี้ ให้ดูที่หนังสือกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ปี 2562 โดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย หรือ The Rules of Golf– R&A

 

โทษปรับ กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019

1.3c(1) การกระทำที่มีโทษปรับ

โทษปรับ เกิดขึ้นได้ 2 ทาง  

1.จากผู้เล่น แคดดี้ของผู้เล่น หรือผู้เล่นอื่น แคดดี้ของผู้เล่นอื่น เป็นต้นเหตุ

          - จะเกิดขึ้นจากผู้เล่นละเมิดกฎเอง หรือแคดดี้ของผู้เล่นละเมิด

2.จากบุคคลภายนอกที่ผู้เล่น ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำ โดยไม่ห้ามปราม

          - บุคคลอื่นจะกระทำการละเมิดกฎ โดยผู้เล่นหรือแคดดี้นั้นได้รับ และบุคคลนั้นทำให้ตามการร้องขอของผู้เล่น หรือขณะทำให้โดยผู้เล่นอนุญาต

          - ผู้เล่นเห็นบุคคลอื่น กำลังจะกระทำกับลูกหรืออุปกรณ์ของผู้เล่นนั้น เขารู้ว่าเป็นการละเมิดกฎ ถ้าผู้เล่นนั้นหรือแคดดี้ ไม่ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อคัดค้านหรือหยุดไม่ให้เกิดขึ้น

Interpretations กฎข้อ 1.3c(1)/1 บุคคลอื่นกระทำการละเมิดกฎ โดยผู้เล่นนั้นได้รับ

โทษปรับต่อผู้เล่น อาจเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นที่ละเมิดกฎ แต่ทำเพื่อผู้เล่น

          ผู้เล่นต้องรับผิดชอบด้วยความเอาใจใส่ แม้ว่าการละเมิดกฎเป็นการกระทำของผู้อื่น แต่เป็นคำขอจากผู้เล่น หรือหากผู้เล่นเห็นการกระทำไม่ยับยั้ง และยังอนุญาตให้ทำ

ตัวอย่างของการที่ผู้เล่นได้รับโทษเพราะเขาร้องขอ หรืออนุญาตให้ดำเนินการ เช่น :

  • ผู้เล่นขอให้ผู้ชมย้ายลูสอิมเพดดิเม้นใกล้ๆ กับลูกของเขา หากลูกเคลื่อนที่ผู้เล่นจะมีโทษปรับหนึ่งสโตรค ตามกฎข้อ 9.4b (โทษปรับสำหรับการหยิบ หรือสัมผัสลูกอย่างจงใจ หรือทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย) และต้องนำลูกกลับที่เดิม
  • ลูกของผู้เล่นกำลังค้นหาอยู่ในหญ้าสูง ผู้ชมพบลูก และกดหญ้าลงรอบลูก เป็นการปรับปรุงสภาพที่ส่งผลต่อสโตรค หากผู้เล่นเห็นเรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้น แล้วไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพยายามที่จะหยุดผู้ชม เขามีโทษโดยทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎ 8.1a (ผู้เล่นการกระทำที่ช่วยปรับปรุงสภาพที่ส่งผลต่อสโตรค)

ระดับโทษปรับ

การปรับโทษ มีความหมายเพื่อยกเลิกความได้เปรียบต่อผู้เล่น

มี 3 ระดับที่เป็นหลักในการปรับโทษ

1.โทษปรับหนึ่งสโตรค โทษปรับนี้ใช้ในทั้งแมทช์เพลย์และสโตรคเพลย์ตามกฎ ไม่ว่า

          (a) ความได้เปรียบจากการละเมิดกฎเล็กน้อย หรือ

          (b) ผู้เล่น มีโทษปรับจากการผ่อนปรน โดยการเล่นลูกจากบางที่นอกจากที่ซึ่งลูกเดิมหยุดอยู่

2.โทษปรับทั่วไป

(ปรับแพ้หลุม ในแมทช์เพลย์ หรือปรับสองสโตรคในสโตรคเพลย์)

          โทษปรับนี้ ใช้เมื่อมีการละเมิดกฎ ที่ได้เปรียบมากกว่าโทษปรับหนึ่งสโตรค

3.โทษตัดสิทธิ์

          ใช้ในทั้งแมทช์เพลย์และสโตรคเพลย์ ผู้เล่นอาจมีโทษตัดสิทธิ์ให้ออกไปจากการแข่งขัน สำหรับการกระทำอย่างแน่นอน หรือการละเมิดกฎที่เกี่ยวกับการประพฤติผิดร้ายแรง (ดูกฎข้อ 1.2) หรือมีความได้เปรียบมากเกินกว่าสกอร์ของผู้เล่นที่ถูกต้อง

 

โทษปรับที่เปลี่ยนแปลง จากปี 2018 เป็นปี 2019

1.2b จรรยานักกอล์ฟ (Code of Conduct)

 มีโทษปรับ 1สโตรค

          ถ้าผู้เล่นไม่ทำตามมาตรฐานของจรรยานักกอล์ฟ (Code of Conduct)

          คณะกรรมการอาจกำหนดมาตรฐานจรรยานักกอล์ฟ เป็นมาตรการดูแลความประพฤติไว้ในกฎสนาม

โทษปรับทั่วไป

          ถ้าผู้เล่นประพฤติผิดที่ไม่ทำตามมาตรฐานของจรรยานักกอล์ฟ (Code of Conduct)

มีโทษตัดสิทธิ์

          ถ้าผู้เล่น ประพฤติผิดร้ายแรงที่ไม่ทำตามมาตรฐานของจรรยานักกอล์ฟ (Code of Conduct)

1.3b(1) การใช้กฎมีโทษตัดสิทธิ์

          - จงใจละเลยในการใช้การปรับโทษ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

          - ผู้เล่นสองคนหรือมากกว่า จงใจตกลงกันเพื่อละเลยกฎกอล์ฟ หรือการปรับโทษ และคนใดในคนเหล่านั้นได้เริ่มรอบ

ผู้เล่นเหล่านั้นทุกคนมีโทษถูกตัดสิทธิ์ (แม้ว่าผู้เล่นเหล่านั้นยังไม่ได้กระทำตามข้อตกลง)

3.3b (3) หลุมที่มีสกอร์ผิด

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าสกอร์ของหลุมหนึ่ง หรือมากกว่านั้นต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะผู้เล่นไม่รู้มาก่อนว่ามีโทษปรับ ก่อนปิดการแข่งขัน คณะกรรมการจะแก้ไขสกอร์ให้ถูกต้อง โดยการบวกสโตรคปรับโทษในหลุมนั้นตามกฎ

มีโทษตัดสิทธิ์

          ถ้าผู้เล่น ส่งสกอร์ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือไม่ระบุสกอร์

4.1a.(1) ไม้กอล์ฟที่สอดคล้อง

ไม่มีโทษปรับ

          ผู้เล่นนำไม้กอล์ฟที่ไม่สอดคล้องออกไประหว่างรอบ ผู้เล่นไม่มีโทษ แต่ไม้กอล์ฟนั้นนับเป็น 1 ชิ้น

มีโทษตัดสิทธิ์

          ถ้าผู้เล่น นำไปสโตรคระหว่างรอบ(ใช้ตี)

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าการสโตรคนั้น ไม่มีผลในการนับเป็นสโตรค เช่น

          - ใช้สโตรคprovisional ball แต่ provisional ball นั้น ไม่กลายเป็น ball in play

          - ใช้สโตรคแต่สโตรคนั้นยกเลิก

          - ใช้สโตรคsecond ball แต่ second ball นั้น คณะกรรมการไม่นำไปใช้นับ

4.1a(2) การใช้หรือการซ่อมไม้กอล์ฟที่เสียหายระหว่างรอบ

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าไม้กอล์ฟที่สอดคล้องได้รับความเสียหายระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a ในส่วนที่เหลือของรอบ ผู้เล่นอาจใช้ไม้กอล์ฟที่เสียหายนั้นต่อไป หรือ ซ่อมไม้กอล์ฟอันนั้นกลับไปใกล้เคียงเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ว่าไม้กอล์ฟนั้นจะเสียหายจากการเล่นปกติ หรือเสียหายผิดปกติก็ตาม

โทษปรับทั่วไป

          ผู้เล่นนำไม้กอล์ฟมาแทน จากการเสียหายระหว่างรอบ (การนำไม้กอล์ฟมาเพิ่มให้ครบ 14 ชิ้น ไม่ใช่การนำมาแทนไม้ชำรุดเสียหาย)

              ไม่มีการนำมาแทน ดังนั้นถือเป็นการเอามาเพิ่ม ถ้าเดิมมี14อันแล้วจะมีโทษปรับไม้เกิน

4.2c ลูกกอล์ฟมีรอยตัด หรือรอยแตกขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุม

7.3 การหยิบเพื่อระบุ

16.4 หยิบลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่จะผ่อนปรนหรือไม่

ไม่มีโทษปรับ

          ยกเลิกที่ต้องแจ้งเจตนาในการหยิบลูกขึ้น ถ้าผู้เล่นมีเหตุผลที่ดีไปมาร์ค และหยิบลูกขึ้น ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องประกาศความตั้งใจก่อน แต่ต้องมาร์คตำแหน่งลูกก่อนหยิบ

4.3a ใช้อุปกรณ์พิเศษ

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าผู้เล่นใช้อุปกรณ์ข้อมูลระยะ (ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์วัดระยะ) หรือข้อมูลทิศทาง (เช่น เข็มทิศ) R.4.3a(1)

โทษปรับทั่วไป สำหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทำครั้งเดียว

          - ถ้าการใช้วัดการเปลี่ยนแปลงระดับสูงต่ำ

          - ถ้าการใช้วัดการเลือกใช้ไม้กอล์ฟบนบริเวณลูกของผู้เล่น

          - การวัดความเร็วลมในสนาม

          - การฟังดนตรีหรือฟังเสียงเพื่อขจัดการรบกวน หรือช่วยจังหวะสวิง

          - ดูวิดีโอแสดงการเล่นของผู้เล่นหรือผู้เล่นอื่นระหว่างการแข่งขัน

          - การใช้ถุงมือที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎอุปกรณ์

          - การใช้อุปกรณ์อื่นที่ให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมกับตำแหน่งมือ หรือการกดจับกริพ

          - การใช้อุปกรณ์ชนิดใดช่วยฝึกซ้อมหรือช่วยสวิง

มีโทษตัดสิทธิ์ สำหรับการละเมิดครั้งที่สอง

5.2b สโตรคเพลย์การซ้อม :

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าผู้เล่นซ้อมในสนาม หลังจบรอบสุดท้ายในวันนั้น

โทษปรับทั่วไป

          ผู้เล่นซ้อมในสนามก่อนรอบหลุมครั้งแรก

มีโทษตัดสิทธิ์

          ถ้าผู้เล่นซ้อมหลุมครั้งที่สอง ในสนามก่อนรอบ และระหว่างรอบ

5.3a เวลาเริ่มต้นรอบ

ผู้เล่นต้องเริ่มต้นที่เวลา เริ่มต้นของเขา (ห้ามเล่นก่อน)

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ตามInterpretations 5.3a/1 ตัวอย่าง เช่น

          - พบอุบัติเหตุระหว่างทาง ต้องนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

          - ไฟไหม้โรงแรม ที่พัก ในช่วงเวลานั้น

โทษปรับทั่วไป

          - ถ้าผู้เล่นพร้อมเล่นภายใน 5 นาทีที่เวลากำหนด

          - ถ้าผู้เล่นเล่นก่อนใน 5 นาทีที่เวลากำหนด

โทษตัดสิทธิ์

          - ถ้าผู้เล่นไม่เล่นหลังภายใน 5 นาทีหลังเวลาที่กำหนด

5.6a เล่นล่าช้าไม่สมเหตุผล

ถ้าผู้เล่น เล่นล่าช้าไม่สมเหตุผล

โทษปรับ 1สโตรค

         ถ้าผู้เล่นเล่นล่าช้าไม่สมเหตุผลเป็นครั้งแรก

โทษปรับทั่วไป

          ถ้าผู้เล่นเล่นล่าช้าไม่สมเหตุผลเป็นครั้งที่สอง

มีโทษตัดสิทธิ์

          ถ้าผู้เล่นเล่นล่าช้าไม่สมเหตุผลเป็นครั้งที่สาม

6.2b กฎพื้นที่ตั้งที

โทษปรับทั่วไป

          ถ้าผู้เล่นใช้ทีที่ตั้งลูกไม่สอดคล้องตามกฎ(non-conforming tee)เป็นครั้งแรก

มีโทษตัดสิทธิ์

          ถ้าผู้เล่นเล่นใช้ทีที่ตั้งลูกไม่สอดคล้องตามกฎ(non-conforming tee)เป็นครั้งสอง

6.2b(6) เมื่อลูกอยู่ในการเล่นอยู่ในพื้นที่ตั้งที

ไม่มีโทษปรับ

          หลังจากสโตรคลูกบนพื้นที่ตั้งทีแล้ว ลูกอยู่ในการเล่นหากยังคงอยู่ในพื้นที่ตั้งที ผู้เล่นอาจหยิบลูกไปวางตำแหน่งใดก็ได้ในพื้นที่ตั้งที หรือจะตั้งทีใหม่ โดยไม่มีโทษปรับ

             เป็นการใช้บริเวณตั้งทีเหมือนกันทุกกรณี (ตั้งบนทีตั้งลูกได้บนพื้นได้ ทำพื้นให้เป็นลอนเพื่อตั้งลูกก็ได้ ตรงไหนก็ได้ในบริเวณตั้งที)

         เมื่อเริ่มเล่นหลุม ลูกอยู่ในการเล่นยังคงอยู่ในบริเวณตั้งที(ตีลูกไม่โดน ตีลูกแค่หล่นอยู่ในบริเวณตั้งที) หรือลูกออกไปจากบริเวณตั้งทีแล้วลูกกลับมาอยู่ในบริเวณ(ตีลูกไปโดนตันไม้กระดอนกลับมาอยู่ในบริเวณตั้งที) หรือ แม้แต่ลูกกลับมาอยู่ในบริเวณตั้งทีจากการดรอป

6.3b(1) เมื่อใด อนุญาต และไม่อนุญาตให้ผู้เล่นนำมาแทนด้วยลูกอื่น

ไม่มีโทษปรับ

          - เมื่อผู้เล่นได้ผ่อนปรนตามกฎ (ผ่อนปรนฟรี หรือผ่อนปรนมีโทษปรับ)ไม่ว่าผ่อนปรนโดยการดรอป หรือวาง ก็ตาม

          - เมื่อกลับมาเล่นที่เดิม ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิมหรือลูกอื่น

โทษปรับทั่วไป

          ถ้าผู้เล่นนำลูกอื่นมาแทน ในการนำกลับที่เดิม การนำกลับมาวางต้องใช้ลูกเดิม

6.3c ลูกผิด

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าเล่นลูกผิด เมื่อลูกเคลื่อนที่ในน้ำในพื้นที่ปรับโทษ (penalty area) หรือ น้ำชั่วคราว(temporary water)

            ไม่นับสโตรคที่เล่นไป แต่ต้องแก้ไขโดยเล่นลูกที่ถูกต้อง

โทษปรับทั่วไป

          ถ้าผู้เล่น เล่นลูกผิด ไม่นับสโตรคที่เล่นไป แต่ต้องแก้ไขโดยเล่นลูกที่ถูกต้อง

มีโทษตัดสิทธิ์

          ถ้าผู้เล่นเล่น เล่นลูกผิด และไม่แก้ไขโดยเล่นลูกที่ถูกต้อง ก่อนเริ่มเล่นหลุมถัดไป

6.4b(2) เล่นผิดลำดับในสโตรคเพลย์

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับ

โทษปรับทั่วไป

          ถ้าผู้เล่นสองคน หรือมากกว่าตกลงกันที่จะเล่นผิดลำดับเพื่อให้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบ แต่ละคนมีโทษปรับทั่วไป

7.4 ลูกเคลื่อนที่ในการพยายามหาให้พบ หรือระบุลูก

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าผู้เล่น คู่แข่งหรือผู้อื่นบังเอิญทำลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ขณะกำลังพยายามหาลูกหรือระบุลูก

8.1c หลีกเลี่ยงปรับโทษ โดยคืนสภาพที่ปรับปรุงการการละเมิด กฎข้อ 8.1a(1) หรือ 8.1a(2)

ไม่มีโทษปรับ

          - ผู้เล่นได้ เคลื่อนย้าย งอ แต่ก่อนเล่น ผู้เล่นได้ คืนสภาพที่ปรับปรุง

          - เคลื่อนย้ายตำแหน่งของลูสอิมเพดิเม้นท์หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ แต่ก่อนเล่น ผู้เล่นได้ คืนสภาพที่ปรับปรุง

โทษปรับทั่วไป

          - ถ้าผู้เล่นปรับสภาพผิวพื้น

          - ปัด กดทรายหรือเศษดิน

          - เช็ดน้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หรือน้ำ

10.1a การตีอย่างถูกต้อง

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าไม้กอล์ฟของผู้เล่นบังเอิญโดนลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง เป็นเพียงสโตรคเดียวเท่านั้น และไม่มีการปรับโทษ

10.2b(2) ชี้เส้นทางเล่นบนกรีน

ไม่มีโทษปรับ

          - ผู้เล่นหรือแคดดี้อาจสัมผัสกรีนด้วยมือ เท้าหรือสิ่งที่เขากำลังจับอยู่

โทษปรับทั่วไป

          - ถ้าผู้เล่นวางวัตถุวางวัตถุใดๆบน หรือนอกกรีนเพื่อแสดงเส้นทางเล่น มีโทษปรับทั่วไป แม้ว่าจะนำวัตถุออกก่อนสโตรค

10.2b(3) ห้ามวางวัตถุเพื่อช่วยในการยืน

โทษปรับทั่วไป

          - ถ้าผู้เล่นวางวัตถุ เช่นไม้กอล์ฟเพื่อช่วยแสดงเส้นทางเล่น มีโทษปรับทั่วไป แม้จะถอยออกจากการยืน หรือจะนำออกไปก่อนสโตรค

10.2b(4) ข้อจำกัดเมื่อแคดดี้ยืนหลังผู้เล่น

ไม่มีโทษปรับ

          - ยกเว้นลูกบนกรีน จะไม่มีโทษปรับ ถ้าหากทั้งผู้เล่น และแคดดี้ถอยออกออกไป และผู้เล่นคนเดียวเข้าไปยืนใหม่

โทษปรับทั่วไป

          - ถ้าแคดดี้ของผู้เล่น จงใจยืนใน หรือใกล้ระยะต่อจากเส้นทางเล่นหลังลูก มีโทษปรับทั่วไป แม้ว่าแคดดี้จะถอยออกไปก็ตาม

10.3a(1) อนุญาตให้มีแคดดี้ได้ครั้งละหนึ่งคน

โทษปรับทั่วไป

          - ถ้าผู้เล่นมีแคดดี้มากกว่าหนึ่งคน ในแต่ละครั้ง และมีโทษปรับทั่วไปทุกหลุมที่ละเมิด

11.1 ลูกเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคลหรือสิ่งกระทบภายนอก

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าผู้เล่นเล่นลูก ไปโดนตัวเอง แคดดี้ของผู้เล่น หรืออุปกรณ์ของผู้เล่นโดยบังเอิญ

12.2a การเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ในบังเกอร์

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าผู้เล่นสัมผัส หรือเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ในบังเกอร์

12.2b ข้อจำกัด ในการแตะทรายในบังเกอร์

โทษปรับทั่วไป

          - ก่อนทำสโตรคลูกที่อยู่ในบังเกอร์ ถ้าผู้เล่นจงใจสัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยมือ ไม้กอล์ฟ คราด หรือด้วยวัตถุอื่นเพื่อทดสอบสภาพของทราย หรือ สัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยไม้กอล์ฟ

13.1c(2) ซ่อมแซมของความเสียหายบนกรีน

ไม่มีโทษปรับ

          - ผู้เล่นซ่อมแซมของความเสียหายบนกรีนได้ทุกรอย เช่น รอยรองเท้า (เช่น ที่ปุ่มรองเท้า) และรอยครูดหรือรอยแหว่งที่เกิดจาก อุปกรณ์หรือคันธง รอยร่องสัตว์หรือรอยแหว่งของกีบเท้าสัตว์

โทษปรับทั่วไป

          - ถ้าผู้เล่น ซ่อมรอยจากการดูแลรักษาสภาพโดยรวมของกรีน เช่น รูระบายอากาศ และร่องจากการตัดหญ้าตามแนวตั้ง หรือการสึกหรอตามธรรมชาติของหลุม

13.1d(1) เมื่อลูกหรือที่มาร์ค-ลูกเคลื่อนที่บนกรีน

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าผู้เล่นเป็นต้นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่บนกรีน โดยบังเอิญ นำที่มาร์ค หรือลูก กลับมาที่เดิม

13.2a(2) การปล่อยทิ้งคันธงอยู่ในหลุม

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าผู้เล่นสโตรคลูกบนกรีน ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุม ที่ไม่มีผู้เฝ้า

13.2b(2) การเอาคันธงออกจากหลุม

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าผู้เล่นสโตรคลูก ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุมที่มีผู้เผ้า หรือโดนผู้เฝ้า โดยบังเอิญ

โทษปรับทั่วไป

          - ถ้าผู้เล่นสโตรคลูก ไปชนคันธงที่อยู่ในหลุมที่มีผู้เผ้า หรือโดนผู้เฝ้า โดยจงใจ และต้องแก้ไขโดยนำลูกกลับไปเล่นที่เดิม

13.2c ลูกพิงคันธงในหลุม

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้าผู้เล่นสโตรคลูกมาหยุดพิงคันธง ถ้าส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำพื้นผิวของกรีน ถือว่าลงหลุมแล้ว

13.3b ลูกค้างปากหลุมถูกหยิบ หรือถูกขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง

ไม่มีโทษปรับ

          - ในแมทช์เพลย์ ถ้าคู่แข่งขันจงใจหยิบ ขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง แต่ให้ถือว่าลูกนั้นลงหลุมแล้วด้วยสโตรคก่อนหน้านี้

โทษปรับทั่วไป

          - ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นที่จงใจหยิบ ขยับก่อนเวลาสิ้นสุดลง มีโทษปรับ 2สโตรค และต้องนำลูกวางที่เดิม เวลา 10 วินาที ถือว่าสิ้นสุด

Interpretations กฎข้อ 13.3b/1 ลูกเคลื่อนที่เมื่อผู้เล่นหยิบคันธงไปโดนลูกค้างปากหลุม

ไม่มีโทษปรับ

          - ถ้ารู้ หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่า ผู้เล่นหยิบธงออกเป็นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่ ให้นำลูกไว้ที่ปากหลุม เวลา 10 วินาที ถือว่าสิ้นสุด ไม่มีโทษปรับ เพราะเมื่อคันธงที่หยิบออกเป็น movable obstruction

          - ถ้าผู้เล่นหยิบคันธงออก ไม่เป็นเหตุให้ลูกเคลื่อนที่ และถ้าลูกไหลลงหลุม ถือว่าลงหลุมแล้ว

          - ขณะผู้เล่นหยิบคันธงออก ถ้าลูกของผู้เล่น เคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ ไปอยู่ที่ใหม่ไม่ค้างปากหลุม ไม่มีโทษปรับ ให้เล่นที่ตำแหน่งใหม่

14.1b ผู้ใดอาจหยิบลูก

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าแคดดี้หยิบเองบนกรีน แม้จะไม่มีการมอบหมาย ไม่มีโทษปรับ

มีโทษปรับ 1สโตรค

          ถ้าแคดดี้หยิบเองนอกกรีน โดยผู้เล่นไม่ได้มอบหมาย

14.2b(2) ต้องนำลูกกลับที่เดิมอย่างไร

นำกลับมาวางเพราะไม่ใช่วางที่เดิมเสมอ

ไม่มีโทษปรับ

          ถ้าผู้เล่น นำลูกกลับที่เดิมไม่ถูกตำแหน่ง และนำกลับที่เดิมอย่างผิดผิดวิธี แต่แก้ไขให้ถูกต้องก่อนเล่น

14.3d เมื่อดรอปลูกอย่างถูกวิธี มีบุคคลจงใจให้ลูกเฉไปหรือให้หยุด

ไม่มีโทษปรับ

       - ถ้าผู้เล่นใด หรือแคดดี้ของเขาจงใจทำให้ลูกเฉไปหรือให้หยุดลง ไม่ว่าในพื้นที่ผ่อนปรน หรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน ก่อนที่ลูกจะหยุดนิ่ง แต่ถ้าลูกไม่มีโอกาสที่จะอยู่นิ่งในพื้นที่ผ่อนปรนอย่างสมเหตุผลแล้ว ไม่มีโทษปรับ ต่อทุกผู้เล่นใด

       - เมื่อผู้เล่นได้ดรอปลูกอย่างถูกวิธีแล้ว มีบุคคลอื่นจงใจหยุดลูก ไม่ว่าในพื้นที่ผ่อนปรน หรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน ก่อนที่ลูกจะหยุดนิ่ง ไม่มีโทษปรับ ผู้เล่นต้องเริ่มต้นดรอปใหม่ตามขั้นตอน

โทษปรับทั่วไป

       ถ้าผู้เล่นใด หรือแคดดี้ของเขาจงใจทำให้ลูกเฉไปหรือให้หยุดลง ไม่ว่าในพื้นที่ผ่อนปรน หรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน ก่อนที่ลูกจะหยุดนิ่ง

14.7b จบหลุมหลังเล่นจากที่ผิดในสโตรคเพลย์

มีโทษตัดสิทธิ์

       ถ้าผู้เล่นเล่นที่ผิดละเมิดร้ายแรง ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขความผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง ก่อนเริ่มทำสโตรคในหลุมอีกหนึ่ง หรือสำหรับหลุมสุดท้ายของรอบ ก่อนส่งคืนสกอร์การ์ดของเขาหรือของเธอ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

14.7b(2) ผู้เล่นที่พยายามแก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้อง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ

มีโทษตัดสิทธิ์

       ถ้าผู้เล่น เล่นสองลูก แล้วไม่รายงานต่อคณะกรรมการก่อนส่งสกอร์การ์ด

16.4 การหยิบลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน

ไม่มีโทษปรับ

       ถ้าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน จะไม่มีโทษปรับ แม้หยิบโดยไม่ได้มาร์ค หรือทำความสะอาดลูก

มีโทษปรับ 1สโตรค

       - ถ้าผู้เล่นหยิบลูกโดยปราศจากเหตุผล (ยกเว้นบนกรีน)

       - หยิบโดยไม่ได้มาร์ค หรือทำความสะอาดลูก ถ้าลูกไม่อยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน

19.3b ทางเลือกเพิ่ม (สองสโตรคปรับโทษ)

สองสโตรคปรับโทษ

       ทางเลือกในการผ่อนปรนเพิ่ม สำหรับเมื่อลูกของผู้เล่นอยู่ในบังเกอร์ รวมการปรับโทษสองสโตรค ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนโดยถอยหลังตามแนวเส้นนอกบังเกอร์ตามกฎข้อ 19.2b

20.1c(3) ประเด็นกฎในสโตรคเพลย์

             เล่นสองลูกเมื่อไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทำ

มีโทษตัดสิทธิ์

       ถ้าผู้เล่น เล่นสองลูก แล้วไม่รายงานต่อคณะกรรมการก่อนส่งสกอร์การ์ด แม้ว่าสกอร์ทั้งสองลูกจะเท่ากัน

 


Back
 


Copyright © 2009 - 2023 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand